Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Projekt NIDV „Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií“

od CLIL NIDV

Vážení uživatelé, NIDV Vám představuje projekt CLIL. Tým projektu!

Materiály na Metodickém portálu

Učitelé CLIL v evropském kontextu (Tereza Šmídová)

Pojetí CLIL a bilingvní výuky aneb proč na metodu CLIL nepotřebují školy povolení MŠMT – článek z metodického portálu RVP zde

 

Souhrnné informace o projektu „Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií“ - CLIL

Název projektu: Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií - CLIL

 

Název OP: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

 

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na podporu výuky formou Content and Language Integrated Learning (CLIL). Výuková metoda CLIL představuje účinný přístup k výuce cizích jazyků na školách,  významně posiluje studium cizích jazyků a jejich osvojení žáky ve školním prostředí. Podstatou je integrace výuky cizího jazyka a některého z dalších vyučovacích předmětů. Vyučující tak mohou vést své žáky k praktickému upevnění a procvičení si získaných jazykových dovedností v nejazykových vyučovacích předmětech. Zvýšení kvality studia cizích jazyků a zájmu o jazykové vzdělávání je důležité pro uplatnitelnost českých žáků a studentů na trhu práce v rámci zemí EU. Partnery projektu jsou Výzkumný ústav pedagogický a sdružení metodiků AMATE. Projekt je určen základním školám a víceletým gymnáziím mimo hl.m. Prahu.

 

Cílová skupina projektu:

 

  • učitelé 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií s jazykovou úrovní min. B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
  • žáci

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšit povědomí pedagogické veřejnosti o možnostech využití metody CLIL ve výuce ve školách.

 

Klíčové aktivity projektu:

a) Metodické proškolení učitelů k použití metody CLIL ve vyučovacích předmětech.  

b) Tvorba metodické příručky pro učitele.

c) Závěrečná konference      

 

Informace o projektu a kontakty na krajské manažery najdete také na webové adrese http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/clil.ep/

Možnost přihlášení na školení CLIL v sekci Programová nabídka.

 

Klíčové aktivity projektu blíže

a) Metodické proškolení učitelů k použití metody CLIL ve vyučovacích předmětech.   První vlna školení byla zahájena v květnu 2010 a skončí v říjnu 2010. Druhá vlna školení bude realizována v období od 1. října 2010 do poloviny ledna 2011. Školení v délce 40 hodin je rozděleno do 4 modulů (celodenních setkání). Komunikace probíhá převážně v českém jazyce, v konkrétních aktivitách je používán příslušný cizí jazyk (AJ, NJ, FJ). Účastníci obdrží řadu pracovních listů a materiálů, které jim mohou pomoci při zkoušení či zavádění metody CLIL do výuky.

b) Tvorba metodické příručky pro učitele, která bude obsahovat konkrétní aktivity a náměty k   využití metody CLIL ve výuce. Příručka bude distribuována do ZŠ a víceletých gymnázií v ČR

c) Závěrečná konference, na které vystoupí se svými příspěvky odborníci a učitelé, kteří metodou CLIL obohacují výuku ve svých školách. Součástí konference bude několik prakticky zaměřených workshopů pro účastníky. Na konferenci se také představí nakladatelství, která vydávají didaktickou literaturu a pomůcky pro výuku metodou CLIL.

Co je CLIL a proč jej zavádět do českých škol?

 

 

Naďa Vojtková, KAJ PdF MU Brno

Diskuse o výuce cizích jazyků na školách jsou pravidelnou součástí odborných i populárních debat a nové trendy nabízejí   běžné základní školy i jazykové kurzy. V současné době se stále častěji  zmiňuje v souvislosti s  výukou na  základních a středních školách metoda CLIL (anglicky Content and Language Integrated Learning, v češtině se mluví o obsahově a jazykově integrovaném vyučování). Je tento nový trend  jen „přechodná móda“,  nebo je to něco, co by mohlo pozitivně obohatit naše  vzdělávání?

 Dnešní mladí lidé žijí v globalizovaném světě, cestují, získávají zkušenosti, studují a pracují nejen v ČR, ale i v zahraničí. To přináší  změny i v osobním životě a vztazích, mezinárodní partnerství už nejsou výjimkou, ale běžnou záležitostí. Ve všech těchto situacích je důležitá  schopnost využívat jazyk jako komunikační prostředek. V běžných jazykových hodinách se sice  klade důraz na komunikaci, ale žáci jazyk  považují za školní předmět, který se musí důkladně studovat a někdy v budoucnu se jim jeho znalost může hodit.  Výhodou CLILu je  především okamžité využití jazyka v  situacích, které vyžadují porozumění nebo sdělení  konkrétního obsahu.  Žáci  jazyk používají, nezkoumají  ho.

