Čtenářská gramotnost

od Čtenářská gramotnost

Podpora práce učitelů (PPUČ)

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání

>> více o projektu

Přidat do kolekce

Motto

"U čtení je známo, že kvantita dělá kvalitu. Dobrý čtenář u něj vytrvá, i když mu dělá porozumění náročnějšímu textu potíže. Výdrž získá tím, že má se čtením pozitivní zkušenost. Nepomůže mu, že číst musí nebo že mu někdo říká, jak mu to už za chvíli půjde. Potřebuje hodně pozitivních zkušeností. Ty získá tím, že čte příběhy, že zažije ponor do knihy. Stavu, do kterého se dostane, když se do knihy ponoří, se říká flow a navozuje pocit štěstí. Dítě si pocity štěstí se čtením ale spojuje už ve chvíli, kdy sedí u mámy na klíně a čtou si."

Z rozhovoru s Hanou Košťálovou, Čtenářský deník má být komentář. Ne opsaná kniha. MF Dnes, 25. 1. 2017. Rozhovor uvozoval seriál MF Dnes věnovaný čtenářské gramotnosti.

"Nejdůležitější charakteristikou učitele je schopnost reagovat na konkrétní potřeby žáků. To znamená reflektovat vlastní výuku s oporou o doklady, které žákova práce nabízí, nikoli jen o učitelovy dojmy. Na reflexi navazuje snaha přizpůsobit další postup tomu, co učitel o dosavadním učení dětí zjistí, a to tak, aby se děti učily ještě lépe."

Tuto inspiraci pro projekt PPUČ nacházíme v článku Košťálové, H. (2017). Proč nevěřím na standardizované popisy učitelovy práce. Kritická gramotnost, 3(5), 7-9. Dostupné z: https://goo.gl/QzPQQk.

Názory ke stu let od vzniku Československa

... Pobyt v zahraničí mi dává možnost, jak je Česko vnímáno zvenčí. Zatímco jiné země jsou uznávány třeba za to, že téměř výhradně fungují ze zdrojů obnovitelné energie nebo že se jim podařilo dosáhnout genderově vyváženého vládního kabinetu, my jsme známí dobrým pivem a malebnou Prahou. Oproti morálním postojům Václava Havla, díky kterému nás zbytek světa obdivoval jako symbol boje za demokracii a lidské svobody, odráží tato skutečnost smutný hodnotový stav...

Zuzana Vu, mládežnická delegátka ČR v OSN. Respekt, 29(43/2018), s. 20.

... Naučila jsem se nenechat si pokazit tu krásu české krajiny výkřiky z velkých plakátů. Přála bych si, aby místo nesmyslných slibů mohli nahlas mluvit ti, kteří uspěli... lidé, kteří podnikají, živí sebe, své rodiny a rodiny svých zaměstnanců, nemají globální firmy, nic nesebrali, a nedostali zadarmo. Vybudovali lokální české firmy a své peníze si zaslouží. Před nimi by slušelo smeknout. Přála bych proto České republice osvícené školy, kde se připravují lidé pro tento svět. Kde se učí v souvislostech a naslouchání druhým s respektem, argumentovat, nevěřit palcovým titulkům a učit se dál a dál...

Margareta Křížová, ekonomická konzultantka a mentorka. Respekt, 29(43/2018), s. 19

... Naše státnost je chronicky nestabilní... a zažili jsme sice odrakouštění, denacifikaci, desovětizaci a nyní se mnozí dožadují ničeho než národa. Ale když jsme nakonec po několikeré územní a národnostní redukci zbyli v naší zemi jen my Češi, nezdá se, že by se nám tu dýchalo volněji. Propracovali jsme se do stadia plebejské lidové demokracie, kdy hlas anonymního sprosťáka má takovou váhu, že se stal hlasem hlavy státu. Chybí stántí idea a respekotvané elity, které by ji prosazovaly. Tou není zvyšování blahobytu jedinců, jež plodí nerovnost, hněv a populismus, ani obhajoba národních zájmů, za níž se schovávají různé zájmy skupinové a osobní...

