Příručky ÚIV aj.

od ÚIV

Pohled nabízí praktické materiály/příručky, které vznikly pod hlavičkou ÚIV a bylo by škoda, kdyby nebyly dále využívány; a dále odkazy na další podobné příručky, které se necházejí na webu ČŠI.

AKTUÁLNĚ (na webu ČŠI)

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník


Česká školní inspekce vydává plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, publikaci "Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník". Publikace je určena zejména učitelům prvního stupně, kteří mohou úlohy využít jako učebního či testového nástroje a mohou si také udělat představu o tom, jak by žáci jejich tříd uspěli v podobném šetření. Určena je i učitelům vysokých škol zaměřujících se na přípravu učitelů primárního vzdělávání, úlohy mohou využít při výuce didaktiky matematiky a přírodovědných předmětů. V neposlední řadě pak může sloužit rodičům, kteří ji mohou použít jako jednu z pomůcek k opakování učiva.

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník ( 4,7 MB )

Prilohy ( 280 kB )

Koncepce šetření TIMSS 2011 ( 608 kB )

Bloky úloh ( 10,9 MB )

 

Čteme nejen v hodinách českého jazyka


Česká školní inspekce vydává jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, publikaci "Čteme nejen v hodinách českého jazyka - Úlohy PIRLS 2011". Publikace je určena učitelům všech oborů, kteří mají zájem rozvíjet čtenářství a čtenářskou gramotnost žáků, studentům vysokých škol, ale i všem ostatním, kteří se zajímají o čtenářskou gramotnost. Může také posloužit jako inspirace těm, kteří se zajímají o tvorbu testů a jejich vyhodnocování, kteří si sami vytvářejí texty k výuce čtení a přemýšlejí o jejich účinném využití v procesu osvojování potřebných čtenářských dovedností.

Cílem publikace je seznámit čtenáře:

  • s tím, jak je v rámci šetření PIRLS chápána čtenářská gramotnost,
  • s nástroji testování,
  • se sledovanými typy dovedností v rámci šetření,
  • s výsledky šetření PIRLS v roce 2011,
  • s uvolněnými testovými úlohami použitými v šetření PIRLS v roce 2011,
  • s možnostmi využití úloh ve škole,
  • s ukázkami tvorby úloh ze semináře učitelů.

Čteme nejen v hodinách českého jazyka ( 7,9 MB )

Koncepce mezinárodního šetření čtenářské gramotnosti ( 3,5 MB )

Úlohy ( 10,1 MB ) 

 

Příklady úloh z finanční gramotnosti


V příloze naleznete příklady úloh z finanční gramotnosti. Tyto úlohy se objevily v pilotním šetření v roce 2011 a nebudou již dále používány pro účely testování PISA.

Příloha: Úlohy z finanční gramotnosti (.pdf, 353 kB)
Všechny příručky z mezinárodních šetření najdete na webu České školní inspekce.

MATEMATICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ ÚLOHY PRO PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007

Vydáno: 2011, ÚIV, Praha. Autorský tým: M. Hejný, J. Houfková, D. Jirotková, D. Mandíková a kol.

Publikace byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu Kompetence I, jehož součástí je aktivita 4 nazvaná Využití výsledků výzkumu pro podporu škol a jejich vzdělávací práce.
Kvalitu vyučování zásadně ovlivňuje to, jaké otázky učitel žákům klade a před jaké úlohy je staví. Předkládaná publikace proto nabízí učiteli velkou zásobu úloh z matematiky a přírodovědy (přírodovědného učiva vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět). Tyto úlohy jsou přímo použitelné ve výuce jako motivační, procvičovací či při sestavování písemných prací. Protože úlohy mají podobu kopírovatelných pracovních listů, lze je také vhodně využívat pro individualizaci výuky – zadávat je např. žákům, kteří splní běžné úkoly dříve než ostatní děti.
Úlohy byly zpracovány na základě analýzy chyb žákovských řešení v testech mezinárodních výzkumů TIMSS 2007. U všech úloh jsou uvedena jednak řešení, jednak komentáře, v nichž bývá vysvětlena i souvislost zařazených úloh s těmi úlohami šetření TIMSS, které činily českým žákům obtíže. Výsledkovou (komentářovou) část textu lze však snadno oddělit a každou stránku lze použít také jako test nebo zadání domácího úkolu. Cílem publikace v žádném případě není dril směřující jen k lepší úspěšnosti v budoucích testováních, ale je jím především metodická podpora směřující k odstranění obecnějších nedostatků v našem vzdělávání, které mohou znevýhodňovat naše žáky v jejich dalším studiu a praktickém životě. 
Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Je určena především vyučujícím matematiky a přírodních věd na základních školách.