CLIL tedy nabízí vhodné spojení výuky odborného předmětu (např. výtvarné výchovy nebo matematiky) a cizího jazyka.  Zavedení CLILu na školách neznamená zrušení hodin cizího jazyka ani okamžitou změnu jazyka ve výuce odborných předmětů. V oblasti  cizího jazyka CLIL rozšiřuje a doplňuje tradiční výuku o prvek opravdové komunikace a využití jazyka. Ve výuce odborného předmětu může přinést nové, názornější postupy a metody výuky, a když učitel využívá např. materiály vytvořené kolegy v zahraničí nebo převzaté ze zahraničních učebnic, výuka získává multikulturní rozměr.

CLIL není jednoznačně definovaná metodika a podle některých významných autorů ( Mehisto, P., Marsh, D., Frigols, M.J.2008: Uncovering CLIL.  Macmillan) má mnoho různých podob. Může mít formu jazykových sprch (krátkých bloků v různých předmětech, např. běžné pokyny ve třídě mohou být v cizím jazyce), práce s cizojazyčnými  texty v různých vyučovacích hodinách, organizování mezinárodních projektů, výuky tématických celků v jednom nebo více předmětech v cizím jazyce, až po bilingvní vyučování, tj. vyučování předmětů v cizím jazyce.  Ve všech případech je velice důležité vycházet především z aktuálních potřeb žáků, zajistit všeobecnou informovanost rodičů i žáků a mít na mysli specifické podmínky konkrétní školy.  CLIL  je týmová práce kolegů na školách, vyžaduje nadšení a odhodlání dělat něco nového. Když se učitel rozhodne „jít do toho“, určitě to nebude ztracený čas. Brzy pozná, že kromě profesního uspokojení získá  další přidanou hodnotu na trhu práce, rozšíří si své schopnosti komunikovat v cizím jazyce a zamyslí  se nad výukou svého odborného předmětu.   Bude moci využívat podporu ve formě mezinárodních profesních sítí, do kterých přispívají učitelé z celého světa, může se zúčastnit projektů jako účastník kurzů v ČR i v zahraničí a může sdílet své nápady a zkušenosti s kolegy z jiných škol. V současné době probíhá v ČR několik projektů ESF (např. NIDV, Vysočina Education, Masarykova univerzita a projekty realizované základními a středními školami v ČR), které se soustředí na tvorbu materiálů pro CLIL a vzdělávání učitelů.  Učitel se stane členem profesní komunity a jeho inovativní přístup k práci určitě ocení i žáci a jejich rodiče.  Nejdůležitějším přínosem však bude ochota a později i schopnost žáků komunikovat v cizím jazyce o běžných i odborných tématech bez obav z chyb a neúspěchu.

 

 


 

Seminář Německý jazyk 2. vlna

Závěrečné konference a ukončení projektu CLIL

Na závěr projektu „Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií“ (CLIL) uspořádal NIDV konference v Plzni (28. dubna 2011) a v Olomouci (19. dubna 2011). Konferencí se zúčastnilo celkem  98   pedagogických pracovníků z celé ČR.

Ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Mgr. Helena Plitzová zhodnotila na konferenci projekt CLIL jako velmi úspěšný. V  projektu se s metodou CLIL blíže seznámilo 477 pedagogů na vzdělávacích seminářích, podařilo se zvýšit povědomí o metodě CLIL mezi pedagogickou veřejností a je stále více škol, které tuto metodu s úspěchem zavádějí do výuky.

Na konferencích byly prezentovány výsledky projektu a byla zde představena metodická příručka na CD a DVD, která je jedním z hlavních výstupů projektu. Příručka byla zdarma distribuována na všechny ZŠ a víceletá gymnázia a v krajích a je také volně ke stažení zde .

Na konferencích vystoupili také zástupci VÚP, sdružení AMATE a British Council, kteří přiblížili účastníkům jakými aktivitami podporují zavádění metody CLIL do výuky. Velký ohlas měli u účastníků konferencí příspěvky pedagogů, kteří již metodu CLIL v hodinách využívají a také ředitele ZŠ, který na základě vlastních zkušeností hovořil o tom, co musí škola  a její vedení udělat pro úspěšné zavedení metody CLIL do výuky.

