Metodické materiály k tématu RPTV

Matematika a její aplikace


 

Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost – seriál

Význam manipulativních činností pro rozvoj operačního myšlení dětí předškolního věku i žáků základních škol je nesporný. Jak by však měl učitel při jejich využití při předškolním vzdělávání a v hodinách matematiky na 1. stupni základní školy postupovat? Jaké konkrétní metody práce a jaké didaktické pomůcky volit? Jak s nimi pracovat, aby bylo dosaženo rozvoje matematické gramotnosti? Lze tyto pomůcky nahradit vhodnými předměty, které běžně děti a žáci používají? Na tyto otázky odpovídají výstupy předkládaného projektu Jednoty českých matematiků a fyziků.

ZELENDOVÁ, Eva. Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost – úvod. Metodický portál: Články [online]. 24. 02. 2014, [cit. 2015-01-27]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18407/MANIPULATIVNI-CINNOSTI-ROZVIJEJICI-MATEMATICKOU-GRAMOTNOST---UVOD.html>. ISSN 1802-4785.

Přípravy na výuku v modulu Wiki

Informační a komunikační technologie


 

Webinář: Online tipy do výuky

Člověk a svět práce


 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech


 

Webinář: Výchova k podnikavosti

Environmentální výchova


 

Webinář: Projektový den Ekolibřík

Pohled byl zobrazen 2372x od 27 leden 2015 do 5 červen 2023