Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při distanční výuce

Po třech týdnech „učení na dálku“ mnozí učitelé pracují se svými žáky podle připravených plánů, komunikují s nimi nastavenými komunikačními kanály a poskytují jim pravidelnou zpětnou vazbu. To, že se učiteli i žákovi školní práce daří, je dobře vidět tam, kde si umí se zadanými úkoly žák  poradit samostatně a  zároveň využívá připravené možností vzájemného sdílení. 

Jsou ale žáci (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami), pro které je takový způsob práce obtížný.  Prostě potřebují při svém učení podporu - vedení a průběžnou zpětnou vazbu. Ve „skutečné“ škole je mají od učitele, asistenta pedagoga případně i od spolužáků. Při domácím vzdělávání to vyžadují také. Pro vzdělavatele/nejčastěji rodiče je tato „asistence“ dítěti časově i emotivně velmi náročná činnost. Tím náročnější, čím je znevýhodnění žáka závažnější. Při zadávání domácí práce žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami je tedy na učiteli, aby zvážil i to, jak bude učení žáka doma probíhat, jak může pomoci vytvořit vhodné podmínky pro jeho distanční výuku.

Ačkoli při zadávání úkolů učitel vždy zohledňuje individuální možnosti žáka a jeho rodiny, lze obecně vymezit základní doporučení vztahující se ke všem žákům, kteří vyžadují při procesu učení podporu. Taková doporučení si vám dovolujeme nyní poskytnout s tím, že konkrétním skupinám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se budeme věnovat v dalších dílech Speciálu.

Ve školské praxi se osvědčuje, učitelům doporučujeme:

  • Pravidelně být v kontaktu s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami jakýmkoli vhodným způsobem; komunikovat pozitivně; bránit dítě před prožíváním nadbytečného stresu; připravovat se společné na to, že se opět setkáme.
  • Snažit se vést žáka spíše k pracovním dovednostem (např. k pečlivosti, k dokončení úkolu, k soustavnosti), pokud je to  možné.
  • Pokusit se nastavit kooperativní způsob učení, při kterém by žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami mohli pomáhat částečně spolužáci.
  • Nastavit si společný plán pro další období učení;  do plánování zapojit žáka i rodiče, plán pokud je to možné vizualizovat a strukturovat.
  • Omezit zadání povinných úkolů na základní učivo, které je využitelné v praktickém životě, a na které bude žák ve škole navazovat; upřednostnit téma, které žáka zajímá.
  • Počítat s tím, že některé rodiny nejsou vybaveny digitálními technologiemi a nemají možnost připojení k internetu, tomu přizpůsobit distanční výuku.
  • Komunikovat s rodičem nejen o obsahu úkolů, ale konzultovat případně i způsob práce s žákem; ověřovat si u rodičů a dětí, že úkoly jsou zvládnutelné. Poskytovat rodičům příklady „dobré praxe“, jak a s čím se s dítětem dobře pracuje (např. přehledy učiva, kartičky s učivem, předměty k manipulaci, myšlenkové mapy); být připraven k případné konzultaci o tom, jakým způsobem jsou při výuce ve školní třídě realizována podpůrná opatření a zda je možné tato podpůrná opatření využít i při distanční výuce.
  • Koordinovat svou práci s kolegy, aby zadání práce ve svém množství i náročnosti napříč předměty bylo přiměřené k žákovu znevýhodnění.
  • Hodnotit žáka také za snahu nejen za výkon. Chválit žáka vždy, když si pochvalu zaslouží. Opakovat si, že u každého žáka se vedle omezení objevují i silné stránky. Ty si zaslouží naši pozornost.
  • Využít lze (nebo doporučit rodičům k využití) krizové intervence pracovníků školských poradenských zařízení. Bližší informace jsou k nalezení na jejich webových stránkách.

Další zdroj informací:

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

Zpracovala PhDr. R. Votavová

Pohled byl zobrazen 1149x od 19 květen 2020 do 27 září 2021