Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Filmová/Audiovizuální výchova

od Filmová/Audiovizuální výchova

K doplňujícím vzdělávacím oborům s vazbou na oblast Umění a kultura přibyla od září 2010 Filmová/Audiovizuální výchova. Je potěšující, že pro základní a gymnaziální vzdělávání existuje koncepčně pojatý a systematizovaný vzdělávací obsah vycházející ze všech druhů umění (výtvarné umění, hudba, dramatické umění, film, tanec).
Filmová/Audiovizuální výchova byla zpracována na základě výsledků odborné diskuze, která probíhala v roce 2007 - 2009 na Metodickém portálu. Výsledná podoba vzdělávacího obsahu představuje konsenzus širokého týmu odborníků a pedagogů ohledně cílů, obsahu a začlenění Filmová/Audiovizuální výchovy do systému všeobecného vzdělávání. První krok je učiněn, nyní bude záležet na tom, jak a v jaké kvalitě bude na školách realizována.
Vzdělávací obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Filmová/Audiovizuální výchova (F/AV) pro základní vzdělávání. Dostupné z WWW: http://goo.gl/J0Awi
Vzdělávací obsah doplňujícího vzdělávacího oboru Filmová/Audiovizuální výchova (F/AV) pro gymnázia svojí koncepcí navazuje na vzdělávací obsah (F/AV) pro základní vzdělávání. Dostupné z WWW: http://goo.gl/Dl7nz

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA 2017

Zveme vás k účasti na studentské filmové soutěž NPS.

Vaše filmy můžete přihlásit v prodlouženém termínu do 14. dubna 2017.

Náchodská Prima Sezóna (NPS) je dnes již tradiční celostátní víceoborový festival studentské umělecké tvořivosti. Vznikl z iniciativy studentů jako pocta náchodskému rodákovi a spisovateli Josefu Škvoreckému. V letošním roce se uskuteční jubilejní 20. ročník.

NPS nabízí studentům středních  škol příležitost představit tvorbu v několika uměleckých oborech, v sekcích festivalu - divadlo, literární tvorba, fotografie, hudební žánry a výtvarná tvorba. Před 10 lety se součástí festivalu stala také soutěžní přehlídka studentských  filmů, která se koná ve středu 10. května 2017 ve videosálu Kina Vesmír v Náchodě.

Těšíme se na vaše filmy i na setkání s vámi v Náchodě při festivalu NPS.

Informace o všech oborech NPS i přihlášky najdete na www.primasezona.cz.

Propozice v příloze:

Připojené soubory Přílohy 1
NPS_2017_propozice_film.pdf (250,4K) - Stáhnout

Náchodská prima sezona 2016

Filmy je možné přihlašovat do 14. dubna 2016!

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA 2016

19. ročník celostátního festivalu studentské umělecké tvořivosti Náchodská prima sezóna. Součástí festivalu je již tradičně také SOUTĚŽ STUDENTSKÝCH FILMŮ, středa 11. května 2016

Informace v příloze

Připojené soubory Přílohy 4
NPS 2016 - informace pro skoly.docx (13,3K) - Stáhnout
NPS 2016 - Puvodni list filmu.pdf (90,4K) - Stáhnout
NPS_2016_Prihlaska k ucasti na NPS.xls (69K) - Stáhnout
NPS_2016_propozice_film.pdf (256,5K) - Stáhnout

Setkání expertů v oblasti uměleckého vzdělávání

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

dne 26. 11. 2015 se od 13:30 do 18:00 hodin uskuteční v prostorách Národního pedagogického muzea a knihovny J.A. Komenského  v Praze (http://www.pmjak.cz/) setkání. 

Setkání je pořádáno ve spolupráci s  s projektem EQF NCP 2015 a jedno z témat programu se bude tak, jako v loňském roce,  zabývat, aktuálními informacemi týkajícími se Českého rámce kvalifikací.

Na setkání jsou pozváni nejen členové odborné skupiny a pracovních týmů NÚV, ale i další hosté, kteří se zabývají uměleckým vzděláváním. Podrobný program je v současné době v jednání a na základě vyjádření Vašeho zájmu o účast Vám bude zaslán. 

