Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Tematický vstup Aktivizující výukové metody

od Aktivizující výukové metody

Aktivizující výukové metody podporují aktivitu žáků ve výuce, překonávají výukové stereotypy a dávají prostor učitelově tvořivosti. Cíle jsou zde plněny vlastní prací žáků, nejde o to poskytnout jim co nejvíce odborných informací, ale dát jim něco víc. Žáci jsou aktivní účastníci výuky. Tyto metody velice pozitivně přispívají k rozvíjení klíčových kompetencí.
Aktivizující výukové metody uplatňuje učitel ve vzdělávání při učení žáků, kdy žák aktivně, vědomě a uvědoměle třídí data, zařazuje je do poznatkových struktur; analyzuje, srovnává a hodnotí informace, učí se samostatnosti a tvořivosti, rozvíjí svoji osobnost.
 
Podrobněji v hesle Aktivizující výukové metody v modulu Wiki. 
autor: Tup Wanders
autor: Tup Wanders

Výběr z aktivizujících výukových metod (modul Wiki)

autor: IIVeaa
autor: IIVeaa
autor: Alexis Duclos
autor: Alexis Duclos

Co dalšího nabízí Metodický portál

Pracujeme s periodickou soustavou prvků, autor: Mgr. Blanka Kouřilová 
CLIL – Vhodné učební metody pro výuku CLIL vycházející z potřeb žáků, autor: Gabriela Klečková, spoluautor: Mgr. Michaela Hlaváčová 
Typy chemických vzorců, autor: Alena Jedličková 
Hry ve vyučování jazyků, autor: Dana Hrušková 
Aktivizující činnosti ve výuce matematiky, autor: Oldřich Suchoradský 
Zvyšuje káva cholesterol?, autor: Jitka Kloučková 
Co je dramatická výchova, autor: Mgr. Petra Kratinová 
Tvůrčí psaní, autor: Zbyněk Fišer 
Školní divadelní hry, autor: Jana Bartošová  

Obsah:

Jméno Popis
file AM_Doporucena-literatura.pdf doporučená literatura
autor: Aryanaslam
autor: Aryanaslam

Články a materiály na Metodickém portálu

Aktivizující výukové metody, autor: Prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.
Aktivizující výukové metody uplatňuje učitel ve vzdělávání při učení žáků, kdy žák aktivně, vědomě a uvědoměle třídí data, zařazuje je do poznatkových struktur; analyzuje, srovnává a hodnotí informace, učí se samostatnosti a tvořivosti, rozvíjí svoji osobnost. 
 
Články, které budou k tématu postupně publikovány: 
Aktivizující metody - hry ve vyučování
Klára
Divadlo fórum
Přesídlování Romů ze Slovenska do českých zemí po 2. světové válce
Astrid Lindgrenová 
Cestujeme 

Doporučená literatura

BADEGRUBER, Bernd. Otevřené učení ve 28 krocích. 2. vyd. Praha: Portál, 1997. 118 s. ISBN 80-7178-137-1.

BILČÍKOVÁ, Júlia. Aktivita, samostatnosť a tvorivosť na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. 149 s.

BRATSKÁ, Mária. Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia. 1. vyd. Bratislava: Univ. Komenského, 1992. 137 s.

CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy: jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. 289 s. Pedagogická praxe. ISBN 978-80-7367-650-6

COUFALOVÁ, J. Projektové vyučování pro 1. stupeň ZŠ – Náměty pro učitele. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-958-0.

ČÁP, Jan. Psychologie mnohostranného vývoje člověka: celost. vysokošk. příručka pro filozof. a pedagog. fakulty. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. 292 s. Učebnice pro vysoké školy. ISBN 80-04-22967-0.

DVOŘÁČEK, J. Problém aktivity žákovy ve vyučování. Brno. 1936.

FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 172 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-966-6.

GAVORA, Peter. Žiak a text. 1. vyd. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1992. 127 s. ISBN 80-08-00333-2.

GATO, Martin ; MALČÍK, Pavel. 150 nejlepších her pro děti i dospělé, ke kterým nepotřebujete vůbec nic. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2009. 135 s. ISBN 9788073461034
 
GRECMANOVÁ, Helena, URBANOVSKÁ, Eva a NOVOTNÝ, Petr. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 159 s. Edukace. ISBN 80-85783-28-2.

