Tematický vstup Výchova ke zdraví pro ZV

od Člověk a zdraví

V tomto pohledu jsme pro Vás shromáždili důležité materiály a odkazy, které souvisí s problematikou zdraví a zdravotní prevence v základním vzdělávání.
Uvítáme Vaše náměty a doporučení v komentářích. Pohled je průběžně aktualizován.

Výchova ke zdraví v RVP ZV

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) vznikal ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze v letech 2000 - 2004, na přípravě a ověřování dokumentu se podílelo 55 pilotních škol. Dokument byl schválen v roce 2005 a návazně 16 pilotních škol ověřovalo (v projektu Pilot Z) tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP). Úpravy RVP ZV byly provedeny v roce 2007 (kapitola 5.9 Člověk a svět práce, kapitola 7 Rámcový učební plán a Kapitola 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) a v roce 2010 (zařazení doplňujících vzdělávacích oborů Etická výchova, Taneční a pohybová výchova a Filmová/Audiovizuální výchova).

Zařazení vzdělávací oblasti Člověk a zdraví obsahující vzdělávací obory Výchova ke zdraví a Tělesná výchova do RVP ZV navazuje na tzv. Standard základního vzdělávání (1995), kde byla poprvé koncipována Oblast zdravého životního stylu, která zahrnovala obory Tělesná výchova a sport a Výchove ke zdraví.

Smyslem tohoto propojení a začlenění do RVP ZV je zdůraznit význam zdraví a zdravotně preventivního chování a podpořit i vzdělávání ve smyslu podpory zdraví v celém povinném vzdělávání.

Průvodce Upraveným RVP ZV, oblast Výchova ke zdraví >>

Zajímavé odkazy

Záchranný kruh: http://www.zachranny-kruh.cz/

Záchranný kruh dětem: http://deti.zachranny-kruh.cz/

Záchranný kruh – Příručka první pomoci: http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka/

Nekuřáka.cz: http://www.nekuratka.cz/

Dokuřte: http://www.dokurte.cz/

Český rozhlas / Veda a technika / Člověk a zdraví: http://www.rozhlas.cz/veda/zdravi

Zdravé zuby: http://www.zdravezuby.cz/

Nemyslíš-zaplatíš: http://www.nemyslis-zaplatis.cz/ (v současnosti se mi jeví nefunkční)

Pravda o drogách: http://www.drogy.cz/

Biotox: http://www.biotox.cz/

Besip: http://www.ibesip.cz/

Výchova ke zdraví: http://www.vychovakezdravi.cz/

Zdravá-abeceda: http://www.zdrava-abeceda.cz/

Byl jednou jeden život (časopis): http://www.byljednoujeden.cz/

Kuřákova plíce: http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/

Hasičský záchranný sbor: http://www.hzscr.cz/default.aspx

Protidrogový vlak: http://www.revolutiontrain.com/cz/

Škoda horou: http://www.skodahrou.cz/

Doporučené články k tématu

Lucie Mucalová: Prevence poruch příjmu potravy

Monika Sopková: Podpora a ochrana zdraví žáků v kontextu RVP ZV - 1. část: Duševní zdraví a stres

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje: Vaše cesty k bezpečí

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru: Výchova dětí v oblasti požární ochrany

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru: Ochrana člověka za mimořádných událostí

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru: Ochrana člověka za mimořádných událostí

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru: Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru: Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru: Doma bezpečně

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru: Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?

Gabriela Baladová: Naše zdraví

Olga Zelinková: Leváci

Blanka Juránková: U babičky a dědečka

Kateřina Houšková: S koloběžkou za zážitky

Blanka Juránková: Zdravý životní styl

Blanka Juránková: Smoke aneb Moderní je nekouřit

Monika Sopková: Partnerské vztahy

Jarmila Johnová: Bezpečné cesty do školy – dlouhodobý projekt

Pavel Svoboda: Relaxační chvilky

Miroslav Strouhal: Pořádání ankety s použitím mobilního telefonu

Jan Minařík: Hledání zraněného pomocí mobilního telefonu

Anna Doubková: Zodpovědnost za nenarozený život

Radomír Hubík: Nebezpečné? Jak pro koho

Hana Pernicová: Rozpracování vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do ŠVP - aktualizovaná verze

Hana Pernicová: Vyučovací předmět vytvořený ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví - aktualizovaná verze

Hana Pernicová: Výchova ke zdraví v učebních osnovách ŠVP - aktualizovaná verze

Hana Pernicová: Východiska pro mezioborovou integraci vzdělávacích oborů Výchova ke zdraví a Přírodopis, Výchova ke zdraví a Výchova k občanství

Hana Pernicová: Vyučovací předmět vytvořený ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví

Dana Horská: Projekt Den duševního zdraví

Hana Pernicová: Rozvíjení klíčových kompetencí ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví

Lenka M. Pekařová: Čaroděj zeměmoří

Daniela Figránová: Fáze lidského života

Štěpánka Selingerová: Výchova ke zdraví v našem školním vzdělávacím programu

Petra Kubálková: Novodobé otroctví

Hana Pernicová: Rozpracování vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do ŠVP

Hana Pernicová: Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

Hana Pernicová: Vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví

Hana Pernicová: Výchovné a vzdělávací strategie ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví

Lenka Kubrichtová: Sexuální výchova

Lenka Kubrichtová: Váhy pro život

Alena Dvorská: Jak začlenit výchovu ke zdraví do školního vzdělávacího programu

Hana Pernicová: Výchova ke zdraví v učebních osnovách ŠVP

Jan Tupý: Začlenění problematiky zdraví do základního vzdělávání - poznámky nejen ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví

http://goo.gl/uphMO
http://goo.gl/uphMO
Pohled byl zobrazen 3306x od 30 květen 2014 do 6 únor 2023