Tematický vstup: Komunikační výchova v ZV

od Komunikační výchova v základním vzdělávání

Tematický vstup se týká metodické podpory rozvíjení komunikačních a prezentačních dovedností žáků v základním vzdělávání.   

Tematický vstup obsahuje řadu praktických článků týkajících se metod rozvíjení žákovské komunikace, které nejsou na Metodickém portálu dosud nikde popsány. Tematický vstup dále umožňuje pedagogické veřejnosti diskutovat o navržených a vyzkoušených metodách podpory žákovské komunikace.
 
Zajímavý projekt, který se zaměřuje na porovnávání komunikačních kompetencí žáků a studentů a nabízí nové pohledy na moderní umění rétoriky: Mladý Demosthenes
Komunikační výchova (dále: KV) je

  • edukační disciplína, která se cíleně zaměřuje na posilování a rozvoj aktuálních klíčových znalostí, dovedností a postojů lidského dorozumívání (předávání a přijímání informací) prostřednictvím komunikačních modelů, strategií a tvůrčích metod v oblasti verbální (řeč, písmo) a v oblasti neverbální (řeč těla);
  • prolíná se všemi vzdělávacími oblastmi;
  • úzce souvisí s průřezovými tématy RVP ZV Mediální výchova, Multikulturní výchova a  Osobnostní a sociální výchova. 
 
ADÁMKOVÁ, Jana. Metodický portál: Wiki [online]. 2011 [cit. 2011-11-15]. Komunikační výchova. Dostupné z WWW: <http://goo.gl/uTRlA>. 
Nácvik konkretizace příběhu na vlastní životní zkušenosti (projekt Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)
Nácvik konkretizace příběhu na vlastní životní zkušenosti (projekt Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)

Články k tématu

Vyučování mluvnice a komunikační výchova v historickém kontextu II, Milan Polák
Čeština trochu jinak aneb Nebojme se hub, Milan Polák
Etika v komunikaci, Michaela Lašťovičková 
K mediální a komunikační výchově , Hana Marešová
Kultura a literární výchova jako báze a rozvíjení komunikačních kompetencí žáků , Jana Sladová
Inspirace v lidovém jazyce, Milena Krobotová
Komunikace s využitím tradice a mezipředmetových vztahů, Milena Krobotová
Rozvoj komunikativních dovedností s využitím tradic, Milena Krobotová
Tradiční i netradiční práce s antonymy, Milena Krobotová
Zakletá tvořivost,Blanka Rozehnalová
Inspirace v tvořivém myšlení, Blanka Rozehnalová
Kolik K má správný žák, Blanka Rozehnalová  
Nácvik artikulace samohlásek s aktivním zapojením "řeči těla". (projekt Mladý Demosthenes, foto : Jana Adámková
Nácvik artikulace samohlásek s aktivním zapojením "řeči těla". (projekt Mladý Demosthenes, foto : Jana Adámková

Doporučené odkazy

Mladý Demosthenes - celostátní řečnická soutěž - Projekt je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnávání komunikačních kompetencí žáků ZŠ, VG a SŠ.

Dalším cílem je:
  • zdůraznit význam komunikace jako takové,
  • podpořit komunikační aktivity na školách,
  • seznámit učitele s novými trendy výuky.

Projekt Komunikační výchova - Základním cílem projektu je příprava a realizace souboru výukových materiálů určených žákům II. stupně ZŠ a VG. Dalším cílem je ukázková výuka Komunikační výchovy na ZŠ a VG a realizace celostátní soutěže Mladý Demosthenes 

Slam poetry - celostátní soutěž v přednesu volné poezie - Projekt klade důraz na porovnávání komunikačních kompetencí v oblasti veřejného projevu se zaměřením na interpretaci volné poezie, přičemž v hodnocení výkonů hraje důležitou roli prostor, čas a komunikace s divákem.

Toastmasters Ostrava - Klub české a anglické rétoriky -  projekt se snaží o podporu a rozvíjení řečnických a prezentačních kompetencí dětí a dospělých v českém a anglickém jazyce.