GRECMANOVÁ, Helena a URBANOVSKÁ, Eva. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2007. 178 s. Edukace. ISBN 978-80-85783-73-5.

GRULICH, Bohumil, ed. Metodika samostatné práce žáků na škole národní. 1. vyd. Praha: SPN, 1958. 286, [1] s. Na pomoc učiteli.

HORÁK, František. Aktivizující didaktické metody: Určeno pro stud. učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů postgrad. studia vysokošk. pedagogiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991. 101 s. ISBN 80-7067-003-7.

JANKOVCOVÁ, Marie; PRŮCHA, Jiří; KOUDELA, Jiří. Aktivizující metody v pedagogické praxi středních škol. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. s. ISBN 8004232094.
 KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení a vyučování : teoretické a praktické problémy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2001. 179 s. ISBN 8024601923 

 KASÍKOVÁ, Hana. Učíme (se) spolupráci spoluprací : náměty - výukové materiály pro kooperaci dětí i dospělých. 1. vyd. Kladno : AISIS, 2007. 181 s. ISBN 8023967703. 

KAŠOVÁ, Jitka. Škola trochu jinak : projektové vyučování v teorii i praxi. Vyd. 1. Kroměříž : IUVENTA, 1995. 81 s.

KLINDOVÁ, Ľuboslava a kol. Aktivita a tvorivosť v škole. 1. vyd. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1990. 129 s

KOLLÁRIKOVÁ, Z. aj. Výchova ku kritickému mysleniu. Bratislava: ŠPV, 1995.nenašla jsem

KOMENSKÝ, Jan Amos. Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělání. 1. vyd. Praha: SPN, 1956. 45, [1] s.

KOTRBA, Tomáš a LACINA, Lubor. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Vyd. 1. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. 186 s. ISBN 978-80-87029-12-1.

 MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova : didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha : Akademie múzických umění v Praze, divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 223 s. ISBN 9788073310899

 MAŇÁK, Josef. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1998. 134 s. ISBN 8021018801

 MAŇÁK, Josef; ŠVEC, Vlastimil. Výukové metody. Brno : Paido - edice pedagogické literatury, 2003. 219 s. ISBN 8073150395

 MARUŠÁK, Radek; KRÁLOVÁ, Olga; RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy : využití metod a technik. Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. 126 s. ISBN 9788073674724.

PAŘÍZEK, Vlastimil. Jak naučit žáky myslet. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2000. 65 s. ISBN 8072900064

PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 2. aktualiz. vyd. Praha : Portál, 2004. 141 s. ISBN 8071789771

ROBSON, Mike. Skupinové řešení problémů. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1995. 120 s. ISBN 8085865327.

 SILBERMAN, Mel; LAWSONOVÁ, Karen. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha : Portál, 1997. 311 s. ISBN 807178124X

SKALKOVÁ, Jarmila. Aktivita žáků ve vyučování. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 188 s.

 SLAVÍK, Jan; WAWROSZ, Petr. Umění zážitku, zážitek umění : teorie a praxe artefiletiky. Vyd. 1. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 303 s. ISBN 8072901303

STEELE, Jeannie L. Čtením a psaním ke kritickému myšlení : (vymezení pojmu a rámce E-U-R). Praha : Kritické myšlení, 1997. 38 s. 

STEELE, Jeannie L. Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Praha : Kritické myšlení, 1997. 34 s.

TONUCCI, Francesco; ŠTECH, Stanislav. Vyučovat nebo naučit?. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1991. 65 s. ISBN 809010651X

TUREK, Ivan. O problémovom vyučovaní. 1. vyd. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1982. 347 s.

VÁCLAVÍK, Vladimír a STRAČÁR, Emil. Aktivita vo výchove a vyučovaní. 1. vyd. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1962. 112 s.

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 2., rozš. Praha : Agentura STROM, 1998. 279 s. ISBN 8086106020.

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha : Grada, 2008. 352 s. ISBN 9788024718651.

ZELINA, Miron. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa : (metódy výchovy). 2. vyd. Bratislava : Iris, 1996. 230 s. ISBN 8096701347

Pohled byl zobrazen 3558x od 30 květen 2014 do 27 září 2021