Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Hodnocení žáků se SVP a žáků nadaných při distanční výuce

Hodnocení žáků  je při školní výuce klíčovou součástí práce učitele. Stejný význam mu přísluší i při realizaci distančního vzdělávání, které se v této době uskutečňuje na školách. Jako metodickou pomoc při tomto náročném procesu MŠMT zveřejnilo  doporučení určené školám.

Při jeho využití je žádoucí zohlednit tu skutečnost, že spolu s běžnými žáky se ve školách vzdělávají  žáci, kteří vyžadují podporu  učitele i při hodnocení jejich práce. Jedná se především o žáky se závažnějšími druhy znevýhodnění, jejichž hodnocení se realizuje podle doporučení školského poradenského zařízení nebo v některých případech podle rozpracovaného individuálního vzdělávacího  plánu.  Zvlášť pro tyto  žáky je vhodné navazovat na systém hodnocení, s kterým se pracovalo ve škole a který je zavedený.

Problémem, který řešíte u žáků se závažnějším znevýhodněním při hodnocení výsledků distančního vzdělávání je  ten, že žák obvykle vyžaduje zpětnou vazbu bezprostředně v průběhu celého procesu učení. V čase distančního vzdělávání mu ji poskytuje především vzdělavatel/rodič a je tedy žádoucí, aby učitel s rodičem o její podobě  komunikoval. A to především v případech, kdy na straně rodiče mohou být v poskytování zpětné vazby bariery – např. neporozumění  obsahu zadání (rodiče – cizinci), nedostatečná motivace (rodiče  ze sociálně znevýhodněného prostředí) nebo emotivní vyčerpání (rodiče žáků s ADHD nebo PAS).  Učitel v případě hodnocení výsledků distančního vzdělávání tuto skutečnost zohledňuje.

Vycházejte tedy podle Vašich možností ze zkušeností s hodnocením žáků ze školní výuky, pokud možno zohledněte výše uvedené doporučení MŠMT.  Pokud chápete stávající situaci jako možnost pro postupnou změnu, lze se nechat inspirovat níže uvedenými příklady ze školské praxe.

Vycházet lze z teoretického vstupu Formativní a sumativní hodnocení žáků v souvislosti s implementací §16 školského zákona a podpůrných opatření

V případě distančního studia může úspěšně probíhat sebehodnocení žáka (u žáků se závažnějším opět znevýhodněním s pomoví vzdělavatele). Osvědčenými nástroji, které mohou žákovi pomoci, jsou při sledování a hodnocení výsledků jeho učení, například mapy osobního pokroku žáka, knihy cílů nebo sebehodnotící formulář. Inspirací pro jejich podobu i praktické využití naleznete na stránkách Metodického portálu  NPI ČR zde https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22270/hodnoceni-na-montessori-skole-duhovka-pristup-k-hodnoceni.html/

Jak pracovat s mapami učebního pokroku vytvořenými s pomocí Bloomovy taxonomie a zároveň jich využít pro hodnocení všech žáků školy si můžete přečíst zde https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21887/model-hodnoceni-ve-smysluplne-skole.html/

K praktickým radám pro realizaci slovního hodnocení žáků, kteří vyžadují individuální přístup, se dostanete zde https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18357/slovni-hodnoceni-na-1.-stupni-zs.html/

Zpracovala PhDr. R. Votavová

Pohled byl zobrazen 1154x od 19 květen 2020 do 27 září 2021