Průřezové téma: Environmentální výchova

od Environmentální výchova

Hlavním cílem environmentální výchovy je odpovědné environmentální chování, tj. takové chování, kdy lidé berou při svém rozhodování v potaz dopady možných řešení na životní prostředí a zapojují se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního prostředí a kvality života. Úkolem environmentální výchovy pak je vybavit k tomuto cíli žáky odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací.

Více ve wiki Metodického portálu

Tento pohled je součástí tématu Průřezová témata

Inspirace do výuky

Portál Proměny pro školy, který vznikl v rámci nadace Proměny Karla Komárka, nabízí učitelům i rodičům zajímavé náměty aktivit do výuky. Součástí portálu je nabídka vzdělávacích akcí pro učitele a tvořivých dílen pro školy. Školy se mohou zapojit do grantového programu Zahrada hrou, jež se zaměřuje na tvorbu inspirativních školních zahrad.

Digifolio Výuky v přírodě obsahující množství badatelsky-orientovaných a hravých aktivit pro výuku environmentální výchovy. Materiály jsou výstupem projektu LAMS.

JDĚTE VEN - web obsahující zajímavé náměty na aktivity s dětmi v přírodě, tipy na výlety a jiné zajímavé informace vztažené k venkovním vzdělávacím aktivitám.

Real World Learning - web propojující ,,outdoor education" s terénní výukou, kde jsou dostupné případové studie a cenné informace konceptu výuky mimo školní budovu.

http://www.liska-evvo.cz/doc/skolni-program-evvo-krok-za-krokem - Metodické listy volně ke stažení ve formátu pdf. pro různé věkové skupiny, rozdělené podle tématu. Podpora vyučování v terénu, zajímavé nápady, podrobně sepsaný postup.

http://www.rezekvitek.cz/?idm=113 - Praktické tipy na tvorbu školních zahrad a materiály pro výuku EV s využitím interaktivní tabule. Oživující a aktivizační prvky do výuky, možnost mezipředmětového propojení, nebo jako volnočasová aktivita.

http://www.toulcuvdvur.cz/vzdelavani/pro-pedagogy/sit-mrkev - Nabídka kurzů a seminářů pro žáky i jejich pedagogy, přehled nových učebních pomůcek a metodických materiálů.

http://www.geology.cz/svet-geologie/ucitele - Kompletně zpracované materiály k neživé přírodě pro 2. stupeň ZŠ, odpovídající ročníky víceletých gymnázií a SŠ.

 

Vzdělávání pedagogů

Nabídka vzdělávacích seminářů se zaměřením na práci se dřevem určená učitelům MŠ a vedoucím předškolních klubů - http://www.lesnims.cz/skolka-blizka-prirode


 Semináře nabízející praktické návody a náměty do výuky environmentální výchovy - http://www.slunakov.cz/download/seminare.pdf


Simináře zaměřené na péči o školní zahradu - http://www.chaloupky.cz/cs/1-mainmenu-seminare-a-vzdelavani-pedagogu.html

Souteže

Ekocentrum Koniklec

Vícehodinový environmentálně vzdělávací projekt, který realizuje ekocentrum Koniklec a probíhá  ledna 2015 do dubna 2016, se zaměřuje na téma adaptace sídel na změnu klimatu. Projektu se účastní žáci 7. - 9. třít ZŠ a SŠ. Obsahem projektu je zkoumání a hodnocení přímých i nepřímých dopadů změny klimatu na obec, ve které žáci žijí. Výstupem budou návrhy konkrétních opatření na přizpůsobení se těmto dopadům.

http://www.ekocentrumkoniklec.cz/adaptace-sidel-na-zmenu-klimatu-projekt-nejen-pro-obce-v-cr/

Na webu ekocentra funguje i ekoporadna, posyktující informace, rady a doporučení široké veřejnosti v oblasti životního prostředí. Více infomací najdete zde.


 EDUin

Projekt Extra třída, se kterým přichází EDUin o.p.s. v partnerství s Nadačním fondem Tesco, se zaměřuje na realizaci školních projektů mající pozitivní dopad na živit v obci, kde se škola nachází. Projekt je určen žákům 7., 8., nebo 9. ročníku ZŠ, případně odpovídajícím ročníkům víceletého gymnázia. Cílem je motivovat školy k vytváření takových činností, kdy si žáci budou moci vyzkoušet situace, které pak uplatní v reálném životě. Vaše škola se může přihlašovat do Extra třídy pro školní rok 2016/17 od června 2016.


 

Envigogika - Nové příležitosti v environmentálním vzdělávání a VUR

Envigogika je odborné recenzované periodikum vydávané Univerzitou Karlovou v Praze. Jejím cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti environmentálního vzdělávání a toto téma propojovat s oblastmi souvisejícími.

Aktuální číslo v anglickém jazyce nabízí články z oblasi praktických možností zapojení žáků do ochrany přírody, možnosti a rizika využívání otevřených vzdělávacích zdrojů v environmentálních oborech na VŠ, filozofie ekologie aj. Více ZDE.