Cílem setkání je také navázání osobních kontaktů a výměna informací o důležitých a zajímavých aktivitách z uměleckých oborů, kterým se věnují různé vzdělávací a kulturní instituce. Z tohoto důvodu je součástí programu i neformální setkání.

Vážená kolegyně, Vážení kolegové, prosíme Vás, abyste nám do 6. 11. 2015 zaslali na jana.planickova@nuv.cz .

informaci, zda máte zájem se setkání zúčastnit.

Je to pro nás důležité z organizačních důvodů, neboť kapacita prostor je omezena.

 

Pozdravujeme Vás a těšíme se na setkání s Vámi

Za tým NÚV

Markéta Pastorová

JAK UČIT FILM?

JAK UČIT FILM? Kurzy filmové/audiovizuální výchovy

V říjnu 2014 získal NFA akreditaci MŠMT jako vzdělávací instituce v systému dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy budou probíhat od října 2015 do června 2016 v prostorách kina Ponrepo jednou za dva týdny, vždy v pátek od 10 do 16 hodin, a to formou tematicky sevřených bloků, od teoretických až po ryze praktické. Filmový kurz se otevírá učitelům ZŠ, SŠ i dalším pedagogickým pracovníkům. Uvítáme také studenty, kteří by rádi v budoucnu F/AV učili. Více informací naleznete na http://nfa.cz/cz/vzdelavani/pro-pedagogy/kurzy-filmoveaudiovizualni-vychovy/.

 

http://goo.gl/vja5U
http://goo.gl/vja5U

Doplňující vzdělávací obor pro základní vzdělávání

Film Stud

http://goo.gl/2A67r
http://goo.gl/2A67r

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ PRO UČITELE

Kurz filmové výchovy pro učitele - film a animace ve výuce

Kurz filmové výchovy proběhne ve formě letního soustředění a navazujících víkendů v průběhu školního roku. Bude rozdělen na část zabývající se animovaným filmem ve výuce a na část zabývající se hraným filmem, natáčením a filmovou analýzou. Je možné si vybrat pouze jedno zaměření, nebo absolvovat paralelně obě.Veškerá probíraná témata jsou zasazována do kontextu školy a práce s žáky a studenty tak, aby učitel dokázal získané zkušenosti aplikovat ve své vlastní výuce. Lektoři čerpají z několikaleté zkušenosti pedagogické práce s filmem s dětmi, žáky, studenty a dospělými v rámci školní i mimoškolní výuky (Aeroškola funguje již 8 let)Osvědčení o absolvování kurzu je vydáno až na základě obhájení realizovaného didaktického projektu v praxi dle zaměření každého účastníka. Lektoři vás vše naučí tak, abyste zvládli základy filmové výchovy ve svých daných podmínkách s pomůckami a technikou, které máte k dispozici.Účastníci v průběhu kurzu obdrží naše výukové materiály a podklady, ze kterých mohou čerpat i nadále ve vlastní výuce.

Kurz je možné absolvovat v základní podobě formou letního intenzivního soustředění, nebo v rozšířené podobě, kdy budou během školního roku testovat získané dovednosti během vlastní výuky a výsledky prezentovat během 3 víkendových setkání v průběhu roku. Na základě absolvování rozšířené verze kurzu získají na závěr Osvědčení.

Cílová skupina:
Kurz je určen pro učitele základních a středních škol i zájemce z řad pedagogických pracovníků v zájmových zařízeních, pro studenty učitelství a pro každého, kdo by se v budoucnu chtěl věnovat filmové výchově.

