Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Literatura

BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6646-5.

ČADOVÁ, Eva. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů tělesného postižení nebo závažného onemocnění: dílčí část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4615-8.

ČÁP, R. Učitel a rodič. Praha: Grada, 2013, ISBN: 978-80-247-4640-1.

JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-730-5.

MICHALÍK, J. Rodina se zdravotně postiženým členem. Olomouc: VUP, 2013, ISBN 978-80-244-3643-2.

NOVÁČKOVÁ, J. Mýty ve vzdělávání. Praha: Spirála, 2010, ISBN 978-80-901-8739-9.

KRAUS, J. a kol. Dětská mozková obrna. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-1018-8.

KREJČOVÁ, V. Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-391-3.

LESNÝ, I., ŠPITZ, J. Neurologie a psychiatrie pro speciální pedagogy. Praha: SPN,1989. ISBN 80-04-22922-0.

Národní rada osob se zdravotním postižením. Desatero komunikace s osobami s… dostupné na http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/desatero-pro-komunikaci-s-ozp.html

NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. Pedagogika (Grada). ISBN 80-247-0738-1.

SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál, 2009. 150 s. ISBN 978-807-3672-461.

VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.

Navigace

«  O průvodci a úpravách (úvod) «

  Úpravy ŠVP  

  Obsah RVP ZV 

 

Pohled byl zobrazen 409x od 11 září 2019 do 4 březen 2021