 

Doporučené hodnocení komunikačních dovedností - monolog, dialog, prezentace

Hodnotici-tabulky.pdf

154,4KB | Pondělí, 14 listopad 2011 | Detaily
Nácvik veřejného mluveného projevu (projekt: Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)
Nácvik veřejného mluveného projevu (projekt: Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)

Doporučená literatura

ADAIR, J.: Efektivní komunikace. Praha: Alfa Publishing, 1997 ISBN 80-86851-10-9.
BAKALÁŘ, E. Nové psychohry: Společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 224 s. ISBN 80-7178-235-1. 
BROŽ, Fr.  Netradiční testové úlohy z českého jazyka. Praha: Pedagogické nakladatelství, 2005.
CANFIELD, J.; WELLS, H. C. Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků. 1. vyd. Praha: Portál, 1995. 198 s.  ISBN 80-7178-028-6.
ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. 1. vyd. Praha: ISV, 1998. ISBN 80-85866-32-3.
ČECHOVÁ, M. Čeština, řeč a jazyk. 2., přepracované vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000.
ČERNÁ, A. a kol. Na co se nás často ptáte. Praha: Scientia, 2002.
ČÍHALOVÁ, E., MAYER, I. Jak rozvíjet komunikaci a spolupráci. Praha: STROM, 1999.
ČMEJRKOVÁ, S., Daneš, F., Kraus, J., Svobodová, I.  Čeština, jak ji znáte i neznáte.  Praha: Academia, 1996.
DACEY, J. S.; LENNON, K. H. Kreativita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-903-9.
DeVITO, J.: Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001 ISBN 80-7169-988-8.
FORET, M. Komunikace s veřejností. Brno: MU, 1994.
GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-104-9.
GEJGUŠOVÁ, I. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2009. 118 s. ISBN 978-80-7368-729-8. 
HAGÉGE, C.: Člověk a řeč. Praha: UK Karolinum, 1998 ISBN 80-7184-331-8.
HAMLINOVÁ, S. Jak mluvit, aby vás lidé poslouchali. Praha: Talpress, 1996.
HAUSER, Přemysl a kol. 1994. Didaktika českého jazyka, díl I. Část obecná. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1994. 50 s. ISBN 80-210-1035-5.
HIRŠAL, Josef. Co se slovy všechno poví. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 48 s. ISBN 978-80-7367-202-7.
HÖFLEROVÁ, E., KROHE, P. Komunikační dovednosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-287-4.
HOLASOVÁ, T. Umíte dobře mluvit? Praha: Jinočany, H&H, 1992.
HŮRKOVÁ, J.  Mluvní výchova a úloha tzv. mluvního vzoru. In. ČJL 43, 1992/93, 
9-12.
JANOUŠEK, J.: Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1594-0.
KASÍKOVÁ, H. Interakční žánry ve vyučování. In KUČERA, M. et al.: Co se v mládí naučíš. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1992. s. 254–267.
KOHOUT, J. Rétorika: Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Management Press, 2002.
KRČMOVÁ, M. Jazyk v komunikaci. In Jelínek, M., Švandová, B. (Eds.)  Argumentace                 
a umění komunikovat. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1999.
KROBOTOVÁ, M. Kultura mluveného projevu. In Drahomíra Holoušková a kol. Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV I. Olomouc: UPOL, PF, 2001. ISBN 80-7198-498-1.
KROBOTOVÁ, M. Náměty pro tvořivý sloh aneb jména, věci a lidé kolem nás.
KROBOTOVÁ, M. Spisovná výslovnost a kultura mluveného projevu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1088-5.
LANGER, A. Úspěch veřejné promluvy. Praha: Fortuna, 1993.
MIKULAŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0650-4.
NELEŠOVSKÁ, A.: Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0738-1.
PELENČÁROVÁ, J., KESSELOVÁ, J., KUPCOVÁ, J. Učíme slovenčinu komunikačne  a zážitkovo.  Bratislava: SPN, 2003.
 PLAMÍNEK, J. Komunikace a prezentace. Umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2706-6.
PLAŇAVA, I. Jak (to) spolu mluvíme. Psychologie dorozumění i nedorozumění. Brno: MU,   1992.
ROZEHNALOVÁ, B. Čtenářské referáty jinak aneb Trénink kreativity. In KOUDELKOVÁ, E. (ed.) Současnost literatury pro děti a mládež: Liberec 17. – 18. března 2005. 1. vyd. Liberec: Nakladatelství Bor, 2005. s. 63 – 69. ISBN80-7083-957-0.
SCHARLAU, CH. Techniky vedení rozhovoru. Zdokonalte své komunikační dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2234-4.
SLADOVÁ, J. Motivační výběr hry v literární výchově. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi. Sborník prací z mezinárodní konference. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2002, s. 47 – 49. ISBN 80-7042-246-7.
SVOBODOVÁ, J.  Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostrava: OU,  2000.
SVOZILOVÁ, N.  Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině.  Jinočany: H&H, 2003.
ŠEBESTA, K.: Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: UK, 2005. ISBN 80-246-0948-7.
TEGZE, O. Neverbální komunikace. Co vám prozradí lidské chování a jednání a jak toho využít. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-251-0183-5.
VALA, J. Poezie v literární výchově. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2761-4.
VALENTA, J. Učíme se komunikovat. Kladno: AISIS, 2010. ISBN 978-80-904071.
VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-998-4.
VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací. Efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2614-4.


