Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Tematický vstup Klíčové kompetence

od Klíčové kompetence

Tento tematický vstup soustřeďuje odkazy obsahující informace o klíčových kompetencích nejen z Metodického portálu rvp.cz, tedy zajímavé články, příklady dobré praxe, přehled nejdůležitějších publikací, výběr z české i zahraniční metodické podpory a mnoho dalšího.

Nová metodická podpora

Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu. (Metodická příručka). Praha: VÚP, 2011. Kolektiv autorů.
 
V příručce je možné hledat odpovědi na následující otázky: Jak začleňovat problematiku klíčových kompetencí do výuky? Děláme to cíleně a dlouhodobě nebo nahodile? A jakým způsobem klíčové kompetence rozvíjené ve výuce hodnotit? 
Příručka nabízí modelový způsob uvažování o klíčových kompetencích, jejichž utváření je přímo propojeno s osvojováním vědomostí, dovedností a návyků v konkrétních vyučovacích předmětech. Obsahuje ukázky výukových situací pro 1. a 2. stupeň základní školy i gymnázium z následujících vzdělávacích oborů: 

Česky jazyk a literatura
Matematik
Přírodopis/Biologie
Fyzika
Chemie
Výtvarná výchova
Hudební výchova 
Tělesná výchova
 
V jednotlivých ukázkách se postupuje od konkrétního očekávaného výstupu přes výběr klíčových kompetencí (jejich částí/hladin) a vymezení výchovných  a vzdělávacích strategií k popisu konkrétních výukových situací. Závěr ukázek tvoří návrhy pro hodnocení žáků. 

http://goo.gl/WTF19
http://goo.gl/WTF19

Klíčové kompetence, výchovné a vzdělávací strategie a školní vzdělávací programy

http://goo.gl/ataGE
http://goo.gl/ataGE

Základní informace o klíčových kompetencích

V průběhu vzdělávací reformy byly do rámcových vzdělávacích programů zařazeny klíčové kompetence (k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní / k podnikavosti). Jsou pojímány jako jeden z pilířů nového obsahu vzdělávání, tedy jako základní princip, od kterého by se mělo odvíjet vše další.  Žáci by si je měli osvojovat ve výuce postupně a to napříč všemi předměty. 

Více o klíčových kompetencích naleznete zde: Wikipedie - vysvětlení pojmu Klíčové kompetence.

Vybrané publikace VÚP

Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu. Vydal Národní ústav pro vzdělávání, Divize VÚP, 2011. ISBN: 978-80-87000-72-4 

Anotace:

Autoři nabízejí způsob, jak postupovat při plánování a rozvíjení klíčových kompetencí, a ilustrují jej na řadě výukových situací na 1. a 2. stupni základní školy i na gymnáziích. V příručce naleznete ukázky z českého jazyka a literatury, matematiky, přírodopisu/biologie, fyziky, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovya tělesné výchovy. Na příkladech konkrétních výukových situací se ukazuje, jaké postupy a metody při výuce využívat, aby docházelo k rozvíjení klíčových kompetencí. Učitelé se zde také mohou inspirovat, jak o klíčových kompetencích přemýšlet v souvislosti s očekávanými výstupy. 

 

KK v ZV

Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-07-6. Kolektiv autorů.

Anotace:
Publikace slouží jako inspirace a pomůcka pro pedagogy i pro učitelské týmy, kteří pracují s klíčovými kompetencemi nebo inovují školní vzdělávací programy. Nabízí jeden z možných způsobů, jak lze klíčové kompetence rozpracovat do hladin na úrovni 5. a 9. ročníku. Materiál je doplněn ukázkovými lekcemi a praktickými příklady konkrétních činností žáků ve vyučování i v mimovýukových aktivitách. Spíše než přesný návod ukazuje možný způsob přemýšlení nad klíčovými kompetencemi, který může inspirovat i učitele gymnázií či středních odborných škol.
 
 
KK v G
Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha: VÚP, 2008. ISBN 978-80-87000-20-5. Kolektiv autorů.

Anotace:
Jsou kompetence něčím novým? Jak se vlastně dají rozvíjet některé kompetence v mém předmětu? Jak zabudovat kompetence do běžné výuky a přitom nešidit znalosti? Je vůbec možné kompetence hodnotit? Na tyto otázky se pomáhá příručka hledat odpovědi. Každá klíčová kompetence z RVP G je zde podrobněji rozepsána do jejích jednotlivých částí, pro přesnější představu o tom, jaké znalosti, dovednosti a postoje žáků lze za obecněji formulovanou kompetencí v RVP vidět. Každá klíčová kompetence je doplněna ukázkovými lekcemi.
 

PPPPříklady dobré praxe pro gymnázia. 
Praha: VÚP, 2008. ISBN: 978-80-87000-21-2. Kolektiv autorů.

Anotace:
Obsahem publikace  jsou náměty pro dokončení ŠVP, návrhy, jak provádět evaluaci školy a jak hodnotit klíčové kompetence. Součástí publikace je multimediální DVD umožňující vyzkoušet a využít zajímavé náměty na vyučovací hodiny, aktivity pro žáky a nástroje k hodnocení klíčových kompetencí žáků a k provádění vlastního hodnocení školy.