ANIMACE - NÁPLŇ:

* Z historie animace a ukázky

* Jednotlivé animační techniky využitelné ve výuce

* Základní animační principy a postupy

* Optické hračky a předchůdci animace

* Software a technika

* Zpracování v počítač, postprodukce

* Různé možnosti využití animace ve výuce

* Ukázky dětských animací ze školních projektů

FILM - NÁPLŇ:

* Filmová analýza

* Filmové žánry, dramaturgie, scénář

* Základy filmové řeči a filmového vyprávění

* Práce s kamerou

* Software a střih, zvuk a postprodukce v počítači

* Dokumentární a reportážní přístupy

* Různé možnosti využití filmu ve výuce

* Ukázky z praxe

Termíny: animace 17. - 19. srpna - vždy 9.30 - 18.30 včetně pauzy na oběd, film 20. - 22. srpna - - vždy 9.30 - 18.30 včetně pauzy na oběd

Možnosti absolvování:

A)     Letní soustředění Animace NEBO Film – základy teorie a praxe filmové výchovy v oblasti filmu NEBO animace – intenzivní třídenní setkání v srpnu 2015, celkem min. 24 hodin výuky

Cena 2000 Kč

B)      Letní soustředění Animace NEBO Film + 3 víkendová setkání během školního roku – realizace vlastního didaktického projektu, průběžné konzultace, prezentace a obhájení projektu a získání Osvědčení o absolvování kurzu, celkem min. 72 hodin výuky

Cena 3000 Kč

Je také možné absolvovat Animaci i Film dohromady za zvýhodněnou cenu: varianta A) 3000 Kč, varianta B) 4000 Kč

Kontakty a přihlášky: Linda Arbanová, koordinátorka Aeroškola, info@aeroskola.cz, tel. 608960016

Místo konání: Kurz bude probíhat v příjemném prostředí aeroškolního ateliéru, Ambrožova 9, Praha 3, u kina Aero. Ateliér je vybaven projekční technikou, je zařízen speciálně na výuku animace a filmu. Veškerá technika je na místě k dispozici.

Na místě je k dispozici drobné občerstvení, horké a studené nápoje.

Lektoři: Kurz povedou zkušení lektoři Aeroškoly, kteří mají zkušenosti z praxe v Aeroškole i mimo ni (ZŠ a SŠ, ZUŠ a další) a pozvaní hosté z jednotlivých oborů. Garantkou a hlavní lektorkou kurzu je Mgr. Linda Arbanová, Ph.D., koordinátorka Aeroškoly.

Charakteristika kurzu: Kurz filmové výchovy si klade za cíl připravit učitele na teoretickou a praktickou práci s filmem ve výuce v rámci filmové výchovy, výtvarné výchovy, nebo při vedení filmového klubu a dalších zájmových činností souvisejících s filmem. Film zde není pojímán jako doplněk výuky, nebo ilustrace probíraného tématu v jiných předmětech, ale jako samotné téma výuky. Nově zavedená filmová a audiovizuální výchova v RVP nahlíží film jako svébytný umělecký vyjadřovací prostředek a jako takový se jej snaží žákům a studentům představit prostřednictvím percepčních činností i prostřednictvím vlastní filmové tvorby, což ovšem vyžaduje kvalifikovaného učitele, který bude rozumět filmovému médiu a bude ovládat základy filmové řeči jak teoreticky, tak i prakticky.

Kurz filmové výchovy nabízí učitelům vhled do současných trendů v české i světové filmové výchově a zaměřuje se zejména na propojení filmové percepce a analýzy s autorskou tvorbou filmu (scénář, natáčení, střih).

Kurz kombinuje přednášky a praktická cvičení se seminárními rozbory filmů a s ukázkami ověřených vzdělávacích programů. Učitel si během kurzu vyzkouší filmovou analýzu, i práci s kamerou, psaní scénáře, postprodukci filmu na počítači a další související činnosti.

