Technické myšlení, technická tvořivost a praktické činnosti ve vzdělávání na základní škole

Význam technického vzdělávání v moderní škole pro 21. století

Technika je každodenní součástí života člověka, což vyžaduje, aby si mladá generace osvojila soubor znalostí, pracovních dovedností a návyků uplatnitelných v běžném životě. Setkává se s ní ve stále vyšší míře a doprovází ho při řešení čím dál více životních situací, které na první pohled technický charakter ani nemají. Některé z životních situací již bez techniky není ani možné zvládnout anebo by byl lidský potenciál využíván neúčelně. To je jedním důvodů, proč jsou v rámci celého vyspělého světa poznatky o technice začleňovány do školního kurikula jako součást obsahu všeobecného vzdělávání.

Obsah všeobecného vzdělávání tematicky zaměřený na techniku a praktické činnosti je z perspektivní podstaty nedílnou součástí kurikula od úrovně mateřských škol, přes základní, až po středoškolské vzdělávání. Je nezbytné, aby moderní výuka 21. století poskytovala žákům dostatečný prostor pro objevování technických zájmů a přispívala k vyváženému formování jejich osobnosti jako celku prostřednictvím rozvoje motorických i tvořivých schopností a dovedností, podkladová studie . Ne všechny školy však toto umožňuji, což vytváří ne zcela rovné vzdělávací příležitosti.

 

Pilotní ověřování a jeho význam

V posledních letech nebyla na řadě škol věnována technické výchově dostatečná pozornost, na některých školách nebyly tematické okruhy zahrnující prvky technické výchovy realizovány vůbec. Žijeme obklopení technikou, úkolem školy je naučit žáky v míře přiměřené jejich věku rozumět světu, který je obklopuje. Úkolem školy je také rozvíjet

manuální zručnost žáků, která je potřebná nejen v běžném životě, ale i v řadě technických a netechnických profesí stejně jako při zájmových aktivitách. Určitým impulzem podporujícím technickou výchovu je rozvoj průmyslu, automatizace, digitalizace, tzv. průmysl 4.0. V této souvislosti jde však především o rozvoj technického myšlení a technické kreativity, které jsou předpokladem dalšího technického rozvoje společnosti.


Připravované nové pojetí technického vzdělávání je však třeba důkladně připravit tak, aby bylo efektivní z hlediska cílů a metod, atraktivní z hlediska obsahu. Proto MŠMT umožnilo realizovat pilotní ověřování Rozvoje technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností.

 

Cíle pilotního ověřování: 

  • zapojit do přípravy nové vzdělávací oblasti veřejnost – odbornou (učitele, ředitele škol…) i laickou;
  • otestovat přímo ve školní výuce, zda koncepce rozvoje technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností rozpracovaná pro druhý stupeň základních škol skutečně odpovídá možnostem škol, vyučujících a především žáků;
  • ověřit metodické postupy a materiály a na základě zpětné vazby od učitelů a ředitelů škol kvalifikovaně určit, zda a jak přispívají k dosahování očekávaných výstupů učení;
  • propojit všechny zainteresované jedince a sdílet jimi vytvořené náměty na výuku.

 

Role pedagogických fakult v pilotním ověřování

Pedagogické fakulty budou do pilotního ověřování zapojeny prostřednictvím role metodiků. Proto byla oslovena pracoviště vzdělávající budoucí učitele pro oblast Člověk a svět práce, resp. techniky.

 

Participaci v pilotním ověřování potvrdily: 

  • Univerzita Palackého v Olomouci;
  • Masarykova univerzita v Brně;
  • Ostravská univerzita v Ostravě;
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;
  • Univerzita Hradec Králové;
  • Západočeská univerzita v Plzni.

 

 

Kdo pilotní ověřování řídí?

Odborný garant pilotního ověřování

doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Katedra technické a informační výchovy, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

j.dostal@upol.cz

 

Řídící tým pilotního ověřování

Hlavní gesce:

Mgr. Jaroslav Faltýn

ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání

Členové výboru:

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Ing., Bc. Petr Bannert, Ph.D.

ředitel odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy

Mgr. Jaromír Beran

ředitel kanceláře ministra

Mgr. Svatopluk Pohořelý

vedoucí oddělení základního a základního uměleckého vzdělávání

 

Prezentace ke stažení

pilotni_overovani_technika_uvodni_schuzka.pdf

3,3MB | Pátek, 20 září 2019 | Detaily

Očekávané výstupy učení pro vzdělávací oblast „Člověk a technika“

Aktuálně nabízené: Nabídka rozšiřujícího studia pro učitele

Realizovali jsme: Nabídka rozšiřujícího studia pro učitele

didaktika_techniky_a_informatiky_dřevo_PO.pdf

396,1KB | Pondělí, 23 září 2019 | Detaily

didaktika_techniky_a_informatiky_stavba_PO.pdf

167,8KB | Pondělí, 23 září 2019 | Detaily

didaktika_techniky_a_informatiky_IoT_roboti_PO.pdf

180,7KB | Pondělí, 23 září 2019 | Detaily

didaktika_techniky_a_informatiky_CNC_frézka_PO.pdf

173,3KB | Pondělí, 23 září 2019 | Detaily

didaktika_techniky_a_informatiky_CNC_3D_tisk_PO.pdf

169,9KB | Pondělí, 23 září 2019 | Detaily

didaktika_techniky_a_informatiky_STEAM_PO.pdf

299,1KB | Pondělí, 23 září 2019 | Detaily

Nabídka VŠ studia

Nabídka metodických kurzů pro učitele

technika_ccv_2020_TISK.pdf

1,9MB | Pondělí, 23 září 2019 | Detaily

Přihláška k DVPP

Přihláška k DVPP.docx

15,8KB | Středa, 25 září 2019 | Detaily

Metodické doporučení k pilotní výuce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ

MD k VO ČaSP 2020_vPO_2.pdf

834,7KB | Středa, 03 červen 2020 | Detaily
Pohled byl zobrazen 4884x od 13 září 2019 do 26 listopad 2020