PLN pro čtenářskou gramotnost: Teoretické zázemí

Definice čtenářské gramotnosti

VÚP: ČG je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních a sociálních kontextech

PISA: ČG znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti[1]

Definice čtenářské gramotnosti z wiki na Metodickém portále: http://goo.gl/3V4Tv

[1] KOŠŤÁLOVÁ, Hana, et al. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka [online]. Praha : ČŠI, 2010 [cit. 2010-07-21]. Dostupné z WWW: <http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka>. s. 14.

Definice informační gramotnosti

CILIP - Chartered Institute of Library and Information Professionals:

Informační gramotnost znamená vědět, kdy a proč potřebujeme informace, kde je najdeme, jak je zhodnotíme, použijeme a jak je budeme etickým způsobem sdělovat dál.

http://goo.gl/toVj5

 

ACRL - Americká knihovnické asociace a její divize pro vysokoškolské knihovny:

Informační gramotnost je soubor dovedností, které jsou potřebné pro nalezení, získání, analýzu a použití informací.

http://goo.gl/gkFi8

Cyklus informační gramotnosti.jpg

Digifolia na Portálu

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování: http://goo.gl/WjA4x (pohled: http://goo.gl/Vsq2g)

Tematický vstup ke čtenářské gramotnosti: http://goo.gl/iRFEd (pohled: http://goo.gl/XMoaa)

Chcete se přidat do této skupiny? Vstupte zde!

Co znamená číst?

          Jestliže máme učit děti pracovat s textem, musíme vědět, co znamená číst. Zdá se, že pokud umíme číst, zároveň víme, co tento proces obnáší. Naneštěstí je  čtení velmi složitá aktivita. Slovy Thoma Hudsona (Teaching Second Language Reading) je čtení nejméně tak magické jako vytahování králíků z klobouku, protože rozpoznání tvaru písmen je pouze začátek, který pokračuje dalšími složitými procesy, na jejichž konci je přisouzený význam. V této souvislosti si odborníci pokládali řadu otázek, např. Jaký je však vztah zvuku a symbolu? Co se odehrává v milisekundách při propojování starých a nových informací? Jakým způsobem si usnadňujeme čtení obtížných textů?

           Výzkumy čtení se dají vystopovat už v 70. létech 19. století. Už tenkrát se ukázaly základní problémy, např. vztah paměti a textu (nebo vnímání celého slova oproti hláskovému přístupu). Současné názory na porozumění čtenému jsou tedy záležitostí posledních čtyřiceti let. Často se jednotlivé názory prolínají podle toho, kam mířila tehdejší móda. Nicméně můžeme identifikovat základní trendy: přístup zdola-nahoru, přístup shora-dolů a interaktivní přístup.

Přístup zdola-nahoru tvrdí, že informace získáváme pasivním, rychlým a dobře fungujícím způsobem, pokud jsme schopni zvládnout jednotlivé jednotky textu (písmena, slova, fráze, věty). Čtení je tedy řada stupňů, které probíhají v zafixovaném sledu, aniž by informace již uložené v naší paměti měly pro čtení nějaký význam.

Přístupy shora-dolů předpokládají, že čtenář při čtení operuje s již známými koncepty, které vztahuje k textu. Na základě svých dosavadních představ si tedy čtenář vytváří měnící se hypotézy o přicházejících informacích, které si potvrzuje dalším čtením. Pro Goodmana je tak čtení psycholingvistická hra založená na hádání. Např. ve větě „Kapitán nařídil příteli spustit k..." budeme pravděpodobně hádat, že chybějící slovo bude kotva než kalhoty. Zatímco první přístup požadoval číst každé písmeno, pro druhý přístup je čtení pouze výběrový proces, v němž stačí nalézt pouze některá z vodítek pro potvrzení naší hypotézy.

Interaktivní přístup považuje obě teorie za naivní a zjednodušující, protože čtení je obousměrný proces, který vyžaduje jak vlastnosti textu, tak zapojení dosavadních poznatků i vyšších myšlenkových operací.

Posledních dvacet let se vyvíjel další přístup ke čtení – nové gramotnosti. Nový přístup se nezaměřuje pouze na způsoby interakce mezi čtenářem a textem, ale vidí čtení raději jako sociální a kulturní událost okolo psaného jazyka. Čtení je například ovlivněno tím, zda čteme ve skupině, samostatně, jestli se připravujeme na diskusi apod. Na tomto základě pak můžeme pojmenovat množství gramotností. Může být tedy školní gramotnost i domácí gramotnost. Někteří odborníci, sympatizující s přístupem nových gramotností, se zdržují objektivistického názoru, že význam textu může být určen správně nebo špatně. Čtenář si konstruuje význam jako individualita ovlivněná svou kulturou a jeho interpretace nejsou nutně nesprávné vzhledem k jeho dosavadním zkušenostem a znalostem. Vzhledem ke komplexní roli čtenářova souhrnu vědomostí, kontextu a vlastní potřebě četby je tedy čtení nutně selektivní záležitostí. 

Webové stránky a dokumenty k informační gramotnosti

DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační gramotnost: funkční gramotnost v informační společnosti. Inforum 2002 [online]. 2002, [cit. 2010-07-13]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2002/prednaska37.htm>.

DOMBROVSKÁ, Michaela. Národní knihovna knihovnická revue [online]. 2004 [cit. 2010-07-13]. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/0401007.html#43p>.

JONÁK, Jiří Informační a počítačová gramotnost - klíčové pojmy informační výchovy. Infotech 2007 [online]. Olomouc : Votobia, 2007 [cit. 2010-07-13]. Dostupné z WWW: <http://nazornost-ucebni-pomucky.xf.cz/informacni_gramotnost.pdf>.

DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační gramotnost: funkční gramotnost v informační společnosti. Inforum 2002 [online]. 2002, [cit. 2010-07-13]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2002/prednaska37.htm>.

Inflow (Odborný časopis pro oblast informační vědy a knihovnictví): http://goo.gl/ZFCzD 

INFOGRAM: http://goo.gl/VtNO6 Portál na podporu informační gramotnosti

MARTINEC, Lubomír, et al. Co umí čeští žáci : Výzkum PISA. Praha 1 : Tauris, 2008. 56 s. 

Prameny

České zdroje:

Gramotnosti ve vzdělávání (VÚP): http://goo.gl/X3OWV

Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka (ČŠI): http://goo.gl/kVtp4

Výběr příspěvků z Portálu: http://goo.gl/M6vGj

Složka pro tyto dokumenty v Crocodoc: http://crocodoc.com/s67CnJ (Umožňuje Vám přidávat komentáře a zvýrazňovat text, popř. nahrát nový dokument)

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování (stránky občanského sdružení Abeceda): http://www.ctenarska-gramotnost.cz/

Kritické listy: http://goo.gl/raRDT


Anglické zdroje:

Information Literacy: http://goo.gl/toVj5

International Reading Association: http://goo.gl/2wBzT

Pohled byl zobrazen 1776x od 30 květen 2014 do 18 duben 2024