CinemaOpen
16. - 17. 11. 2012
V MUZEU VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
Více informací zde… 

Články k výuce

Filmová a audiovizuální výchova. Proč a jak

Autor: Prof. Rudolf Adler

Publikován: 14. 3. 2011   

 

Filmová/audiovizuální výchova; metodická podpora – informační zdroje

Autor: PaedDr. Markéta Pastorová

Spoluautor: Prof. Rudolf Adler, Mgr. Jarmila Šlaisová

Publikován: 28. 01. 2011 

FAV2011-Impuls.pdf

2,2MB | Sobota, 17 září 2011 | Detaily

Konkretizované očekávané výstupy pro výuku filmové/audiovizuální výchovy nejen na základních školách

Výlet do Podbrdského muzea

Vážení a milí kolegové,

 
srdečně Vás zveme na vzdělávací školní výlet do Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem. V letošním roce si připomínáme 220. výročí od vzniku České mše vánoční. 
Dětský animovaný film "Jakub Jan Ryba dětskýma očima" je nedílnou součástí našeho nového vzdělávacího programu v muzeu.
 
 
Krom programu v muzeu lze domluvit prohlídku kostela, kde Rybova mše poprvé zazněla a prohlídka varhan, na které sám Ryba hrál.
 
Více informací v přiloženém letáku a zde:
 
Rezervace programu
pp@podbrdskemuzeum / 311 249267
ir@podbrdskemuzem / 311 249264
 
 

Animánie

2. ročník k filmové a audiovizuální výchově

Kdy: 15. - 16. listopadu 2015

Kde: Moving Station - rekonstruované nádraží Jižní předměstí, Most Ivana Magora Jirouse, Plzeň

Ve dnech 15.-16. listopadu 2015 v Plzni proběhne kolokvium k filmové a audiovizuální výchově. Setkání pořádá Animánie o.s., z.s.  ve spolupráci s NFA a Pavlem Bednaříkem a je součástí mezinárodního 10. ročníku Festivalu Animánie.

Program je vhodný pro pedagogy, odborníky a veškeré zájemce o filmovou a audiovizuální výchovu. Hosty kolokvia jsou čeští i zahraniční odborníci, lidé z praxe, praktikující učitelé. 

Mezi témata, kterými se kolokvium bude zabývat, patří: využití filmu ve výuce, vlastní filmová tvorba, výchova diváka, filmová a audiovizuální výchova v ČR a zahraničí, na školách a mimo školu, autorské právo, metodika, financování filmové a audiovizuální výchovy. Program kolokvia najdete na animanie.cz/festival2015/kolokvia/.

Celá akce je zdarma, bez nutnosti registrace. S případnými dotazy se prosím obracejte na Karolínu Pojarovou (721 011 357, pojarova@animanie.cz).

Připojené soubory Přílohy 1
Animánie kolokvium_program_2015.pdf.1 (439K) - Stáhnout

PROBĚHLO

Další články k filmové/audiovizuální výchově:

Filmová/Audiovizuální výchova

Autor: Výzkumný ústav pedagogický v Praze

 

Vyhodnocení I. etapy diskuse k filmové výchově

Autor: VÚP Praha

 

Vizualizace výsledků první etapy diskuse k filmové výchově

Autor: Markéta Pastorová, spoluautor: Karel Tomek

 

První poznámky na téma filmová výchova

Autor: Michal Bregant

 

Film a výuka

Autor: Dalimil Koutek

 

Filmová výchova

Autor: Martin Čihák

 

Život jako experimentální škola

Autor: Ondřej Ševčík

 

Filmová výchova na školách

Autor: Pavel Lux

 

Teze ke koncepci výuky filmu na základní škole

Autor: Vít Janeček

 

Několik důvodů, proč by měla být filmová/audiovizuální výchova součástí vzdělávání

Autor: Miroslav Petříček

 

Idea filmové výchovy

Autor: Ivan Klimeš

 

Filmová výchova ve školách?

Autor: Markéta Pastorová, spoluautor: Karel Tomek

Největší přání - celoroční školní projekt se soutěží

Aeroškola připravila spolu s tvůrci dokumentárního filmu Největší přání celoroční projekt se soutěží, do kterého se může zapojit každá škola v republice.
Cílem projektu je iniciovat u žáků a studentů základních a středních škol zamyšlení nad jejich životem, sny, plány a hodnotami. Zároveň také podpořit dialog mezi generacemi současných mladých lidí, jejich rodičů a prarodičů.
Podstatou projektu je tvůrčí reflexe filmového zážitku a vlastní komentář k filmu v podobě autentické výpovědi literární, výtvarnou nebo filmovou formou.
Podrobnosti v dokumentu ke stažení níže. 

