Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Ohlédnutí za setkáním společenství praxe Předškolního vzdělávání

od PPUČ

Ohlédnutí za společenství praxe Předškolního vzdělávání, které se konalo v Bruntálu 22.6.2020 v MŠ Bruntál.

Představení projektu a jeho dosavadních výstupů.

Nejprve jsme si vyjasnili pojem gramotnosti. Upozornila jsem na rozdíly v terminologii (předčtenářská gramotnost, čtenářská pregramotnost, čtenářská gramotnost), kdy všechny tyto pojmy vystihují stejný obsah, ale liší se v pojmenování od různých autorů. Tuto část diskuse účastníci ocenili, přispěla k objasnění a porozumění pojmu.

Dále jsme se s účastníky zaměřili především na některé dokumenty, které se zaměřují na předškolní vzdělávání. 

Jedním z klíčových dokumentů je Učitel rozvíjející gramotnosti. Shodli jsme se na tom, že kompetence vytváření bezpečného prostředí pro učení, zakládání vzdělávací nabídky na aktivitě dětí, rozvoje tvořivosti dětí, podpory sebedůvěry a respektování různých způsobů a stylů učení jsou naplňovány v mateřských školách zpravidla více, učitelé mají s těmito aspekty osobní zkušenost. Školy zapojené do projektu se postupně učí zaměřovat svou práci k dalším kompetencím, kterými jsou vedení k samostatnosti a posilování odpovědnosti dětí za průběh a výsledky učení.

Dalším důležitým výstupem z oblasti předškolního vzdělávání je Gramotnosti ve vzdělávacích oblastech - předškolní vzdělávání. V tomto dokumentu jsou popsány všechny projektem podporované gramotnosti z pohledu předškolního vzdělávání, tedy, co můžeme (a zpravidla také děláme) v mateřských školách dělat pro podporu rozvoje popsaných gramotností dětí. Diskuse se rozvinula především nad oblastí digitální gramotnosti. Kolegové se svěřovali se svými zkušenostmi a vývojem jejich pohledu na tuto oblast v průběhu zapojení do projektu – od počáteční neznalosti nebo nepochopení, co mohou pro rozvoj dětí v digitální gramotnosti dělat, po dnešní stav, kdy se mnohem lépe orientují v možnostech, které předškolní vzdělávání v této oblasti nabízí. Byla zdůrazněna úloha předškolního vzdělávání jako propedeutiky k dalšímu rozvoji. Jako nejdůležitější se jeví podpora informatického myšlení a cílení na témata etiky, zdraví, bezpečného užívání technologií, jejich užitek i možná rizika.

Navázali jsme seznámením s aktualizovanou verzí Očekávaných výstupů učení v jednotlivých gramotnostech. K materiálům jsme se odkazovali dále, v průběhu prezentací škol, kdy jsme si ukázali naplnění a provázanost těchto výstupů na konkrétních činnostech. Učitelka potvrdila, že s těmito výstupy pracovala již při své přípravě.

Nejaktuálnějším příspěvkem bylo seznámení s projektem TIO. Tento metodický materiál vznikl na základě silné potřeby přiblížit téma spojené s digitální gramotností způsobem předškolnímu vzdělávání vlastním, tedy prostřednictvím příběhů. Jednotlivé příběhy obsahují kromě samotného textu také metodická doporučení pro učitele, která jim mohou pomoci zejména v počátku práce. Každý příběh je obohacen o básničku, která je pro děti poutavá a zároveň v sobě nese určité sdělení, poučení. Další metodickou podporu poskytují další materiály – komiksy, příběhové karty, sudoku aj. Zveřejnění na www.tio-projekt.cz

 

Mgr. Hana Splavcová

Pohled byl zobrazen 292x od 7 červenec 2020 do 27 leden 2021