Součástí  konferencí byly také  workshopy na tato témata:

  1. Plánování vyučovací hodiny s metodou CLIL – rady pro učitele
  2. Výukové materiály a zdroje – tipy a náměty pro AJ
  3. Ukázky metody CLIL ve výuce
  4. Hodnocení žáků a metoda CLIL

Účastníci v průběhu konference živě diskutovali především nad tím, co to vlastně metoda CLIL je, vyměňovali si vlastní zkušenosti z praxe a také zkušenosti s tím, jaké vidí největší překážky při realizaci metody CLIL ve školách.

Pedagogickou literaturu a metodické materiály pro podporu metody CLIL a výuky cizích jazyků představila nakladatelství Cambridge Univerzity Press, Macmillan Education a Oxford Univerzity Press.  Podrobné informace o metodě CLIL a rozhovory s pedagogy na konferencích můžete také nalézt v Učitelských novinách č. 21.

Projekt CLIL byl dle plánu ukončen k 31.5. 2011. Děkujeme všem účastníkům, pedagogům, lektorům a partnerům za příjemnou spolupráci. NIDV bude i nadále podporovat metodu CLIL a její implementaci do výuky ve školách prostřednictvím nabízených vzdělávacích akcí (vzdělávací semináře, letní školy, konference). Pokud budete mít zájem se dozvídat nové informace a zkušenosti s metodou CLIL, navštivte www.nidv.cz nebo nahlédněte do Programové nabídky NIDV pro 2.pol. 2011.

 

Pozvánka na konferenci

Národní institut pro další vzdělávání si Vás dovoluje pozvat na konference:

 „Metoda CLIL na českých školách – učíme cizí jazyk jinak.“

Konference jsou určené všem zájemcům o metodu CLIL z řad pedagogické veřejnosti (mimo hl.m. Prahy) a pro snazší dostupnost proběhnou na dvou místech v ČR.

První konference se uskuteční v Olomouci dne 19.4.2011, další pak v Plzni dne 28.4.2011.

Na konferenci mimo jiné vystoupí pedagogové, kteří mají praktické zkušenosti s realizací metody CLIL . Součástí konference jsou workshopy, ve kterých si účastníci mohou vyzkoušet  metodu CLIL na ,,vlastní kůži", včetně přípravy vyučovací hodiny, prezentovány zde budou zdroje materiálů, atd.

Každý účastník konference obdrží zdarma metodickou příručku ve formě DVD a CD, která byla vytvořena v rámci projektu. Součástí metodické příručky jsou videoukázky a praktické metodické listy s aktivitami pro výuku v různých předmětech.

Pokud chcete vyzkoušet ve Vaší výuce něco jiného, motivovat své žáky novým způsobem, předat své zkušenosti s metodou CLIL, pak jste na konferenci srdečně zváni.

Termíny a místa konání:

19. dubna 2011, Olomouc, hotel Sigma, Jeremenkova 36

28. dubna 2011, Plzeň, hotel Angelo,                          U Prazdroje 6

vždy od 10,00 do 16,00 hod.

Harmonogram konference:

  9,30 – 10,00  Registrace účastníků

10,00 – 10,30  Uvítání účastníků, prezentace výstupů projektu CLIL

10,30 – 12,00  Metoda CLIL ve výuce – zkušenosti z praxe

12,00 – 12,45  Přestávka

12,45 – 14,45  Workshopy ( dvoukolové) s tématy:

  1. Plánování vyučovací hodiny s metodou CLIL – rady pro učitele
  2. Výukové materiály a zdroje – tipy a náměty pro AJ
  3. Ukázky metody CLIL ve výuce
  4. Hodnocení žáků a metoda CLIL

14,45 – 15,30  Diskuze a závěr konference

Zájemci se mohou přihlásit přes internetové stránky www.nidv.cz  zde nebo u Mgr. Pavly Matouškové – matouskova@nidv.cz (do 12.4.11 pro konferenci Olomouc a 22.4.11 pro konferenci Plzeň).

Konference je součástí projektu „Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií – CLIL“.  Projekt se nevztahuje na ZŠ a gymnázia z hl. města Prahy.

Logo projektu CLIL

Co je nového v projektu CLIL na podzim?

Školení pedagogů v rámci našeho projektu je v plném proudu. Ukončili jsme 1. vlnu vzdělávání a nyní je již realizována poslední 2. vlna.