Jiří Suk, historik. Respekt, 29(43/2018), s. 20.

... Nejen jako skautovi mi vadí agresivita, vulgarita veřejné debaty a lež, již část společnosti začíná vnímat jako standardní způsob komunikace. Zo samozřejmě ovlivňuje i chovní lidí a bohužel i děti a mladé lidi, kteří v tom vyrůstají... Přál bych si, aby naše republika byla tolerantní, otevřená a sebevědomá, se zdravou demokracií a silnými, všeobecně respektovanými institucemi, aby dokázala být prospěšným členem a spolehlivým partnerem v rámci EU a NATO. Chtěl bych, aby dávala šanci všem, chránila slabší i podporovala výjimečné talenty. Aby chránila naše kulturní, historické a přírodní bohatství jako součást odkazu pro budoucí generace.

A naší zemi bych přál, abychom si my, její občané, uměli vážit svobody a nevzdávali se svého osobního podílu za stav věcí veřejných...

Josef Výpravtický, starosta Junáka. Respekt, 29(43/2018), s. 20-21.

Z činnosti odborného panelu pro ČG

Čtvrtá minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti

Minikonference proběhla v Plzni dne 3. 12. v hotelu LIONS, Zborovská 18. Jádro odborného panelu se v neděli 2. 12. sešlo s pracovní skupinou pro revizi literární výchovy v RVP. Společně jsme promýšleli dlouhodobou koncepci učitelských minikonferencí v souběhu s reformou kurikula. Zabývali jse se zejména vymezením literární výchovy a čtenářské/pisatelské gramotnosti (komunikační výchovy) v RVP, které se v tuto dobu reviduje a uvažuje se o jeho změnách.

V programu minikonference měli monžost učitelů různého zaměření, aprobace a stupně vzdělání vyzkoušeli na (neučebnicových!) textech, které využívají ve výuce, nástroj k identifikování jejich didaktického potenciálu.

Článek z minikonference a videokanál jsou ke shlédnutí zde. A zde přikládáme materiály ke stažení.

Třetí minikonference Čtenářské a pisatelské gramotnosti 

Minikonference odborného panelu na téma čtenářská odezva proběhla v pátek 13. dubna 2018 v Pardubicích. tématem setkání byla jedna z výzev rozvoje čtenářské gramotnosti identifikovaných na druhém jednání: čtenářská reakce na texty překládané učitelem ve výuce. Článek o minikonference je publikován zde.

Materiály z minikonference jsou ke stažení zde.

Druhá minikonference čtenářské a pisatelské gramotnosti 

22. 11. 2017 se konala další minikonference čtenářského panelu. Tentokrát v Německé škole v Praze. Jak víte z pozvánky a newsletteru, jednalo se o výzvách, které identifikovali a řeší naši členové a hosté a v odpolední části jsme se bavili o podpoře učitelů a o dílně čtení jako komplexním formátu podpory gramotnosti ve škole.

Materiály z jednání ke stažení.

Článek o minikonferenci s videokanálem je k přečtení zde.

První minikonference odborného panelu pro ČG projektu PPUČ

30. 5. 2017, 9:30 - 17:00, Gymnázum Olomouc-Hejčín
Odborné setkání (minikonference odborného panelu) proběhlo v přátelské atmosféře spolupráce a sdílení. Účastnice a účastníci setkání si kladli otázky, jak naplnit vizi a poslání čtenářského panelu ve vzdělávání a jak účastníci vědí, že právě jejich návrhy jsou ty pravé (hledali jsme důkazy o učení).
OP má účel sbližovat pojetí gramotnosti (čtenářské, pisatelské) mezi významnými aktéry, např. vzdělavateli učitelů, zřizovateli, řediteli a učiteli ve školách.

Všechny materiály z jednání včetně prezentace klíčových výstupů jsou ke stažení zde.

 Článek z minikonference ČG z Olomouce

Vize odborného panelu ČG

Každé dítě a každý žák v ČR má příležitost rozvíjet ve škole systematicky svou čtenářskou a pisatelskou gramotnost.

