Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak využít zkušeností z koronavirové krize ve výuce žáků se SVP

Nyní, když se koronavirová krize pomalu uklidňuje, nastává ideální čas zamyslet se, jak využít zkušenosti z uplynulých měsíců v rámci distančního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a nadaných. Vlastní prožitek a konkrétní situace pomohou žákům lépe pochopit některá témata a těžit z nich mohou i v budoucnosti.

V závislosti na věku žáků a závažnosti jejich znevýhodnění se nabízí podněty obsažené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) např. od šíření nemoci a ochrany zdraví až po komplexnější témata jako etika rozhodování, odpovědnost, práce s informacemi. Uvádíme pro inspiraci náměty z některých vzdělávacích oborů a průřezových témat RVP ZV, s kterými se žáci v předchozích týdnech s největší pravděpodobností osobně setkávali:

Vzdělávací obory RVP ZV

 • Jazyk a jazyková komunikace – písemný a ústní projev  na základě vlastního zážitku, odlišení fakta od názorů, manipulativní komunikace
 • Cizí jazyk – vyhledání informací v autentických materiálech
 • Matematika a její aplikace – vyhledání a třídění dat, kvantitativní vyjádření vztahu celku (procenta), řešení úloh nezávislých na obvyklých postupech, porovnávání souborů dat
 • Komunikační a informační technologie  – ověřování věrohodnosti zdrojů 
 • Člověk a jeho svět – způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví
 • Výchova k občanství – kritický přístup k mediálním informacím, význam solidarity, přínos spolupráce
 • Přírodopis – viry, příčiny a příznaky nemocí
 • Člověk a jeho zdraví – odpovědnost za vlastní zdraví, aktivní podpora zdraví, souvislost mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím, odpovědný vztah k sobě samému, manipulativní vliv médií
 • Tělesná výchova – aktivní vstup do organizace svého pohybového režimu.

Průřezová témata RVP ZV

 • Osobnostní a sociální výchova – dovednosti pro pozitivní myšlení, péče o dobré vztahy, mravní rozměry lidského chování, základní dovednosti pro spolupráci
 • Výchova demokratického občana – význam zákonů a pravidel pro fungování společnosti, uvažování o problémech v širších souvislostech, kritické myšlení
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – instituce Evropské unie, evropská integrace
 • Mediální výchova  –  úloha sociálních sítí a masmédií, odhalování desinformací.

 

Zpracovaly Mgr. A. Kourkzi, PhDr. R. Votavová

Zdroje:

MŠMT. Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání. [online] Dostupné z:  http://www.msmt.cz/file/43792/

Pohled byl zobrazen 422x od 26 květen 2020 do 27 září 2021