V rámci 1. vlny se vzdělávání pedagogů v metodě CLIL zúčastnilo 311 pedagogů z celé ČR (mimo hl.m. Prahy). Ve všech krajích byly realizovány vzdělávací programy pro učitele, kteří uplatní při výuce CLIL anglický jazyk, ve dvou krajích probíhalo vzdělávání pro německý jazyk a v jednom kraji pro francouzský jazyk. V rámci vzdělávacího programu se pedagogové seznámili v jednotlivých modulech s metodou CLIL, různými metodami využití CLIL v hodinách, se způsoby hodnocení žáků, vyzkoušeli si aktitivity CLIL přímo v hodinách se svými žáky. Každý účastník zpracoval metodický list. Tyto metodické listy v současné době posuzuje a zpracovává tým metodiků a připravuje je pro zařazení do chystané metodické příručky, která bude vydána na CD na jaře 2011 a bude zdarma distribuována na základní školy a víceletá gymnázia v krajích.

Od října 2010 probíhá v deseti krajích ČR poslední 2. vlna vzdělávání pedagogů, ve všech těchto krajích probíhá vzdělávání pro anglický jazyk, v jednom kraji pro jazyk německý. Této 2. vlny vzdělávání se účastní 162 pedagogů. Také tito účastníci budou zpracovávat metodické listy.

Projekt CLIL zcela určitě splnil jeden ze svých cílů – zvýšit povědomí pedagogů a metodě CLIL a způsobech jejího uplatňování ve výuce. Důkazem toho je, že o poslední 2. vlnu vzdělávání byl ze strany pedagogů velký zájem a kapacita v jednotlivých krajích byla velmi rychle naplněna.

Aktuálně v projektu CLIL: Nabízíme poslední vlnu školení pro pedagogy!

Od září 2010 do ledna 2011 bude NIDV realizovat v rámci projektu CLIL - Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií poslední vlnu vzdělávání pedagogů. Akreditovaný vzdělávací program, který je rozložen do 4 modulů (4 pracovních dnů), bude realizován na všech krajských pracovištích NIDV.

Vzdělávací program je určen pro:

Pedagogy 2. stupně ZŠ nebo nižšího stupně víceletého gymnázia se znalostí cizího jazyka minimálně na úrovni B1 (mimo hlavní město Prahu).

Rozsah výuky: 

4 celodenní semináře, celkem 40 vyučovacích hodin. Účastníkům bude hrazena výuka, studijní materiály a občerstvení.

Podmínky k dosažení závěrečného osvědčení:

Pro získání osvědčení ze školení je nutná 75% účast a aktivita při ověřování metody CLIL ve výuce. Výstupem je vypracování metodického listu s aktivitami CLIL pod vedením lektora studijní skupiny.  

Vzdělávací program je rozdělen podle jazyků, ve všech krajích budou probíhat semináře pro anglický jazyk, ve Středočeském, Karlovarském a  Jihomoravském kraji nabízíme semináře pro německý jazyk.

Termíny realizace vzdělávacího programu v jednotlivých krajích a kontakty na krajské manažery jsou zájemcům k dispozici v sekci Soubory ke stažení Zájemci se mohou na vzdělávací program přihlásit přes internetové stránky www.nidv.cz nebo si mohou stáhnout přihlášku v sekci Soubory ke stažení. Vyplněnou přihlášku, prosíme, zašlete e-mailem krajskému manažerovi ve vašem kraji.

 

 

Odkazy a tipy na materiály ke CLIL AJ.doc

Odkazy a tipy na materiály ke CLIL AJ.doc

551KB | Středa, 01 červen 2011 | Detaily

Metodický list s přílohami

Metodický list pro CLIL AJ.doc

Metodický list pro CLIL AJ

282KB | Středa, 02 březen 2011 | Detaily

Příloha č.1.doc

Příloha č. 1 k Metodickému listu

115,5KB | Středa, 02 březen 2011 | Detaily

Příloha č.2.doc

Příloha č. 2 k Metodickému listu

37,5KB | Středa, 02 březen 2011 | Detaily

Příloha č.3.doc.

Příloha č. 3 k Metodickému listu

27KB | Středa, 02 březen 2011 | Detaily

Příloha č.4.doc

Příloha č. 4 k Metodickému listu

27KB | Středa, 02 březen 2011 | Detaily

Příloha č.5.xls

Příloha č. 5 k Metodickému listu

93KB | Středa, 02 březen 2011 | Detaily

Napsali o nás

UN č. 32_1.jpg

Reportáž J. Štefflové (UN) ze seminářů

1,5MB | Pátek, 10 prosinec 2010 | Detaily

Návštěva v Rakousku

Předvánoční CLILování v Rakousku

Od listopadu 2010 do ledna 2011 probíhala druhá vlna školení pedagogů v rámci projektu CLIL (Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií), který organizačně zajišťuje Národní institut pro další vzdělávání s finanční podporou ESF.