Učitel a žáci

Vymezení čtenářské gramotnosti:

Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních kontextech.
Ve ČG se prolíná několik rovin, z nichž žádná není opominutelná.
Více se dozvíte v hesle Čtenářská gramotnost zde.
Projekt PPUČ bude upřesňovat koncept a jeho složky dále. V současné době existuje návrh na syntetické pojetí: je přiloženo k tomuto bloku níže.

Dílna čtení rozvíjí čtenářské i sociální dovednosti žáků

Dílna čtení poskytuje komplexní podporu rozvoje čtenářské gramotnosti ve škole. Jedná se o celoroční náplň školního vyučovacího předmětu zaměřeného na rozvoj čtenářských dovedností a vztahu ke čtení pro první i druhý stupeň základního vzdělávání.

Více se o dílně čtení dozvíte zde.

Dílnou čtení se zabývala druhá minikonference odborného panelu ČPG projektu PPUČ - videozáznam bloku k dílně čtení je zde - hezké sledování přeje jádro odborného panelu!

Další doporučená metodická podpora rozvoje ČG

Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti

Metodika si klade za cíl rozvíjet ve školách vztah žáků k četbě. Jedná se o charakteristiku žáků v ČR, která se soustavně zhoršuje. Přitom je zásadním faktorem rozvoje ČG.
Motto publikace: "Myslím si, že mé čtení se změnilo v tom, že čtení knih už neberu jako úkol, který musím splnit, ale je to má záliba." Matěj, 9. třída
Ke stažení zde.

Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Příručka obsahuje vysvětlení čtenářské gramotnosti u žáků a přehled strategií do výuky, které se osvědčily při rozvoji čtení a čtenářství dětí v celém světě. Autoři vysvětlují poslání textu: "Každá ze skutečně efektivních metod obsahuje ty činnosti, které se doopravdy dějí u zkušeného, schopného čtenáře. V tom je jádro úspěchu. Ty činnosti, které se s žáky učíme ve třídě, nekončí u dveří školy, ale probíhají u dobře čtoucího člověka po celý život.
Ke stažení zde.

Čteme s dětmi od malička

Minimetodika rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním vzdělávání. Publikace je ke stažení zde.

Rozvoj čtenářství napříč školou

Minimetodika ČG pro základní školu. Metodická příručka je ke stažení zde. Její obsah je výňatkem z publikace ČG jako vzdělávací cíl pro každého žáka (se svolením autorů).

Čtenářská gramotnost ve výuce

Publikace obsahuje vymezení čtenářské gramotnosti z doby kolem roku 2010 a okomentované příklady inspirativní praxe. Hlavní součástí publikace je kompletní komentář celoškolní strategie efektivní a dlouhodobé podpory rozvoje čtenářské gramotnosti žáků "dílna čtení". Přílohou dokumentu je celá řada pracovních listů ověřených v partnerských ZŠ, které jsou přímo využitelné ve výuce. Metodická příručka je ke stažení zde.

Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. Nápadník pro učitele 1. a 2. ročníků základní školy

Příručku vytvořila Dr. Hana Havlínová v rámci disertačního projektu. K jejímu obsahu: "k metodám vhodným pro rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti patří všechny tzv. aktivizující metody. Tedy postupy, které vedou výuku tak, aby stanovených cílů bylo dosahováno na základě vlastní učební činnosti žáků s důrazem na jejich myšlení a vlastní řešení problémů. S ohledem na požadavek komplexnosti a prolínání jednotlivých rovin čtenářské gramotnosti patří mezi vhodné metody RWCT. Podrobnější rozpracování jednotlivých složek čtenářské gramotnosti, čtenářských strategií s příklady vhodných metod a forem práce v kontextu s očekávanými výstupy uváděnými ve školních vzdělávacích programech je uvedeno v přiloženém dokumentu."

 První strana časopisu První strana

 

Časopis První strana

Tým Nové školy o. p. s. vydal další pokračování projektového časopisu První strana, který představuje vybrané tituly, shrnuje zkušenosti z čtenářských klubů a přináší inspiraci pro práci s dětskými čtenáři.