Konference Muzeum a škola

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravuje v termínu 18. – 20. března 2015 již sedmý ročník mezinárodní konference Muzeum a škola. Konference se uskuteční ve spolupráci s garantem oblasti umění a kultura Národním ústavem pro vzdělávání v Praze.

Místem konání jsou zlínské budovy 14 a 15 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Hlavním tématem nadcházejícího ročníku je filmová a audiovizuální tvorba jako specifická forma poznávání a zkoumání předmětů jak v muzejní edukaci, tak ve školních aktivitách.

První dva dny konference jsou zaměřeny na otázky týkající se koncipování obsahu filmové a audiovizuální výchovy ve vzdělávání. Na teoretickou část navazují odpolední dílny. Třetí den, pátek 20. 3. 2015, se uskuteční volitelný Workshop klasické filmové animace, který vedou lektoři Michael Carrington a Adéla Šimová.

Zájemci budou mít možnost představit vlastní edukační projekt ve formě elektronické prezentace, která bude promítána během celé konference na vyhrazeném místě. Nabízíme také možnost vystavení v tištěné formě připraveného posteru.

Pro zúčastněné pedagogy je připraven certifikát s osvědčením účasti a definicí získaných dovedností a znalostí.

TÉMATA:
  • Osvětlení metodiky nového vzdělávacího oboru Filmová/Audiovizuální výchova pro základní školy a gymnázia a její praktické vyučování ve školách
  • Východiska a pojetí vzdělávacího oboru Filmová/Audiovizuální výchova
  • Výrazové prostředky audiovize ve světle historického vývoje
  • Kinematografický obraz a světlo (hlavní výrazové prostředky kinematografie)
  • Základní technické vybavení pro audiovizuální výchovu (přístroje a nastavení jejich funkcí)
  • Motivační ukázky prací žáků různých typů a stupňů škol

Účastnický poplatek na konferenci je 500 Kč, na volitelný Workshop klasické filmové animace 300 Kč.

Přihlášku zasílejte do konce února 2015 e-mailem na adresu muzeum.skola@seznam.cz.

40. Letní filmová škola Uherské Hradiště

Událostmi nabitý je nejen filmový, ale také doprovodný program jubilejní 40. Letní filmové školy Uherské Hradiště

Každý den od 25. července do 2. srpna budou mít návštěvníci dostatek příležitostí rozptýlit se s divadelní múzou, vychutnat si koncerty nejrůznějších hudebních žánrů, rozšířit své obzory při tematických výstavách a workshopech, absolvovat řadu obohacujících setkání a jedinečných zážitků. 

Ode dneška je také možné pořídit si nejen akreditaci na festival, ale i vstupenku na vybrané divadelní představení - na stránkách www.lfs.cz.

Více informací naleznete v  tiskové zprávě.    

Animační a filmové workshopy pro školy

Aeroškola nabízí možnost zorganizovat animační a filmové workshopy na objednávku. Mohou se konat přímo u vás ve škole, nebo v jednom z našich kin v Praze (kino Aero, kino Světozor a Bio Oko).
Dílny lze přizpůsobit vašim časovým a kapacitním požadavkům i věku žáků/studentů. Náplň dílen se dá tematicky sladit s vaší výukou. Vše záleží na konkrétní dohodě.
Podrobnosti v dokumentu ke stažení níže.
Připojené soubory Přílohy 1
Animační a filmové workshopy pro školy.docx (15,5K) - Stáhnout

Největší přání.docx

14,8KB | Středa, 10 duben 2013 | Detaily

Ukázková projekce nového dokumentu Olgy Špátové (vhodný pro využití ve výuce)

Zveme všechny zájemce z řad učitelů ZŠ a SŠ na ukázkovou předpremiérovou projekci k novému dokumentárnímu filmu Olgy Špátové s názvem Největší přání III. Projekce se uskuteční 20. června v 17:00 v malém sále pražského kina Světozor a zúčastní se jej i režisérka filmu, aby mohla odpovědět na případné otázky a říci něco více o natáčení filmu.
 