„Bláto – materiál nekonečných možností“

Bláto je hračka nekonečných možností, když se do něj zaboříte, jen tak vás nepustí. Zároveň se s ním ale zapletete do velmi „špinavého byznysu“, který generuje množství „odbahňovacích“ prací – zametání, vytírání, drhnutí a praní, tomu se nevyhnete. Ale co, děti jsou omyvatelné a pračka to unese. Více se můžete dočíst v článku ředitelky projektu JDĚTE VEN Alice Jiráskové zde.

Centra ekologické a environmentální výchovy

Pavučina (Praha)

Sdružení TEREZA (Praha)

Klub ekologické výchovy (Praha)

SEVER (Královéhradecký a Ústecký kraj)

Toulcův dvůr (Praha)

Ekocentrum Podhoubí (Praha)

Lipka (Jihomoravský kraj)

Ekocentrum Paleta (Pardibický kraj)

Centrum ekologických aktivit Sluňákov (Olomoucký kraj)

Ekocentrum Koniklec (Praha)

Ekocentrum Říčany (Středočeský kraj)

Ametyst (Plzeňský kraj)

Tabulky s náměty integrace očekávaných výstupů ZV a doporučených očekávaných výstupů PT EV

PT_EV_ZV_6-9trida.pdf

Žák vybraný environmentální problém analyzuje z hlediska historických a společenských souvislostí; formuluje a odůvodní vlastní stanovisko na řešení daného problému/konfliktu

51,1KB | Úterý, 14 červen 2011 | Detaily

PT_EV_ZV_7-9trida.pdf

Žák na základě posouzení výchozího stavu navrhuje možné akce pro zlepšení životního prostředí v okolí školy nebo bydliště

48,6KB | Úterý, 14 červen 2011 | Detaily

PT_EV_ZV_8trida.pdf

Žák formuluje výzkumnou otázku (hypotézu) a navrhne metody pro získání dat potřebných k jejímu zodpovězení; používá složitější pomůcky, přístroje a pokusy (např. mikroskop, chemické laboratorní potřeby) ke zkoumání přírodních dějů a zjišťování stavu životního prostředí; prezentuje vyhodnocené informace pomocí tabulek, grafů a schémat, data interpretuje

52,5KB | Úterý, 14 červen 2011 | Detaily

PT_EV_ZV_1-2trida.pdf

Žák vypráví (napíše) příběh vybraného organismu a porovná jej s životem člověka; vyjádří své stanovisko k smrti či omezení životních potřeb organismu působením člověka; pod dohledem dospělé osoby se pravidelně a dlouhodobě stará o květinu nebo vhodně vybraná zvířata; na příkladech různých organismů vysvětlí princip proměn v závislosti na prostředí a čase; nalezne vztah mezi příčinou a následkem běžných činností a zdůvodní nezvratnost některých rozhodnutí a chyb

39,9KB | Úterý, 14 červen 2011 | Detaily

PT_EV_ZV_4-5trida.pdf

Žák různými způsoby (slovy, výtvarně i jinak) reflektuje svůj prožitek smyslového (zrakového, sluchového, hmatového, čichového i chuťového) kontaktu s přírodou; vypráví (napíše) příběh vybraného organismu a porovná jej s životem člověka; vyjádří své stanovisko k smrti či omezení životních potřeb organismu působením člověka; vyhledá a zvolenou formou interpretuje příběhy a legendy o přírodě a krajině ze svého regionu; nalezne vztah mezi příčinou a následkem běžných činností a zdůvodní nezvratnost některých rozhodnutí a chyb

45,3KB | Úterý, 14 červen 2011 | Detaily

Doporučené očekávané výstupy environmentální výchovy

Doporučené očekávané výstupy environmentální výchovy pro základní školy a gymnázia slouží jako metodická podpora učitelů při výuce průřezového tématu.

 

Cíle a indikátory EVVO

Dokument formuluje cíle v oblasti EVVO pro různé cílové skupiny a navrhuje vhodné postupy pro hodnocení plnění těchto cílů a účinnosti EVVO jako preventivního nástroje ochrany životního prostředí.

Připojené soubory Přílohy 1
Cile a indikatory EVVO.pdf (624,1K) - Stáhnout

Poznáváme přírodu

Národní ústav pro vzdělávání pracoval v roce 2014 na minimetodice přírodovědné gramotnosti v předškolním vzděkávání. Cílem materiálu je poskytnout základní informace rodičům předškoláků a učitelům mateřských škol v oblasti rozvoje vztahu dětí k přírodě. V předškolním věku je třeba především podporovat zájem dětí o zkoumání a objevování okolního světa, rozvoj pozitivního vztahu k přírodě a osvojování slovní zásoby potřebné k popisování a objasňování přírodních jevů.

Poznáváme přírodu.pdf

451KB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leaf_1_web.jpg
licence: public domain
Pohled byl zobrazen 30690x od 30 květen 2014 do 5 červen 2023