ESDinds - společný projekt univerzit a nevládních neziskových organizací

od Centrum pro otázky životního prostředí UK

Projek ESDinds je projektem 7rámcového programu Evropské komise. Plný titul tohoto projektu je "The Development of Indicators and Assessment Tools for CSO Projects Promoting Values-based Education for Sustainable Development." Cílem projektu tedy je vyvinout indikátory a hodnotící nástroje pro nevládní organizace působící v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Tyto indikátory a hodnotící nástroje jsou speciálně vyvíjeny pro "měření" hodnot v daných organizací i "měření" hodnot účastníků vzdělávacích akcí těchto organizací.
Projekt ESDinds je projektem ojedinělým a průkopnickým, neboť problematikou hodnotovvě orientovaných indikátorů ani hodnotících nástrojů vztažených k problematice udržitelného rozvoje na úrovni neziskových organizací se doposud nikdo takto detailně nezabýval.
Projekt započal v roce 2009 a končí v dubnu roku 2011. Na vývoji a testování indikátorů a hodnotících nástrojů se podíleli výzkumní pacovníci dvou univerzit  - University of Brighton (Velká Británie), která projek koordinovala a  Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Na projektu spolupracovala rovněž řada odborníků z nevládních neziskových oragnizací, kterými jsou People´s Theater (Německo), Alliance of Religions and Conservation (Velká Británie), Earth Charter Initiative (Kostarika) a European Baha´i Business Forum (Francie).
Výsledky projektu můžete posoudit při zaregistrování se na stránkách www.WeValu.org

O projektu

Projekt ESDinds vznikl jako podpora nevládních neziskových organizací které se zabývají prosazováním myšlenek udržitelného rozvoje s využitím takových  vzdělávacích programů, které se zaměřují na proměnu lidských hodnot. Takovými hodnotami jsou například respekt, solidarita, spravedlnost, integrita, tolerance nebo podpora
Vzdělávací programy nevládních neziskových oragnizací zapojených do projektu zahrnují celou populaci lidí od malých dětí po dospělé jedince (běžnou populaci, ale také členy konkrétních profesních skupin).  Hodnotově orientované indikátory a k nim designované hodnotící nástroje tak představují širokou škálu vnějších projevů lidských hodnot  i široké spektrum technik, kterými je tyto projevymožno posuzovat. Metody výzkumy hodnot jsou navíc přizpůsobeny možnostem nevládních neziskových organizací, tedy se snaží o maximální zjednodušení často komplikovaných, časově náročných technik pedagogického výzkumu. Vyvinuté nástroje jsou vhodné nejen pro nevládní neziskové organizace, ale také pro školní prostředí, kde mohou být jak indikátory, tak hodnotící nástroje snadno přizpůsobeny školní praxi.
Výsledky projektu, manuál pro tvorbu indikátorů a hodnotících nástrojů, včetně inspirace příklady realizace měření hodnot v terénu je možno nalézt na stránkách www.WeValue.org 

Indikátory v projektu ESDinds

Výsledkem projektu ESDinds je návrh omezeného počtu indikátorů, resp. hodnotících nástrojů pro popis změny hodnot  (resp. jejich projevů) účastníků vzdělávacích kurzů, které by mohly využívat nevládní neziskové organizace po celém světě. Tyto indikátory resp. hodnotící nástroje splňují na jedné straně nároky na validitu, reliabilitu, objektivitu a další aspekty pojící se s relevantními indikátory, zároveň by však měly být v denní praxi nevládních neziskových organizací jednoduše aplikovatelné (měřitelné) a vyhodnotitelné.
 
Hlavní funkcí indikátorů je napomoci organizaci vizualizovat, tedy definovat hodnoty, které vyznává a které v rámci prosazování myšlenek udržitelného rozvoje zprostředkovává účastníkům jejich vzdělávacích programů. Hodnota je  vymezena sérií výroků (indikátorů), které lze nějakým způsobem měřit. V projektu jsme se zabývali následujícími hodnotami: Podpora v dosahování osobních cílů (Empowerment), Spravedlnost (Justice), Integrita (Integrity), Jednota (Unity), Důvěra (Trust) a Respekt (Respect).
Příklady indikátorů demonstujeme následujícími ukázkami:
Pro hodnotu Spravedlnost byly stanoveny např. tyto indikátory:
  •  Rozhodovací procesy v organizaci jsou transparentní a demokratické.
  • Rozhodovací procesy jsou založeny na etických principech.
Pro hodnotu Jednotnost byly stanoveny např. tyto indikátory:
  • Jedinci se učí společně sdílením zkušeností, schopností a informací bez ohledu na jejich  náboženské vyznání, barvu pleti, pohlaví nebo etnický původ.
  • Jedinci mají pocit, že prostředí, ve kterém se nacházejí (pracují nebo se vzdělávají) je harmonické a příjemné.
Pro hodnotu Důvěra byly stanoveny např. tyto indikátory:
  • Existuje otevřený dialog mezi partnery.
  • V lidi je kladena důvěra a je jim umožněno konat práci flexibilně bez předem dané striktní struktury práce.
Jak referují organizace zainteresované v projektu, už samo definování indikátorů jim ukázalo, jak moc se i v rámci relativně malých kolektivů mohou názory na obsah pojmů jako je "důvěra" nebo "podpora" lišit. Ve všech zúčastněných organizacích i projektech odstartoval ESDinds otevřený dialog o tom, jaké hodnoty jsou důležité a jak je vůbec poznat, a to nejen mezi členy organizace jako takové, ale rovněž vůči účastníkům jejich vzělávacích projektů. Na cestě k  měření  hodnot to byl první velmi důležitý krok. A i jako izolovaný krok měl pro organizace i účastníky kurzů nesmírný význam.
 
Ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi potom univerzitní týmy pro konkrétní vybrané indikátory vytvářely hodnotící nástroje pro jejich měření. Tyto nástroje byly vystavěny na tradičních i méně tradičních metodách pedagogického  (sociologického) výzkumu. Z tradičních jmenujme například dotazníkovou metodu, metodu skupinových interview nebo metodu zúčastněného pozorování za pomoci hodnotícho archu. Tyto metody byly užity převážně v rámci evropských projektů nevládních neziskových organizací, kde se pracovalo zejména s dospělými osobami a lidmi z oblasti byznysu. Pro projekty v zemích Afriky nebo Mexika byly potom voleny méně tradiční techniky, které nevyžadovaly např. nutnost čtení. Sem například patříila technika hlasování (způsob dotazníku, jen otázky čte a zaznamenává výsledky sám aplikující této metody), metoda tajné volby, kdy na otázky odpovídají v anonymitě lidé odevzdáváním barevných lístků (důležité zvláště v situacích, kdy hrozí zkreslení výsledků vlivem skupinové konformity) nebo vyjadřování pomocí kreseb (aplikováno s dětmi v Mexiku)..
 
Indikátory i nástroje jsou v anglickém jazyce dostupné na stránkách WEValue. Nebojte se registrovat a projít interaktivní cestou využití již existujících indikátorů a hodnotících nástrojů nebo jen následováním nadesignované metodologie. 

Testování indikátorů v People´s Theater (Německo) - zúčastněné pozorování

Testování indikátorů People´s Theater (Německo) - skupinové interview

Testování indikátorů v projektu Červeného kříže - Sierra Leone

Testování indikátorů v projektu Červeného kříže (Sierra Leone) - hlasování pohybem v prostoru

Pohled byl zobrazen 1534x od 30 květen 2014 do 10 prosinec 2023