Projekci jsme pro učitele připravili z toho důvodu, že film vnímáme jako velmi vhodný pro školní využití. Chceme jej tedy představit s předstihem, premiéru bude mít v září a od září jej tak můžou školy zhlédnout v českých kinech. K filmu připravujeme také metodické materiály, které na projekci představíme.
 
Jedná se o dokumentární projekt, jímž režisérka Olga Špátová navazuje na legendární filmy stejného názvu, které natočil její otec, dokumentarista Jan Špáta v roce 1964 a 1990. Zkoumá v něm, nakolik se posunuly hodnoty a jak se změnil život mladých lidí v naší zemi prostřednictvím otázky „jaké je vaše největší životní přání?“, kterou pokládá mladým lidem z různých sociálních skupin, z různých prostředí, spolků, iniciativ, s různým rodinným zázemím a pod. Film zajímavým způsobem zkoumá představy o životě současných mladých lidí a srovnává je s dřívějšími odpovědmi generace jejich prarodičů a rodičů.
 
Film se dotýká mnohých citlivých témat a otázek, které je možné dále ve výuce rozvíjet. na projekci je třeba se předem objednat na aeroskola@kinoaero.cz. Více informací o filmu a projekci pro učitele najdete na webu Aeroškoly (www.aeroskola.cz).

FILMOVÁ / AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A VÝCHOVA - odborný kurz pro učitele akreditovaný MŠMT

Výuka je koncipována do 12dvoudenních lekcí zpravidla jedenkrát v měsíci ve videostudiu střediska Impuls v Hradci Králové.
Výuku zahájíme v lednu 2012.
Odborný kurz je určen pro učitele ZŠ, SŠ a ZUŠ, pedagogy volného času i studenty pedagogických fakult, kteří mají zájem si osvojit „abecedu filmového řemesla“ tak, aby je sami zvládli a byli schopni všechny informace zprostředkovat žákům a studentům. Získají a osvojí si komplex znalostí a dovedností pro natáčení filmu od námětu a přípravy scénáře přes kameru, střih až k dokončení audiovizuálního díla. Každá teoretická informace bude ověřena a fixována praktickým cvičením. 
Kurz pořádá Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové. 
Kontakt: film@impulshk.cz. Informace a přihlášky také na www.impulshk.cz.
 
Další podrobné informace jsou dostupné v souboru ke stažení.

Portál FILM/VÝCHOVA

Chcete začít využívat filmový obsah ve výuce nebo si připravit volitelný seminář Filmové/Audiovizuální výchovy (F/AV)? Potřebujete zjistit, kde sehnat filmy pro výuku nebo jaké vhodné filmy použít v hodinách občanské nauky, dějepisu nebo výtvarné výchovy? Nevíte si rady s přípravou sylabu? Chcete ve svém kině připravovat programy pro školy?

Navštivte filmvychova.cz

 

Doplňující vzdělávací obor na gymnáziích

41. LETNÍ FILMOVÁ ŠKOLA

Letní filmová škola v Uherském Hradišti, která potrvá od 24. července do 1. srpna, letos nabídne hvězdného hosta, finského režiséra Miku Kaurismäkiho, z jehož filmografie představí především černohumorné snímky z 80. let. Těšit se můžete i na jiné zajímavé tvůrce ze „země tisíce jezer“, snímky ojedinělého surrealisty Pavla Juráčka nebo přehled těch nejzajímavějších studentských tvůrců. Program je tradičně rozdělen do šesti sekcí - Fokus, Visegrád ský horizont, Zvláštní uvedení, Inventura, Spektrum a AČFK uvádí.

