Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů

od H-mat, o.p.s.

Projekt Kolegiální podpora se zaměřuje na učitele základních i mateřských škol a také na učitele - lektory. Hlavním smyslem projektu je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou formou – kolegiální podporou. Mnozí pedagogové to přirozeně dělají, sdílejí zkušenosti, pomáhají si. S tímto projektem získají učitelé metodickou a finanční podporu a zároveň možnost zapojit se v míře podle svých možností a způsobem, který jim bude osobně vyhovovat.

V projektu chceme šířit Hejného metodu referenčním způsobem, na základě zájmu v souladu s naší běžnou praxí. Hlavní náplní je příprava lektorů, kteří provázejí další učitele rozvojem v profesní oblasti - tedy v Hejného metodě (ale v projektu máme mimo jiné zapojené i lektory kritického myšlení spolu s prvky kooperativního učení a lektorku splývavého čtení) s důrazem na metody učení pedagogů a sdílení mezi sebou – učení kolegiální podpoře. To zahrnuje konkrétně: náslechy, otevřené hodiny, hospitace, intervize, párovou výuku, společné dílny, natáčení a rozbor videí atd.

Cílem kolegiální podpory je osobnostní i profesní rozvoj pedagogů, který přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na základních a v mateřských školách.

reg. č. proj.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000507

Více o projektu a možnosti zapojení na www.h-mat.cz/projekty/kolegialni-podpora

 

Hejného metoda - příručka pro MŠ

Hejného metoda - příručka pro MŠo.pdf

Příručka vznikla v rámci projektu Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů. V příručce najdeme dvanáct metodických listů, které se výrazným způsobem rozpracovávaly a proměňovaly v rámci pilotáže. Byly připraveny série gradovaných aktivit, kterou pilotní učitelé vyzkoušeli na svých mateřských školách. Svou práci dokumentovali různým způsobem – vlastními poznámkami z realizované aktivity, fotografiemi, videozáznamy. Měli jsme i společná setkání ve skupinkách autorky metodic- kých listů – pilotující učitelé, ale také proběhla dvě společná setkání všech autorů metodických listů a pilo- tujících učitelů, kde probíhala reflexe zkušeností získaných při realizaci aktivit (z metodických listů) s dětmi. Na základě zkušeností z pilotáže byly gradace zjemňované, či jinak upravované. reg. č. proj.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000507

2.8MB | Friday, 30 April 2021 | Detaily
Hejného metoda, matematika
Pohled byl zobrazen 5065x od 10 January 2020 do 21 June 2024