Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Spolupráce školy a SPC

Určování potřeb pro vzdělávání žáků s tělesným postižením se věnují speciální pedagogové  v SPC. Při spolupráci SPC a školy jde o hodnocení žáka, jehož výstupem by měl být škole i rodičům srozumitelný popis jeho reálných schopností i jeho znevýhodnění v souvislosti se školní úspěšností, dále hledání optimálních způsobů školní práce se žákem. Proto pořádáme ve školách pravidelné “integrační týmy” za účasti rodičů, třídního učitele, asistenta pedagoga, zástupců školy, pracovníka SPC.  Při těchto setkáváních je důležité umět naslouchat a být otevřený, nezastírat pozitivní či negativní zkušenosti. Tato forma umožňuje reflexi práce a otevírá další možnosti při nastavování optimálních podpůrných opatření pro inkludovaného žáka.

U každého žáka se mohou na diagnózu vázat individuální speciální potřeby, které mohou mít různou závažnost míry podpory i konkrétní podobu různě nastavené podpůrné opatření ve škole. Obsah vzdělávání žáků s tělesným postižením se zásadně neliší od vzdělávání ostatních žáků. Koncept podpory je třeba postavit na silných stránkách žáka, zaměřit se na to, co žák již ovládá. K edukaci u integrovaného žáka patří dobře zpracovaný individuální vzdělávací plán, předmět speciálně pedagogické péče (intervence), individuálně vybrané didaktické a kompenzační pomůcky.

 

Aby byl vzdělávací proces úspěšný, je třeba zajistit (za podpory SPC) určité podmínky:

  • učitel i asistent pedagoga musí znát a respektovat specifické problémy žáka  a individuálně s ním pracovat
  • respektovat jeho osobnostní tempo
  • častěji opakovat probrané učivo
  • při klasifikaci a hodnocení přihlížet k charakteru poruchy
  • ve výuce využívat ověřené postupy i nové metody
  • vhodné je snížit počet žáků ve třídě
  • při skupinové práci zařadit do vhodné skupiny žáků
  • zamezovat utváření silné vazby na jednu blízkou osobu (většinou na asistenta pedagoga, spolužáka)
  • prostředí zpřehlednit a strukturovat
  • vytvořit podmínky pro klidnou samostatnou práci.

Navigace

«  O průvodci a úpravách (úvod) «

  Úpravy ŠVP  

  Obsah RVP ZV 

 

Pohled byl zobrazen 416x od 11 září 2019 do 4 březen 2021