Nácvik artikulace hlásky "L". (projekt Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)
Nácvik artikulace hlásky "L". (projekt Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)

Obsah:

Jméno Popis
file Ukázka č. 1 Ukázka mluveného projevu žáka ZŠ - mikrofon (projekt: Mladý Demosthenes)
file Ukázka č. 2 Ukázka standardní úrovně mluveného projevu žáka ZŠ (projekt: Mladý Demosthenes)
file Ukázka č. 3 Ukázka mluveného projevu žáka ZŠ - cvičení na využití jazykových prostředků začínajících stejným písmenem (projekt: Mladý Demosthenes)

Doporučené multimediální opory

Soubor multimediálních studijních opor "Komunikační výchova" lze objednávat zdarma na adrese novaevropa@novaevropa.cz od ledna do března 2012.
Zapojte se do diskuze k tématu komunikační výchovy na Metodickém portálu.

Hesla v modulu Wiki

Komunikační výchova
1. Výklad hesla
1.1. Komunikační výchova (dále: KV) je
1.2. Konečným cílem je
2. Zdroje učení a materiální podmínky
3. Základní metodické principy
3.1. Posilování komunikačního záměru
3.2. Systematičnost
3.3. Praktičnost
3.4. Konkretizace
3.5. Motivace
4. Metody
5. Formy (podle RVP)
5.1. Samostatný předmět.
5.2. Speciální projekt.
5.3. Začlenění KV do jiných předmětů.
6. Obrazový materiál k tématu
7. Doporučená literatura a odkazy ke studiu 
Neverbální komunikace
1. Výklad hesla
2. Konečným cílem je
3. Cíle v oblasti obsahů řeči těla obecně (Valenta, 2004)
4. Zdroje učení a materiální podmínky
5. Základní metodické principy
6. Metody
7. Použité zdroje a literatura
8. Doporučená literatura a odkazy ke studiu 1
8.1. Doporučená literatura a odkazy ke studiu 2 
Nácvik práce s informací (projekt Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)
Nácvik práce s informací (projekt Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)

Co dalšího nabízí Metodický portál

Alternativní komunikace
Využití alternativní a augmentativní komunikace u žáků základní školy speciální (Autor: Dagmar Duničková, spoluautor: Mgr. Miroslava Prchalová)
Alternativní komunikace jako prostředek vzdělávání (Autor: Jan Koucun)
Altíkův slovník (Autor: Miroslav Marek)
Alternativní komunikace - znaková řeč (Autor: Miluše Benátská)
O výuce neslyšících (Autor: Václav Chmelíř)
Práce s textem a komunikační výchova
Jak učit žáky (číst) poezii (Autor: Petr Koubek)
Komunikativní kompetence
Komunikace neverbální
Nonverbální komunikace (Autor: Mgr. Marcela Klimešová)
Komunikace - Paragraf 11/55 (Autor: Aisis o.s., spoluautor: Jan Zouhar, Mgr. Jan Kotík)
Komunikace v běžných situacích, prezentace
Výuka neverbální komunikace - praktická cvičení (projekt Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)
Výuka neverbální komunikace - praktická cvičení (projekt Mladý Demosthenes, foto: Jana Adámková)
Pohled byl zobrazen 1856x od 30 květen 2014 do 11 srpen 2020