Seznam použité literatury

Bímová, P. – Macurová, A. (2001): Poznáváme český znakový jazyk II. (Slovesa a jejich typy). Speciální pedagogika [online], 11, 5, s. 285–304. [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: http://dspace.specpeda.cz/handle/0/670.

Boccou Kestřánková, M. (2016): Postavení obecné češtiny ve výuce češtiny pro cizince. Studie z aplikované lingvistiky [online], 7, 2, s. 72–85. [cit. 2019-01-31]. Dostupné z: https://sites.ff.cuni.cz/studiezaplikovanelingvistiky/wp-content/uploads/sites/19/2017/01/marie_boccou_kestrankova_72-85.pdf.

Boccou Kestřánková, M. – Štěpánková, D. – Vodičková, K. (2017): Čeština pro cizince: Úroveň A1 a A2. Brno: Edika.

Boccou Kestřánková, M. – Vodičková, K. (2019). Dovednost čtení s porozuměním a psaní v Evropském jazykovém portfoliu [online]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/22243/DOVEDNOST-CTENI-S-POROZUMENIM-A-PSANI-V-EVROPSKEM-JAZYKOVEM-PORTFOLIU.html/

(CEFR) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors [online] (2018). Strasbourg: Council of Europe. [cit. 2019-02-09]. Dostupné z: https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989.

Cícha Hronová, A. – Štindlová, B. (2011a): Učíme se (nejen) česky. Učebnice češtiny pro neslyšící děti. Praha: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené – Jazykové centrum Ulita.

Cícha Hronová, A. – Štindlová, B. (2011b): Učíme se (nejen) česky. Učebnice češtiny pro neslyšící děti – Manuál pro učitele a rodiče. Praha: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené – Jazykové centrum Ulita.

Cícha Hronová, A. – Zbořilová, R. (eds.) (2011): Čeština ve výuce neslyšících: elektronický sborník. Soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy [online]. Praha: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené – Jazykové centrum Ulita. [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=x1Xp_ZTAz1wC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Cvrček, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum.

Čadská, M. – Bidlas, V. – Confortiová, H. – Turzíková, M. (2005): Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A2 [online]. Praha: MŠMT – Tauris. [cit. 2019-01-31]. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/cestinaa2.pdf.

Čechová, M. (1999): Vyjadřování prostorových vztahů v psané češtině neslyšících. Diplomová práce. Praha: FF UK.

Čermák, F. (2004): Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. Praha: Univerzita Karlova.

Český národní korpus [online] (2016–2019). [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://www.korpus.cz/.

Čížková, K. (2010): Osobní zájmena v psané češtině neslyšících [online]. Bakalářská práce. Praha: FF UK. [cit. 2019-05-23]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/56534.

Digitální repozitář Univerzity Karlovy [online]. [cit. 2019-02-18]. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/.

DSpace Repozitory [online]. [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: http://dspace.specpeda.cz/.

Fraser, B. (1990): Perspectives on politeness. Journal of Pragmatics [online],14, s. 219–236. [cit. 2019-01-31]. Dostupné z: https://rodas5.us.es/file/01a11452-5a1f-44f8-9023-5169c6dc03de/1/fraser_wimba_SCORM.zip/files/fraser.pdf.

Fuková, V. (2010): Úpravy beletristických textů pro neslyšící dětské čtenáře [online]. Bakalářská práce. Praha: FF UK. [cit. 2019-01-31]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/68883.

Hádková, M. – Línek, J. – Vlasáková, K. (2005): Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1 [online]. Praha: MŠMT – Tauris. [cit. 2019-01-31]. Dostupné z:   https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/cestinaa1.pdf.

Hendrich, J. a kol. (1988): Didaktika cizích jazyků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Hladká, Z. (2005): Čeština v současné soukromé korespondenci. Brno: Masarykova univerzita. 

Hlavenka, J. (2002): Používáme, využíváme [a zneužíváme] e-mail. Praha: Computer Press.

Holá, L. (2005): Zprostředkující (mediační) jazyk v hodinách češtiny pro cizince – ano, či ne? In: Čemusová, J. – Holá, L. – Ryndová, J. (ed.). Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2003–2005. Praha: Akropolis, s. 33–38.

Holub, J. – Adamovičová, A. – Bischofová, J. – Cvejnová, J. – Gladková, H. – Hasil, J. – Hrdlička, M. – Mareš, P. – Nekvapil, J. – Palková, Z. – Šára, M. (2005): Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B2 [online]. Praha: MŠMT – Tauris. [cit. 2019-01-31]. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/cestinab2.pdf.