PŘÍRODOVĚDNÉ ÚLOHY PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007

Vydáno: 2011, ÚIV, Praha. Autorský tým: D. Mandíková, J. Houfková a kol.

Publikace byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu Kompetence I, jehož součástí je aktivita 4 nazvaná Využití výsledků výzkumu pro podporu škol a jejich vzdělávací práce.    
Těžiště práce tvoří soubory úloh z fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi, které učitelé mohou přímo použít ve výuce jako problémy k řešení, ale také při tvorbě testů a písemných prací, při procvičování nebo jako rozšiřující materiál pro individualizaci výuky. Všechny úlohy obsahují správná řešení, upozornění na typické žákovské chyby (miskoncepce) a některé další metodické komentáře. První část publikace obsahuje navíc podrobný rozbor výsledků českých žáků v šetření TIMSS 2007 a jsou zde po tematických celcích rozebrány chyby, kterých se dopouštěli při řešení konkrétních úloh, s důrazem na analýzu jednotlivých obtížných úloh. Tato analýza zároveň sloužila jako východisko pro tvorbu úloh. 
Cílem publikace v žádném případě není dril směřující jen k lepší úspěšnosti v budoucích testováních, ale je jím především metodická podpora směřující k odstranění obecnějších nedostatků v našem vzdělávání, které mohou znevýhodňovat naše žáky v jejich dalším studiu a praktickém životě. 
Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Je určena především vyučujícím přírodovědných předmětů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií.

MATEMATICKÉ ÚLOHY PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007

Vydáno: 2010, ÚIV, Praha. Autorský tým: M. Hejný, D. Jirotková a kol.

Publikace byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu Kompetence I, jehož součástí je aktivita 4 nazvaná Využití výsledků výzkumu pro podporu škol a jejich vzdělávací práce.    
Je založena na úlohách přímo použitelných ve výuce a obsahuje gradované soubory úloh, které učitelé mohou použít ve výuce pro systematické budování důležitých pojmů, ale také pro motivaci žáků, pro procvičování či při sestavování testů a písemných prací.
Úlohy byly zpracovány na základě analýzy chyb žákovských řešení v testech mezinárodních výzkumů TIMSS 2007 a mají vést žáky k rozvoji příslušné dovednosti nebo porozumění. K úlohám jsou uvedena jednak řešení, jednak komentáře, v nichž bývá vysvětlena i souvislost zařazených úloh s těmi úlohami šetření TIMSS, které činily českým žákům obtíže. Výsledkovou (komentářovou) část textu lze však snadno oddělit a každou stránku lze použít také jako test nebo zadání domácího úkolu. Cílem publikace v žádném případě není dril směřující jen k lepší úspěšnosti v budoucích testováních, ale především metodická podpora směřující k odstranění obecnějších nedostatků v našem vzdělávání, které mohou znevýhodňovat naše žáky v jejich dalším studiu a praktickém životě. 
Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Je určena především vyučujícím matematiky na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH

Vydáno: 2007, ÚIV, Praha. Zpracovali: Jiří Cihlář, Eva Lesáková, Eva Řídká, Milan Zelenka.

Východiskem publikace jsou očekávané výstupy podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání z matematiky (RVP ZV) a možnosti jejich ověřování prostřednictvím různých typů úloh. Proto jsou její nedílnou součástí rovněž základní informace o testech, testových úlohách, vlastnostech a typech didaktických testů.

