Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Individualizace a diferenciace zadání při distanční výuce

I v době kdy jsou školy uzavřené a výuka probíhá na dálku, řeší učitelé jak vzdělávací obsah zprostředkovat a přiblížit nejen žákům s různými typy znevýhodnění, ale i žákům nadaným a mimořádně nadaným. Řešením může být individualizované a diferenciované zadání a digitální technologie jsou skvělým pomocníkem.

Způsoby přizpůsobení zadání potřebám žáka

A. Obsah zadání                                                                                                

Při zadávání úkolů na dálku lze zohlednit individuální potřeby a schopnosti žáků a diferenciovat zadání s pomocí Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů. Ta definuje šest úrovní kognitivních cílů od nižších po ty nejvyšší.  Učitel může upravovat zadání tak, aby žákům umožňoval dosáhnout jejich osobního maxima. Obtížnost úloh si žák může sám volit, úlohy na nejvyšší úrovni mohou být nepovinné.

Při práci s textem lze zadání diferenciovat následujícím způsobem:

  • Spoj slova s jejich definicemi - zapamatování
  • Přečti část textu a odpověz na otázky - porozumění
  • Uvažuj nad situací postavy v příběhu a vymysli jiné zakončení  - aplikování
  • Odděl v příběhu fakta od názoru – analyzování
  • Najdi, jaký autor zastává názor a najdi pro svoje tvrzení důkazy - hodnocení
  • Vytvoř na základě textu příběh vyprávěný jinou osobou – tvoření.

B. Proces učení se

Každý žák má svůj preferovaný učební styl, rozdílné možnosti a předpoklady. Výuka na dálku prostřednictvím digitálních technologií umožňuje, aby učitel nabídl širokou paletu materiálů, která uspokojí většinu žáků a zvýší jejich motivaci.

Materiály, které mohou být při distanční výuce využívány:

Obrázky, schémata, diagramy, grafy, mapy, fotografie, ilustrované učivo např. pro běžné žáky, kteří preferují zrakově – obrazový učební styl, pro žáky se sluchovým postižením, pro žáky s OMJ

Video přednášky, zvukové nahrávky, online diskuze např. pro běžné žáky, kteří preferují sluchový učební styl, pro žáky se zrakovým postižením, pro žáky s poruchamichování při střídání aktivit

Praktické činnosti, tvoření, pohyb, manipulace s učebními pomůckami např. pro běžné žáky s pohybovým učebním stylem, pro žáky s mentálním postižením, pro žáky s autismem.

 C. Forma výsledku učení

Výsledný produkt učení by měl demonstrovat, že žák zvládl zadané téma. Učitel může žákům nabídnout více možností výstupů (např. ilustrovaný příběh, komiks, slovní prezentace, povídka, plastový model, dramatizace příběhu). Motivující je, pokud si žák sám může formu výstupu  zvolit.

Diferenciace a individualizace zadání je při distanční výuce zdánlivě náročnější na přípravu učitele.  Ukazuje se ale, že pokud je její zadání cíleno přímo na žáka nebo je nabídnut výběr, co a jak se učit, je žák více zaangažován do procesu učení a k výuce přistupuje zodpovědněji.

 

Zpracovalky Mgr. A. Kourkzi a PhDr. R. Votavová

Pohled byl zobrazen 786x od 19 květen 2020 do 27 září 2021