Výuka k různosti

od Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Prezentace projektu "Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání" pro uživatele Metodického portálu. Toto portfolio seznamuje s obsahem projektu, cílem a jeho klíčovými výstupy.

Digifolio předně shromažďuje informace o klíčových aktivitách projektu. Část výstupů projektu je publikovaná na projektovém webu, část na Metodickém portálu. Toto digifolio bude sloužit i jako rozcetník. Poskytuje především informace o projektu a veškeré jeho výstupy: Zpravodaj projektu, výukovou oporu v projektu vzniklou, zkušenosti učitelů s ní a příklady dobré praxe z našich škol.  

Aktuality z projektu

Poděkování a rozloučení 

Pan Tomáš Sokolovský v dopise poděkoval realizátorům projektu Výua k různosti dopis si můžete přečíst zde.

 

Reportáž ze závěrečné konference projektu Výuka k různosti

Uvedla ji dne 25. 9. Česká televize v odpoledních zprávách kanálu ČT 24. Zde, přibližně v polovině zpráv. (začátek v čase 2:38 min těchto zpráv)

 

Rozvojové partnerství projektu OP VK „Výuka k různosti" a přípravný výbor konference si Vás dovolují pozvat

na konferenci „Výuka k různosti na školách v ČR"

podtitul: inkluze v praxi

Záštitu nad konferencí přezvali: Petr Nečas, předseda Vlády ČR a Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy

Místo konání:

Konferenční sál Rezidence primátora hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 1, Praha 1

Termín konání:

25. září 2012, od 10,00 hod.

Přihlašte se zde (formulář dole na stránce)

Program konference

Digifolio konference zde.

Diskusní fórum konference zde.

 

Výuka k různosti na obrazovkách České televize

Přinášíme termíny televizního vysílání seriálu filmových dokumentů - příkladů dobré praxe vytvořených v rámci našeho projektu „Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání". Dokumenty budou vysílány na programu ČT2 pod názvem „Život s handicapem".

Termíny vysílání


 

Druhá fáze ověřování výukové opora ve školách

Učitelé, kteří byli vyškoleni v první fázi ověřování výukové opory, budou v červnu a září 2012 ověřovat výukovou oporu v pilotních i nepilotních školách. Záměrem je zjistit názory dalších odborníků, pedagogických pracovníků, na využitelnost výukové opory. Učitelé zařadí části výukové opory do výuky jiných tříd než v první fázi ověřování. Opora bude ověřovaná v jiných vyučovacích předmětech než v první části ověřování a v jiných organizačních formách výuky.


 

Výsledky projektu budou prezentovány na Pedagogickém dni na ZŠ 2012 organizovaném krajským vzdělávacím centrem Karlovarského kraje, který proběhne v aule sokolovského gymnázia dne 12. června 2012 od 9,00 h. 

Zde si přečtěte více.

Program Pedagogického dne.


Na 14 školách všech typů dokončujeme pilotní ověření výukové opory, videí, textů, námětů pro dramatickou výchovu a zábavných kvízů a otázek. Proběhly desítky vyučovacích hodin a jsou z nich pořízeny různé typy záznamů. Nad nimi a jejich analytickým posouzením a vyhodnocením samotné výukové opory se scházejí řešitelé projektu v těchto dnech: konkrétně na SŠ ve Valašském Meziříčí ve dnech 21.-23. 3.; proběhnou prezentyce, workshopy a kulaté stoly. odborné výstupy budou zpracovány a podle nich se bude dál upravovat výuková opora a nebo bude doporučena na všechny školy.

Program semináře

Informace o výsledcích semináře a výsledcích ověřování výukové opory naleznete v 5. vydání projektového zpravodaje, který je dostupný zde

 


Dne 20. 2. byl všem krajským hejtmanům zaslán dopis, který je informuje o tom, že byla zveřejněna výuková opora projektu Výuka k různosti a že ji mohou využívat krajské i obecní školy.

Dopis hejtmanům

 


 

Informační leták o projektu naleznete zde:

Informační leták


Nový způsob přípravy neslyšících absolventů středních škol pro vstup na trh práce

Tisková zpráva ČTK reflektující projekt Výuka k různosti ze dne 11. října 2011.