Fokus láká na již zmiňované Finsko (kromě Kaurismäkiho se těšte i na severské sci-fi nebo muzikál). Visegrádský horizont se zaměří na tvůrce, kteří během druhé světové války působili v britském exilu (jako třeba režiséři Karel Lamač nebo Jiří Weiss), a představí i výběr toho nejzajímavějšího, co se ve středoevropské kinematografii za uplynulý rok urodilo – za pozornost určitě stojí netradiční road movie Koza o stárnoucím boxerovi nebo polské drama Tělo, které si z letošního Berlinale odneslo cenu za režii.

Pavla Juráčka v sekci Zvláštní uvedení připomenou nejen jeho slavné snímky ze 60. let Případ pro začínajícího kata a Postava k podpírání, ale také oceňované představení Zlatá šedesátá, které na Filmovku přijede sehrát soubor Divadla Na zábradlí. Tato hra vychází z Juráčkových deníků, které fungují jednak jako cenný studijní materiál filmařovy osobnosti, ale představují také studii doby plnou pozoruhodných postřehů (i drbů).

Začínajícím tvůrcům je věnován Studentský maraton 2015 - přehlídka pořádaná ve spolupráci s Českou televizí zaměřená na krátkometrážní tvorbu vysokých a středních filmových škol v oblasti animované, hrané i dokumentární. Přímý přenos maratonu z RWE letního kina na Masarykově náměstí se rozběhne 25. 7. ve 22 hod. na ČT 2 a skončí následující den dvě hodiny po půlnoci. Aby těch mladých příslibů nebylo moc, můžete si od něj oddychnout u méně známých filmů s Rudolfem Hrušínským nebo u snímků Karla Zemana.

Jestli se rozhodnete pobýt na Filmovce všech devět dní, plynou z toho samé výhody – do 30. června platí nabídka zvýhodněné celofestivalové akreditace za 1250 korun (namísto 1600) spojená s dárkem (sešit papelote) a nabídkou zakoupení ubytování na uherskohradišťské koleji.
Letošní vizuál Letní filmové školy navazuje na loňskou zmrzlinu. Grafici Štěpán Malovec a Adam Tureček lákají, že Uherské Hradiště zaplaví sladké tsunami: „Kdo neumí plavat, aťsi přibalí šnorchl, kdo má cukrovku, ať si vezme koňskou dávku.“

Tak v červenci na Filmovce!
Více na www.lfs.cz

Informujeme

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo v rámci cyklu workshopů a seminářů při konferenci Muzeum a škola v termínu 21. a 22. března 2014 workshop zaměřený na tvorbu klasické filmové animace a její využití v muzejním a galerijním prostředí.
 
Dvoudenní intenzivní workshop, kterého se zúčastnilo 18 účastníků z muzeí, škol i jiných institucí z celé České republiky, představil animační techniky pookénkového snímání, které mohli účastníci sami vyzkoušet při natáčení svých animovaných filmů inspirovaných expozicí PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost. Pod vedením zkušených lektorů vznikly čtyři krátké animované filmy. Konzultace k programu Markéta Pastorová, Národní ústav pro vzdělávání.

Odkazy na animované filmy naleznete zde.

Oddělení muzejní pedagogiky
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040
760 01 ZLÍN    

SOUTĚŽE

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA 2015
9. ročník soutěže studentských filmů
11. – 17. května 2015
 
Informace a propozice k 9. ročníku SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH FILMŮ a průvodní list v příloze
Připojené soubory Přílohy 2
NPS 2015 - propozice.doc (66,5K) - Stáhnout
NPS 2015 - průvodní list.doc (88,5K) - Stáhnout
AČFK zakoupila film Stud (originální název Shame) režiséra Stevea McQueena 
Film Stud (originální název Shame) režiséra Stevea McQueena, který AČFK uvede v únoru 2012 zabodoval na filmovém festivalu v Benátkách: Michael Fassbender získal ocenění za hlavní mužský herecký výkon!
Vizuálně výjimečná a zároveň záměrně chladná analýza frustrace současné produktivní generace. Hlavní hrdina Brandon (Michael Fassbender) je úspěšný muž s výbornou prací, bytem v centru New Yorku, dostatkem peněz na cokoliv... a gigabyty porna v počítači. Zatímco v předchozím smínku Hlad zobrazil režisér Steve McQueen vnitřně svobodného hrdinu uvězněného společností (člen IRA v severoirské věznici Maze), ve snímku Stud se hrdina naopak sám izoluje uvnitř svobodného New Yorku. Oba snímky kromě tématu relativizace svobody spojuje právě Michael Fassbender, který ztvárnil hlavní roli i ve filmu Hlad.