Ve vydané sbírce jsou tedy  ke všem výstupům z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v matematice zařazeny různé typy testových úloh, pomocí kterých je možné stupeň pochopení a zvládnutí předepsaných dovedností ověřovat. 
Zdrojem úloh byl program PISA 2003, dále projekt „Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií“, který nabízelo v letech 2004–2007 základním školám Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), a mnohé další materiály, publikace, učebnice a v neposlední řadě také odborné a pedagogické zkušenosti všech autorů.

Publikace byla financována z prostředků ESF v rámci systémového projektu Kvalita I, úkol 4A2U2. Je určena především vyučujícím matematiky na základních školách a nižších stupních víceletých

PŘÍRODOVĚDNÉ ÚLOHY VÝZKUMU PISA

Vydáno: 2007, ÚIV, Praha. Autor: Frýzková, M., Palečková, J.

Publikace seznamuje s pojetím přírodovědné gramotnosti výzkumu PISA a přináší přírodovědné úlohy, které byly použity pro testování v roce 2006. Součástí úloh je návod k jejich vyhodnocování. Úlohy jsou již uvolněné, tzn. že se již nebudou ve výzkumu PISA používat k měření výsledků žáků, a je tedy možné je využít ve výuce. Součástí publikace je i metodické doporučení právě pro využití úloh ve škole.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH

Vydáno: 2006, ÚIV, Praha. Zpracoval: František Brož a kol.

Východiskem publikace jsou očekávané výstupy podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a možnosti jejich ověřování prostřednictvím různých typů úloh. Proto jsou její nedílnou součástí rovněž základní informace o čtenářské gramotnosti, textu a didaktickém testování. V publikaci jsou využity úlohy z různých zdrojů: tzv. netradiční úlohy z projektu PISA, testové úlohy z projektů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, které byly nabízeny základním školám resp. víceletým gymnáziím i vybrané úlohy z některých sbírek úloh. Část úloh byla vytvořena cíleně pro tuto publikaci.

Publikace je určena především vyučujícím českého jazyka a literatury na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií.

Obsah:

Jméno Popis
file M + PŘ - 1.st MATEMATICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ ÚLOHY PRO PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
file M - 2.st MATEMATICKÉ ÚLOHY PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
file Netradiční NETRADIČNÍ ÚLOHY. PROBLÉMOVÉ ÚLOHY MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMU PISA
file Netradiční M NETRADIČNÍ ÚLOHY: MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V MEZINÁRODNÍM VÝZKUMU PISA
file Netradiční PŘ NETRADIČNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ ÚLOHY
file OV - M OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH
file OV - M - výsledky OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH - výsledky
file OV - ČJ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH
file PISA - PŘ PŘÍRODOVĚDNÉ ÚLOHY VÝZKUMU PISA
file PISA - čtení ZAKROUŽKUJ – VYBER – ZDŮVODNI – HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH ÚLOH PISA 2009
file PŘ - 2.st PŘÍRODOVĚDNÉ ÚLOHY PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
file TIMSS - M+PŘ4 VÝZKUM TIMSS 2007 - ÚLOHY Z MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDY PRO 4. ROČNÍK
file TIMSS - M8 VÝZKUM TIMSS 2007 - ÚLOHY Z MATEMATIKY PRO 8. ROČNÍK
file TIMSS - PŘ8 VÝZKUM TIMSS 2007 - ÚLOHY Z PŘÍRODNÍCH VĚD PRO 8. ROČNÍK

ZAKROUŽKUJ – VYBER – ZDŮVODNI – HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH ÚLOH PISA 2009

Vydáno: 2011, ÚIV, Praha. Autor: Iveta Kramplová.

Publikace je určena všem, kdo se zajímají o tvorbu testů a jejich vyhodnocování. Přináší čtenářské úlohy z výzkumu PISA 2009, které byly uvolněny ke zveřejnění. Kromě úloh obsahuje autentické příklady odpovědí českých žáků a zaměřuje se na způsoby, jakým byly tyto odpovědi vyhodnocovány. Měla by sloužit jako inspirace pro ty, kteří si pro výuku texty sami vybírají, vytvářejí si k nim otázky a snaží se je vyhodnocovat.