Další doporučené publikace

Klíčové kompetence v příbězích (aneb) dovednosti pro život. Praha: scio.cz, 2009. ISBN: 9788074300004. Autor: M. Pápolová. 
Anotace:
Pracovní sešit je určen dětem ve 3.-5. ročníku základní školy. Jednotlivé kapitoly představují dílčí klíčové kompetence formou komiksů, které jsou dětem srozumitelné a blízké. Na příběhy je možné navázat různými aktivitami ve výuce. Každá kapitola je doplněna o úlohy s odstupňovanou náročností, které jsou využitelné ve většině vyučovaných předmětů na I. stupni základní školy. Součástí pracovního sešitu je příloha obsahující vystřihovánky, hry a omalovánky. 

Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. Praha: scio.cz, 2006. ISBN 80-86910-53-9. Autor: B. Čechová. 
Anotace:
Snahou Nápadníku je pomoci všem učitelům s rozvojem klíčových kompetencí ve výuce. Kromě teoretického výkladu obsahuje přes 100 podrobných návrhů aktivit, které při zařazení do výuky pomohou rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence žáků a studentů. 
 
Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Praha: Portál, 2009. ISBN: 978-80-7367-388-8. Autor: B. Hansen Čechová.
Anotace:
Kniha pomáhá převést ideu klíčových kompetencí do praxe a nabízí návody, které vedou žáky k sebehodnocení v oblasti klíčových kompetencí. Učitelům základních i středních škol přináší inspiraci, jak v hodinách pracovat s žákovským portfoliem a žáky v sebehodnocení podporovat.
 
Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: Východiska, metody, cvičení, hry. Praha: Portál, 2001. ISBN: 80-7178-479-6. Autoři: H. Belz, M. Siegrist.
Anotace:
Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností a postojů, které přesahují konkrétní oborové znalosti, umožňují jejich efektivní využití, jsou požadovány pro velké množství různých pracovních funkcí a zařazení. Autor se na základě výzkumů soustředil na tyto kompetence: komunikace a spolupráce, řešení problémů a tvořivost, samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, myšlení a učení, zdůvodňování. Charakteristiku jednotlivých kvalifikací doplňují hry a cvičení k jejich rozvíjení.

Klíčové kompetence v zahraničí

Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí. Srovnávací analýza. Praha: VÚP, 2011. Autoři: Mgr. Šárka Kocourková, PaedDr. Markéta Pastorová (odkaz bude doplněn po zveřejnění elektronické publikace)
Anglie
Klíčové kompetence v Kurikulu pro sekundární vzdělávání (Personal, learning and thinking skills), jejich struktura (A framework of personal, learning ang thinking skills) a hodnocení (Developing assessment in skills
Soukromá společnost zabývající se rozvojem a hodnocením klíčových kompetencí (YesAssess
Informace o klíčových dovednostech na stránkách Agentury pro rozvoj kvalifikací a kurikula (Qualifications and Curriculum Development Agency), jejich standardy (Key skills: standards and guidance) a testy dle jednotlivých úrovní (Key skills example tests)  
Irsko
Základní informace o klíčových kompetencích (Key Skills) včetně metodické podpory (Key Skills Toolkit), záznamových archů sloužících ke zpětné reflexi toho, jak efektivní byla aktivita rozvíjející klíčové kompetence (Tools for Reflection), a příkladů dobré praxe (Learning Activities)
Nový Zéland 
Základní informace o klíčových kompetencích (What are key competencies?), informace o tom, jak je hodnotit (How could we monitor key competencies), příklady dobré praxe (What could key competencies look like in practice?) a popis vztahu standardů a klíčových kompetencí (National Standards and key competencies)
Hodnocení klíčových kompetencí: Proč? Jak? (Assessing Key Competencies: Why Would We? How Could We?) Autor: R. Hipkins. 
Finsko
Klíčové competence pro celoživotní učení ve Finsku (Key Competences for Lifelong Learning in Finland)
Severní Irsko
Základní informace o klíčových dovednostech na stránkách Rady pro ověření kurikula a hodnocení (Council for the Curriculum Examinations and Assessment)

Co dalšího naleznete na Metodickém portálu?

Výběr hesel z Wiki
Výběr z diskuzí
Zveme Vás k diskuzi vztahující se ke gymnaziálnímu vzdělávání s názvem Klíčové kompetence z papíru do praxe a k diskuzi vztahující se k odbornému vzdělávání s názvem Klíčové kompetence. 
E-learningový kurz
Využijte možnosti zúčastnit se e-learningového kurzu Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků. Autoři: PhDr. Hana Košťálová, Mgr. Lucie Slejšková, Mgr. Renáta Trčková. Garant: PaedDr. Karel Tomek. 
http://goo.gl/ISTGu
http://goo.gl/ISTGu

Dokumenty na evropské úrovni

Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES). Příloha: Klíčové schopnosti pro celoživotní učení - Evropský referenční rámec.
 
Key Competencies. A developing koncept in general compulsory education. Eurydice, 2002. (Klíčové kompetence. Rozvíjející se koncept ve všeobecném povinném vzdělávání. Eurydice, 2002.) 
 
Assessment of key competencies. Draft Background Paper for the Belgian Presidency meeting for Directors-General for school education. 8 July 2010. (Hodnocení klíčových kompetencí. Dokument zabývající se tím, proč klíčové kompetence hodnotit, metodami i obtížností hodnocení klíčových kompetencí, atd.) 
Pohled byl zobrazen 6074x od 30 květen 2014 do 16 září 2021