Diskuze na Metodickém portálu

Filmová/audiovizuální výchova - diskuse

Autor: VÚP Praha

Publikován: 10. 04. 2010 

F/AV v PRAXI

ANIMOVANÁ TVORBA V MUZEU / ANIMOVANÝ FILM JAKUB JAN RYBA DĚTSKÝMA OČIMA

Výtvarný obor ZUŠ JJR Rožmitál pod Třemšínem, Podbrdské muzeum, Aeroškola

Mgr. Petra Peštová, Mgr. Kateřina Hausenblasová

Anotace

Příspěvek představuje příklad využití filmové animované tvorby v rámci cílené spolupráce základní umělecké školy, muzea a filmové školy. Žáci výtvarného oboru ZUŠ JJR v Rožmitále pod Třemšínem připravili ve spolupráci s Podbrdským muzeem a Aeroškolou film o místním učiteli a hudebním skladateli J. J. Rybovi. V roce 2015 si připomínáme výročí 250 let od Rybova narození a 200 let od jeho smrti - Jakub Jan Ryba byl tedy hlavním mottem všech školních projektů.

Animovaná tvorba a její specifické formy poznávání byly v projektu využity jako primární nástroj edukace v muzeu – ploškový film o životě a díle Jakuba Jana Ryby se stal médiem ke zprostředkování vzdělávacích obsahů. Vznikal na základě cílené, několikaměsíční spolupráce. Žáci výtvarného oboru v rámci sběru materiálů a díky výtvarnému zpracování podkladů navštívili řadu míst a institucí a v duchu objektového učení se učili konfrontovat reálie. Snaha o zprostředkování vědomostí pomocí filmové řeči nutila žáky formulovat myšlenky do vizuální filmové podoby tak, aby byly srozumitelné pro diváka a měly nosnou informativní složku.

Film bude v budoucnu sloužit jako součást vzdělávacího programu – jako prvotní motivace pro dětské návštěvníky muzea – před vstupem do expozice Život a dílo JJR.

https://www.youtube.com/watch?v=JkA_hSuxXH4&feature=youtu.be

 

Připojené soubory Přílohy 1
clanekrvp_animace_pp_hk.docx (548,7K) - Stáhnout

Anketa k 37. letní filmové škole

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům, kteří vyplnili dotazník týkající se letošního ročníku Letní filmové školy. Dotazník nám přinesl mnoho zajímavých a cenných informací a Vaše připomínky i podněty jsme si vzali k srdci. Výsledky ankety s vyhodnocením naleznete na www.acfk.cz.

Filmová a audiovizuální výchova ve výuce

Zařazení filmové/audiovizuální výchovy do výuky může s využitím zmíněných okolností překročit pouhý „uživatelský" přístup k této technice a otevřít cestu k jejímu tvůrčímu užití pro rozvoj fantazie, kreativity a citovosti žáků a přispět tak k vývoji jejich osobnosti, dále posílit jejich komunikativní schopnosti (včetně nonverbálních) uplatnění individuality při nalézání místa v kolektivu a vědomí důležitosti osobnostního podílu při práci a součinnosti v týmu. V neposlední řadě pak posílit schopnost intenzivního vnímání a pozorování okolního světa, vnímání společenských dějů a procesů a schopnost jejich individuální analýzy, tvůrčí i názorové reflexe a sebereflexe.
 
Metodický portál, Články: „Filmová/audiovizuální výchova. Proč a jak“ [online]. 14. 03. 2011.[cit.15. 03. 2011.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://goo.gl/q3Y0u>. 
Pohled byl zobrazen 3218x od 30 květen 2014 do 22 leden 2021