Velkým zpestřením a obohacením programu projektu CLIL – anglický jazyk v Jihočeském kraji byla návštěva rakouské Hauptschule Litschau. Návštěvu zprostředkoval ředitel ZŠ Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, Mgr. Pavel Vaňásek, jeden z účastníků kurzu. Tyto dvě školy spolupracují už řadu let. Účelem návštěvy bylo vidět v praxi použití metody CLIL na základní škole, která ji už deset let integruje do výuky.

I přes nepříznivé prosincové počasí ředitel školy Franz Modliba, jeho kolegové a žáci srdečně uvítali pět účastníků projektu CLIL a lektorku Mgr. Jitku Kubů. Po krátkém seznámení a občerstvení v knihovně začal tříhodinový blok ukázkových hodin. V první CLILové hodině se dvanáctiletí žáci učili o kočce a o zařazování živočichů do systému. V následující hodině zeměpisu se žáci seznamovali s hlavními městy evropských států a určovali jejich polohu pomocí světových stran. Třetí hodina byla opět biologie a jejím tématem byly rozdíly mezi pavouky a hmyzem.

Ve všech hodinách byli žáci velmi aktivní a pracovali v uvolněné a přátelské atmosféře. Do rozpaků je neuvedla ani skupina učitelů z České republiky, kteří jim během výuky nakukovali přes rameno.  Velkou výhodou je malý počet žáků ve třídách (10 – 15), již vytvořené pracovní materiály, které škola měla možnost zakoupit a také odpovídající jazyková vybavenost učitelů. Metodu CLIL mohou kolegové v Rakousku snáze aplikovat díky finanční podpoře úřadů, a tak  lze financovat přítomnost dvou učitelů (jazyk a odbornost) i v hodinách s malým počtem žáků.

Aby získané zkušenosti a informace nezůstaly jen účastníkům této návštěvy, byla část závěrečného lednového modulu projektu CLIL věnována společné diskuzi s ostatními kolegy. Poznatky získané během předchozích modulů tak byly rozšířeny o zkušenosti z praxe.

Návštěva v Rakousku byla velmi inspirativní. Získané podněty podpoří snahy o uvedení metody CLIL do praxe škol v Jihočeském kraji. Naši kreativní učitelé jistě objeví i další možnosti jak zvýšit efektivitu i atraktivitu výuky.

RNDr. Ing. Jana Kalová, Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice

Mgr. Klára Pechová, ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko


Návštěva v Rakousku

CLIL

CLIL

V rámci projektu CLIL jsme ukončili vzdělávání pedagogů

 lednu skončila realizace posledních modulů vzdělávání pedagogů v rámci projektu CLIL. Možnost dozvědět se více informací o způsobech použití metody CLIL využilo 477 učitelů. Největší zájem byl o vzdělávací programy pro anglický jazyk, pro který bylo otevřeno v obou vlnách celkem 30 skupin. Pro německý jazyk byly otevřeny tři skupiny a jedna skupina byla celostátně otevřena pro francouzský jazyk. Celkem u těchto skupin působilo 27 lektorů. 

Každý účastník si vyzkoušel metodu CLIL ve výuce ve své škole. Byla to jistě dobrá zkušenost. Vyzkoušeli si, jak takovou aktivitu přijímají žáci, jak je důležitá příprava na CLIL aktivitu, způsoby zařazení metody do hodiny, vhodná témata i způsoby hodnocení. Účastníci v jednotlivých skupinách byli velmi pilní, takže metodu CLIL vyzkoušeli na více jak 10.000 žácích.

 

V tuto chvíli vrcholí příprava obsahu metodické příručky, do které jsou zařazeny metodické listy vypracované účastníky, které si pedagogové sami vyzkoušeli ve výuce. Součástí příručky jsou i natočené videoukázky použití metody CLIL ve vyučovacích hodinách na základní škole i víceletém gymnáziu.  Metodická příručka bude na všechny ZŠ a víceletá gymnázia distribuována v průběhu dubna zdarma a to ve formě CD a DVD.

O distribuci příručky do škol budeme informovat (emaily nebudou, v příručce budou vloženy průvodní dopisy) na stránkách www.nidv.cz a také zde na digifoliu.

Abychom Vám naši příručku blíže představili, umístili jsme v sekci soubory ke stažení jeden ukázkový metodický list s pracovními listy ke stažení. Ukázkový metodický list je určen pro AJ.

 

Pexeso

Pohled byl zobrazen 1455x od 30 květen 2014 do 27 září 2021