Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k volbě povolání na ZŠ Strossmayerovo nám. 4, Praha 7

Přidat do kolekce

Předmět Výchova k volbě povolání je utvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Je organizován v druhém pololetí 7. ročníku, v 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku. V rozvrhu je vyučován jednou hodinou týdně nebo dvouhodinovkou jednou za 14 dní. Tento předmět pomáhá utvářet a rozvíjet dovednosti a osobní vlastnosti žáka, které mu pomohou úspěšně se začlenit do pracovního života. Učí žáky přebírat osobní odpovědnost za rozhodování o své budoucí vzdělávací a profesní dráze; rozšiřuje poznatky žáků o světě práce, přibližuje jim vzdělávací a pracovní příležitosti i reálné možnosti uplatnění absolventů základní školy na trhu práce. Předmět se snaží žáky naučit realisticky posuzovat své možnosti jak na další vzdělávací dráze, tak na trhu práce.

V 7. ročníku je téma zaměřeno na sebepoznání a sebehodnocení. Žáci zjišťují osobní vlastnosti, zájmy a cíle a ty pak porovnávají s požadavky na povolání. Sestavují si své prvotní životní plány a cíle a uvědomují si žebříčky hodnot. V 8. ročníku žáky učíme orientaci na trhu práce. Učí se hledat informační zdroje (média, inzeráty, nabídky poradenských pracovišť). Získávají přehled o středním školství, učebních oborech a dalším vzdělávání.  V 9. ročníku je cílem správná volba dalšího studia, případně vstup na pracovní trh. Žáci získávají přehled o možnostech absolventa ZŠ, jsou systematicky připravováni na přijímací řízení (přihlášky, pohovory, životopisy, motivační dopisy atd.), uvědomují si rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem. Průřezově ročníky cvičíme v měkkých dovednostech (pozornost, postřeh, organizace času, vlastní rozhodnutí, aktivní přístup, zvládání zátěže, vyjednávání, řešení situací kompromisem atd.). Zároveň nám předmět slouží jako informační platforma pro tripartitu žák – rodič – vyučující jako kariérový poradce. Pomáhá nám k tomu teoretická výuka, projektová výuka, exkurze, konzultace s odborníky a poradenství pro rodiče. Žáci se učí samostatné práci (vyhledávání informací, mapování profesí) a učí se své poznatky prezentovat před ostatními. Žáci nacvičují různé způsoby chování, z nichž právě asertivní učí žáky vyslechnout druhé, ale zároveň prosadit svůj názor. Žáci pracují s modelovými situacemi, s dotazníky, formuláři, ve skupinách se učí rozdělit si role a při samostatné práci se učí systematičnosti. Žáci se učí plánovat si kroky dopředu, organizovat si čas, ale také hodnotit výsledky své práce. Žáky motivujeme k tomu, navštívit dny otevřených dveří SŠ nebo pracovního prostředí.

Příkladem skupinové práce je vytvoření vlastní firmy. Žáci musí nejdříve vymyslet originální nápad, s čím chtějí přijít na trh. Musí si uvědomit svůj cíl, musí umět svůj výrobek / svou službu představit. Hledají, kdo by byl jejich zákazníkem a na koho cílí, je třeba zmapovat si konkurenci. V týmu je důležité rozvrhnout si role, které by žáci případně ve firmě zastávali, a v neposlední řadě si uvědomit, jakou finanční investici by potřebovali. Svému produktu žáci vytvoří reklamu nebo poutač. Své práce prezentují a vzájemně si své výstupy hodnotí.

Autor článku: Bc. Pavel Namyslo

Pohled byl zobrazen 175x od 14 leden 2019 do 15 říjen 2019