Více o naše partnerském projektu Školní čtenářské kluby zde

Oddíl obsahuje podle čtenářského panelu nejinspirativnější doporučení do výuky. Publikace, které spojuje to, že mají určitou vizi, koncepční přesah, zároveň ale směřují cele do praxe a pomáhají výuku orientovat na rozvoj žákovských dovedností, kterým říkáme "čtenářská gramotnost".

Výběr Článků z Metodického portálu RVP.CZ

 • Ivana Procházková Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet?
  Čtenářská gramotnost by měla být u žáků rozvíjena tak, aby mohli čtení využívat jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě a ve společnosti.

Čtenářská gramotnost v článcích Metodického portálu RVP.CZ

Inspirativní projekty rozvíjení ČG

 • Portál svetgramotnosti.cz
  Portál, který pro školy, žáky aj. uživatele vyvinula společnost Scio, je ojedinělý tím, že jeho součástí je on-line adaptivní test čtenářské gramotnosti. Test reaguje přímo na zvolené odpovědi a podle nich vybírá obtížnost dalších otázek. Úroveň čtenářské gramotnosti žáka v rozpětí 1. třídy ZŠ až 1. ročníku SŠ tak lze stanovit jediným testem, který se vejde do jedné vyučovací hodiny. Na výsledek testu pak navazuje portfolio doporučených knih, aktivit a materiálů. Jde zkrátka o kompletní nástroj pro rozvoj čtenářské gramotnosti pro učitele, rodiče i děti samotné. Autoři: Jana Codlová, Kristýna Fischerová, Eliška Sovová
 • Projekt Abeceda
  Projekt Čtenářská gramotnost vyvinul portál zdrojů ke čtenářské gramotnosti nejen ve školním vzdělávání z celého světa; projekt organizoval soutěž školních časopisů (navazoval na aktivitu stejného autorského týmu Freinet).
 • Projekt Podpora poradců (KVIC Nový Jičín)
  Z řady velmi cenných výstupů projektu jmenujme Sborník pozoruhodných textů obsahující didakticky potentní texty pro učitele různých vyučovacích předmětů a návody, jak je využít k rozvíjení čtenářswké gramotnosti žáků nebo způsob podpory regionálních konzultantů pro čtenářskou gramotnost.
 • Projekt Nové školy (čtenářské kluby, čtenářský tým)
  Metodika čtenářských klubů vyvinutá v projektu navazuje metodologicky na komplexní metody podpory gramotnosti u žáků; originálním přínosem tohoto projektu je využití čtenářakého klubu v sociálním kontextu jako podpůrné opatření pro učení se žáků z prostředí ohroženého sociálním vyloučením; čtenářské kluby byly pokusně ověřeny a byl připraven a akreditován kurz DVPP pro jejich organizátory.

Aktuálně

Minikonference odborného panelu:

Minikonference proběhne v Praze dne 30. 5. Místo a čas upřesníme v březu. Zaměření minikonference chceme ještě prodiskutovat se stakeholdry, zejména s projekty vytvářenícími konkrétní metodickou podporu pro rozvoj dětské a žákovské gramotnosti ve škole a se zástupci MAP a národní sítě MAS jako hlavní cílové skupiny zamýšlené pro jarní setkání OP.

Sukova knihovna nabízí

Novinky Sukovy knihovny (literatura pro děti a mládež):
první čtení • 1. stupeň ZŠ • 2. stupeň ZŠ • naučná literatura • přečtěte si s dětmi

Knižní novinky (hlavní fond):
pedagogika • psychologie • ostatní

Článkové novinky:
z českých časopisů • ze zahraničních časopisů

Kompletní seznam novinek a publikací

Měsíc březen patří čtenářům.

Do celoevropského projektu se každoročně zapojují i knihovny z východních Čech. Letošní ročník je věnován nejaktivnějším čtenářům, mužům. Hledá se tedy mistr četby. Reportáž vysílala televize V1 na:

http://vzpravy.cz/porady/vychodoceske-zpravy/vychodoceske-zpravy-05-03-2019-18-00

Připojené soubory Přílohy 2
PPUČ_ČG_S knížkou do života-Bookstart.docx (167K) - Stáhnout
Program učitelské minikonference OP ČG_Plzeň_prosinec 2018_v1.pdf (851,1K) - Stáhnout

ČG v uzlových bodech

Připojené soubory Přílohy 1
OVU čtenářská gramotnost.pdf (735,1K) - Stáhnout

ČG žáků z pohledu ČŠI

ČŠI zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2015/2016.