 

Souhrnné informace o projektu Výuka k různosti...

  1. Název projektu: "Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání"
  2. Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  3. Název prior. osy: Počáteční vzdělávání
  4. Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  5. Stručný obsah projektu: viz. níže
  6. Příjemce: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava
  7. Klíčové aktivity - stručný popis: 1. vytvoření výukové opory pro výuku různosti, 2. vypracování metodiky, ověřování, výroba a distribuce nástrojů, 3. vzdělávání učitelů v aplikaci nástrojů pro výuku diverzity, 4. infromační podpora projektu, jeho publicita

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin, a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů, které umožní žákům ZŠ a SŠ osvojit si základní principy odpovědného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě.

Zvláštní pozornost bude věnována v ČR nejpočetnější menšině, tedy osobám se zdravotním postižením.

V rámci projektu bude vytvořena a pilotně v praxi ZŠ a SŠ ověřena interaktivní multimediální výuková opora a metodika umožňující žákům ZŠ a SŠ, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a jejich učitelům získat komplexní informace o problematice vzájemného vztahu většinové společnosti a OZP, jejich vzájemné interakci a principech diverzity. Jedná se o metodickou podporu zavádění výuky k různosti, zejména v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Společenskovědní vzdělávání.

 

Oficiální zpravodaj projektu ke stažení

Zpravodaj číslo 1.pdf

2,9MB | Čtvrtek, 12 srpen 2010 | Detaily

Zpravodaj číslo 2.pdf

1,3MB | Pondělí, 20 září 2010 | Detaily

Zpravodaj číslo 3.pdf

961,2KB | Pondělí, 04 duben 2011 | Detaily

Zpravodaj číslo 4.pdf

1,3MB | Čtvrtek, 06 říjen 2011 | Detaily

zpravodaj číslo 5.pdf

Zpravodaj projektu Výuka k různosti

4,9MB | Pátek, 20 duben 2012 | Detaily

zpravodaj_projekt_1-2_cislo_6.pdf

zpravodaj projektu Výuka k různosti

2,9MB | Čtvrtek, 15 listopad 2012 | Detaily

Dokumenty a články

VR_konference_25-09_12_Vyuka k ruznosti a RVP.pdf

Projev náměstkyně NÚV paní Pohankové na konferenci

41,8KB | Středa, 26 září 2012 | Detaily

Závěrečná konference projektu Výuky k různosti.pdf

Informace ze závěrečné konference projektu

46,5KB | Středa, 26 září 2012 | Detaily

clanek Koubek - Mosty4.pdf

Článek o Výuce k různosti v časopise Mosty, který vydává Národní rada osob se zdravotním postižením

68,2KB | Středa, 26 září 2012 | Detaily

Odkaz na webovou stránku projektu

Webové stránky projektu www.nejsmevsichnistejni.cz.

Elektronická verze výukové opory
www.nejsmevsichnistejni.cz/vystupy.

Příklady dobré praxe využití výukové opory

Aktivizující metody ve výuce slohu

Text popisuje a hodnotí vyučovací hodinu českého jazyka a literatury z Plzeňské ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči. Pedagožka Irena Štychová vhodně využila některé složky výukové opory a funkčně je skloubila s dramatizací a prací s odborným textem. Výuka byla součástí přípravy na samostatnou slohovou práci žáků..


Využití struktury E-U-R ve výchově ke zdraví

Text o vyučovací hodině výchovy ke zdraví z Prachatické ZŠ, v níž pedagožka Jana Červenková vhodně využívá všechny možnosti výukové opory.


Dramatizace ve výchově ke zdraví

Text popisuje dvouhodinovku výchovy ke zdraví v Plzeňské ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči. Pedagožka Marcela Kulíšková ukazuje význam dramatizačních metod a reflexe při dosahování výukových cílů. Využila při tom výukové opory vzniklé v projektu Výuka k různosti.

Pohled byl zobrazen 1671x od 30 květen 2014 do 29 září 2022