Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

SP: Školní čeština a literární výchova a digitální kompetence žáků? Duben 2021

od PPUČ

Setkání ve společenství praxe pro učitelky a učitele českého jazyka a literární výchovy proběhlo distančně dne 7. dubna 2021. Toto je digitální portfolio prezentující dokumenty z tohoto setkání. Společenství praxe se týkalo vzhledem k aktualizaci RVP ZV "žhavého" tématu: jak může školní čeština a literární výchova podpořit digitální klíčovou kompetenci zavedenou do RVP.

O setkání SP

Mnoho učitelů českého jazyka, čtení, paní, komunikace, literární výchovy... nemusí být zrovna největšími fanoušky technologií. A to ani výukových. No, ale nesmíme zapomínat ani na ty, které téma baví, rozumějí mu a mají bohaté zkušenosti z praktické podpory rozvoje DG žáků v češtině... Jako východisko pro lektora nesnadné... Takže jsme postavili společenství praxe na solidních didaktických základech, aby dalo něco každému. Přinášíme 4 praktické ukázky do výuky a participativní postupy vedení setkání, které mohou inspirovat rovněž k následování.

Program setkání

 • Úvod (Adéla Zehringerová, Petr a Věra Koubkovi)
 • Vymazení digigramotnosti v RVP ZV
 • Digigramotnost a já?
 • 3 ukázky pro inspiraci:
Adekvátní technologie, rozhodování se žáka podle situace a jejich používání
Tvorba a sdílení (nového či kompilovaného) digitálního obsah
Rozvoj postojů k digitálním technologiím umožňujícím komunikaci a etika
Proč je etický rozměr výuky a zaměření na postoje a metakognici žáků zásadně zapotřebí?
 • Dílna
 • Shrnutí: pro připomenutí, jak se učí děti a žáci?
 • Přehled literatury a závěr
 
 
Záznam ze setkání: bude doplněn

Úvod – společenství praxe a PPUČ

Připojená prezentace obsahuje informace o projektu PPUČ a jeho výsledcích a také informace o společenstvích praxe a dalších vzdělávacích příležitostech, které nabízí projekt PPUČ veřejnosti.

Připojené soubory Přílohy 1
prezentace PPUČ_SP jaro 2021.pptx (4,5M) - Stáhnout

Jsme interaktivní!

Během společenství praxe zpracovávali účastníci několik kvízů, hlasování a vyplňovali formuláře, odpovídali na záludné otázky jako například:

 • Co chci dělat pro rozvoj digikompetence pro své žáky JÁ?

Hojně jsme využívali 2 databáze digitálních vzdělávacích zdrojů; nepleťte si je!

 1. databázi DVZ projektu OP VVV Podpora rozvoje digitální gramotnosti (digigram.cz)
 2. databázi DVP na podporu implementace aktualizace RVP ZV (revize.edu.cz)

V závěru byla naplánována reflektivní dílna, kde mohli účastníci spolupracovat a nebo sami navrhnout aktivitu na rozvoj digikompetence žáků. Pro snazší práci se účastníci mohli rozhodnout, zda budou zpracovávat aktivitu na posílení složky:

1.Využívání adekvátních technologií

2.Kritická práce s informacemi a jejich sdílení

3.Etika (jazykového) jednání na sociálních sítích a internetu

Dílna se nakonec nestihla, končili jsem hezky etickou dimenzí :) ; nicméně v prezentaci provázející účastníky setkáním i zde uvedené odkazy jsou platné a lze je využít.

Digitální kompetence v kurikulu

Cíle základního vzdělávání

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:

 

...

 • pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života
Připojené soubory Přílohy 1
think as a historian.jpg (201,7K) - Stáhnout

Co mají umět 15letí žáci?

•ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít

•získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

•vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků

•využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání

•předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky

 

(pozn. tučně označili lektoři SP)

Prezentace lektorů jazykové části SP

PPUČ2021_spol praxe ČJL_21_04_07.pptx

4,1MB | Středa, 07 duben 2021 | Detaily

Cíle ČJL v nových kontextech

Co je cílem školní jazykové, komunikační a literární výchovy?

 • Transformovat neuvědomělé jazykové znalosti na uvědomělé (v dynamickém smyslu slova, srov. Janík, 2005) považujeme za zásadní cíl jazykového vzdělávání (Štěpáník, 2020)
 • Jazykové poznání mateřského jazyka vzniká na základě vlastní zkušenosti žáka v komunikaci, v jazykové realitě, jež se rozprostírá v jeho nitru (Kvasz, 2016) 
 • Protože se nedá oddělit nástroj výuky (ČJL) od svého cíle: poznávání jazyka se děje při reflexi jeho spontánního užívání v řeči, je zásadní, aby výuka mateřštiny nejednala se žákem jako s tabulou rasa – je nutné navazovat na JEHO IMPLICITNÍ JAZYKOVÉ POZNÁNÍ A SCHOPNOSTI (Štěpáník, 2020, s. 13 a 14)

Doporučená literatura k tématům setkání

Vymezení digikompetence v národním kurikulu (RVP ZV):

digitální gramotnost v RVP ZV | revize ICT RVP v ZV (edu.cz)

Didaktická východiska

Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

Kvasz, L. (2016). Princípy genetického konštruktivismu. Orbis scholae, 10(2), 15-45.

Štěpáník, S., et al. (2020). Školní výpravy do krajiny češtiny. Didaktika českého jazyka pro základní školy. Plzeň: Fraus.

Praktické ukázky

Český jazyk a literatura. Digiškola.RVP.CZ. Dostupné z: https://digiskola.rvp.cz/?filtrDvz-filter%5Brvp_strom%5D=obor&filtrDvz-filter%5Bobor_obor%5D=B&filtrDvz-filter%5Brvp_selected%5D=obor_ov

Kovaříková, L. (2018). Jak komentovat digitální obsah na blogu. Videoprogram. Digigram, NPI ČR. Dostupný z: (45) Jak psát komentáře k příspěvku na blogu YouTube.

Prade, M. (2018). Netiketa v sociálních sítích. Didaktický program s imitačním prostředím. Neveřejné!. Digigram.

Questier, F., Joost, I., Libotton, A. Reflection skills in teacher Education. Paper. Online. Dostupný z: https://www.slideshare.net/Frederik_Questier/reflection-skills-in-teacher-Education.

Sebeupálení Jana Palacha. Videoprogram s prac. listem. ČT EDU. Dostupný z: https://edu.ceskatelevize.cz/video/4194-sebeupaleni-jana-palacha.

Doporučení, návrhy, diskuse

Výsledky dílenských prací účastníků budou uveřejněny zde po skončení setkání.

Pohled byl zobrazen 99x od 7 duben 2021 do 22 duben 2021