ČŠI na základě šetření doporučuje:

 • Věnovat zejména ve vyšších ročnících ZŠ zvýšenou pozornost studijně nezaměřeným žákům, neboť pozorované výsledky ukazují na zcela nedostatečně rozvinutou čtenářskou gramotnost, často i absenci základní čtenářské dovednosti.
 • Podporovat pedagogy ve využívání efektivních metod a strategií umožňujících rozvoj čtenářské gramotnosti a posilovat pozitivní vztah žáků ke čtenářství.
 • Vytvářet účinnou podporu pro rozvoj čtenářské gramotnosti u chlapců.
 • Cílit podporu pedagogům především v krajích s dlouhodobými nízkými výsledky ve čtenářské gramotnosti.

Tematická zpráva - rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti ve školním roce 2015/2016 je ke stažení zde

K metodice zjišťování:

Metodika pro hodnocení rozvoje čtenářské gramotnosti ČŠI

Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání.

Hospitační záznam rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce

ČG českých žáků v mezinárodním srovnání

PISA 2015

Zjištění:

Výuka by měla zahrnovat:

 • významné faktory motivace žáků: radost, zvídavost, dobré pocity, radostné očekávání;
 • cílenou, laskavou zpětnou vazbu, ocenění, pochvalu, sdílení vzdělávacích úspěchů a kladné osobnostní vzory;
 • takové metodické a didaktické postupy v předmětech, které budou obsahovat rozvoj znalostí, a budou také rozvíjet jejich badatelské a experimentální dovednosti a schopnosti řešit problémy vycházející z reálných životních situací;
 • zaměřit se na všech stupních na rozvoj čtenářské gramotnosti u nadaných a mimořádně nadaných žáků odpovídajícími přístupy a postupy;
 • zamezovat nadbytečně, škodlivé selektivitě vzdělávacího systému, která přispívá k prohlubování rozdílů mezi žáky a mezi školami. 

Další doporučení - dlouhodobá podpora učitelů:

 1. neustálý zájem o jejich práci
 2. zájem o potřeby učitelů
 3. systematizace jejich dalšího vzdělávání
 4. konstruktivní zpětná vazba
 5. důraz na jejich kvalitní práci 
 6. podporovat vznik a fungování neformálních oborových nebo předmětových skupin učitelů, které sdílejí zkušenosti jak při osobním kontaktu, tak i na sociálních sítích
 7. vést je k pochopení, že škola nemá monopol na předávání informací (změna úlohy školního vzdělávání vzhledem k distribuci informací)

Celá Národní zpráva zde.

PIRLS 2011

Výzkum mladších školních žáků v oblasti čtenářské gramotnosti, který probíhá jednou za 5 let, zjišťuje oproti šetření PISA, jak jsou vzdělávací systémy úspěšné v tom, co je skutečně obsahem jejich státních kurikulárních dokumentů. Je řada faktorů, které ovlivňují to, že žáci desetiletí jsou v těchto šetřeních daleko úspěšnější než děti patnáctileté.

Důvody možná více poznáme jednak v našem projektu PPUČ, ale hlavně pohledem dovnitř, do našich škol, tříd; a i do systému, který inkluduje žáky škol jen do věku jedenáct  let a dále je rozděluji podle jejich zdánlivých schopností... Dále se samozřejmě nemůže při diskusích o rozdílnosti výsledků opomíjet to, že se  desetiletí a patnáctiletí žáci, jejichž výsledky jsou v těchto výzkumech zjišťovány, dost zásadně liší v sociálním nadhledu, obecné zralosti a s tím souvisejícím sebevědomí (self-efficacy).

Celá Zpráva PIRLS zde

Pohled byl zobrazen 32142x od 30 květen 2014 do 20 březen 2019