VÝZKUM TIMSS 2007 - ÚLOHY Z MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDY PRO 4. ROČNÍK

Vydáno: 2009, ÚIV, Praha. Autor: Vladislav Tomášek a kol.

Publikace seznamuje s matematickými a přírodovědnými úlohami výzkumu TIMSS 2007 pro žáky 4. ročníku základní školy, které byly uvolněny ke zveřejnění. Kromě zadání úloh obsahuje publikace též jejich charakteristiky, návody k vyhodnocování, údaje o úspěšnosti žáků a krátké komentáře.

VÝZKUM TIMSS 2007 - ÚLOHY Z PŘÍRODNÍCH VĚD PRO 8. ROČNÍK

Vydáno: 2009, ÚIV, Praha. Autor: Vladislav Tomášek a kol.

Publikace seznamuje s přírodovědnými úlohami výzkumu TIMSS 2007 pro žáky 8. ročníku základní školy, které byly uvolněny ke zveřejnění. Kromě zadání úloh obsahuje publikace též jejich charakteristiky, návody k vyhodnocování, údaje o úspěšnosti žáků a krátké komentáře.

VÝZKUM TIMSS 2007 - ÚLOHY Z MATEMATIKY PRO 8. ROČNÍK

Vydáno: 2009, ÚIV, Praha. Autor: Vladislav Tomášek a kol.

Publikace seznamuje s matematickými úlohami výzkumu TIMSS 2007 pro žáky 8. ročníku základní školy, které byly uvolněny ke zveřejnění. Kromě zadání úloh obsahuje publikace též jejich charakteristiky, návody k vyhodnocování, údaje o úspěšnosti žáků a krátké komentáře.

NETRADIČNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ ÚLOHY

Vydáno: 2003, ÚIV, Praha. Autor: Palečková, J., Mandíková, D.

Publikace přináší základní informace o výzkumu PISA, vysvětluje, jak je v rámci tohoto výzkumu charakterizována přírodovědná gramotnost, ale jejím hlavním cílem je seznámit čtenáře s novým pojetím přírodovědných úloh. Publikace popisuje, v čem spočívá netradičnost úloh využívaných ve výzkumu PISA, a zabývá se rovněž způsobem jejich hodnocení. V publikaci jsou dále zveřejněny uvolněné přírodovědné úlohy z výzkumu PISA, včetně hodnocení odpovědí, a dále úlohy, které v podobném duchu vytvořili čeští učitelé.

NETRADIČNÍ ÚLOHY: MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V MEZINÁRODNÍM VÝZKUMU PISA

Vydáno: 2006, ÚIV, Praha. Autor: Oddělení mezinárodních výzkumů.

Publikace představuje část matematických úloh, které byly používány při testování v rámci výzkumu PISA 2003. Úlohy jsou v publikaci rozděleny dle tematických okruhů (kvantita, prostor a tvar, změna a vztahy, neurčitost). U každé úlohy je uveden i návod na vyhodnocování žákovských odpovědí, obtížnost úlohy a úspěšnost žáků při jejím řešení. 
První dvě kapitoly jsou věnovány pojetí matematické gramotnosti a její struktuře ve výzkumu PISA 2003 a jsou zde prezentovány i základní výsledky žáků.

NETRADIČNÍ ÚLOHY. PROBLÉMOVÉ ÚLOHY MEZINÁRODNÍHO VÝZKUMU PISA

Vydáno: 2004, ÚIV, Praha. Autor: Tomášek, V., Potužníková, E.

Publikace čtenáře seznamuje s další testovanou oblastí výzkumu PISA. Tentokrát se jedná o oblast řešení problémů, kde šlo o to zjistit schopnost patnáctiletých žáků řešit úlohy, které nelze jednoznačně zařadit pouze do oblasti čtení, matematiky nebo přírodních věd, neboť se v nich jednotlivé obory prolínají a žáci musí při jejich řešení kombinovat vědomosti a dovednosti z různých předmětů. Publikace rovněž informuje o výsledcích, kterých žáci v této oblasti dosáhli. Především však přináší všechny úlohy z oblasti řešení problémů, které byly obsaženy v testech v roce 2003.
Pohled byl zobrazen 2252x od 30 květen 2014 do 6 srpen 2020