Hrbáček, J. (1994): Úvod do studia českého jazyka. Praha: Univerzita Karlova.

Hrdlička, M. (2009): Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. Praha: Karolinum.

Hrdlička, M. (2010). K otázce mediačního jazyka ve výuce češtiny pro cizince. Bohemistyka [online], 3, s. 217–223. [cit. 2019-01-07]. Dostupné z: http://bohemistyka.pl/artykuly/2010/Hrdlicka.pdf.

Hrdlička, M. – Slezáková, M. (2007): Nízkoprahové kursy češtiny pro cizince – příručka [online]. Praha: AUČCJ – CIC – Člověk v tísni. [cit. 2019-01-31]. Dostupné z: http://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/materialy-ke-stazeni.html.

Hronová, A. (2002): Poznáváme český znakový jazyk III. (Tvoření tázacích vět). Speciální pedagogika [online], 12, 2, s. 113–123. [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: http://dspace.specpeda.cz/handle/0/702.

Hudáková, A. (2009): Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu [online]. Disertační práce. Praha: FF UK. [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/75003/.

Choděra, R. (2013): Didaktika cizích jazyků. Praha: Academia.

Jandová, E. a kol. (2006): Čeština na WWW chatu. Ostrava: Ostravská univerzita.

Janíková, V. (2008): Učíme se učit cizí jazyky. Brno: PedF MU.

Karlík, P. – Nekula, M. – Rusínová, Z. a kol. (1995): Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Komorná, M. (2008): Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Kováčová, T. – Kuchařová, L. (2005): Využití prostoru v českém znakovém jazyce. In: Kuchařová L. (ed.) Jazyk neslyšících [online]. Praha: ÚČJTK FF UK, s. 52–61. [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/_588.pdf.

Krashen, S. D. (1989). We acquire vocabulary and spelling by reading: Additional evidence for the input hypothesis. The Modern Language Journal, 73, s. 440–464.

Kuchařová, L. (2005): Ikoničnost v českém znakovém jazyce. In: Kuchařová, L. (ed.) Jazyk neslyšících [online]. Praha: ÚČJTK FF UK, s. 42–46. [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/_588.pdf.

Lane, H. (2014): Pod maskou benevolence: Zneschopňování neslyšící komunity. Praha: Karolinum.

Lotko, E. (1999): Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc: Univerzita Palackého.

Macurová, A. (1994): Náš – jejich jazyk a naše vzájemná komunikace. Naše řeč [online], 77, s. 44–50. [cit. 2019-05-27]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7172.

Macurová, A. (1995): …protože já bavím spolu vypravovat (Komunikace v dopisech českých neslyšících). Slovo a slovesnost [online], 56, s. 23–33. [cit. 2019-05-27]. Dostupné z: http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3611.

Macurová, A. (1997): Komunikace neslyšících: Možnosti, které čekají. In: Štylistika neverbálnej komunikácie [online]. Bratislava: PedF UK, s. 137–142. [cit. 2019-05-27]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/13-komunikace-neslysicich-moznosti-ktere-cekaji.

Macurová, A. (1998a): Naše řeč? Naše řeč [online], 81, 4, s. 179–188. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7457.

Macurová A. (1998b): Nová slova já neznám. Slovo (a jazyk) v dopisech neslyšících Čechů. Čeština doma a ve světě [online], 6, 1998, s. 109–112. [cit. 2019-05-27]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/21-nova-slova-ja-neznam.

Macurová, A. (1998c): Umíme číst a psát česky: učebnice češtiny pro neslyšící. Praha: Divus.

Macurová, A. (1999): Předpoklady čtení. In: Bradáčová, Z. (ed.) Četba sluchově postižených: sborník příspěvků ze Semináře o četbě sluchově postižených II, konaného dne 27. 11. 1999 v areálu FRPSP v Praze 5 – Stodůlkách. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, s. 35–42.

Macurová, A. (2001a): Jazyk a hluchota. Slovo a slovesnost [online], 62, 2, s. 92–104. [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4006.

Macurová, A. (2001b): Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). Speciální pedagogika [online], 11, 2, s. 69–75. [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: http://dspace.specpeda.cz/handle/0/621.

Macurová, A. (2003): Poznáváme český znakový jazyk IV. (Vyjadřování času). Speciální pedagogika [online], 13, 2, s. 89–98. [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: http://dspace.specpeda.cz/handle/0/473.

Macurová, A. (2006a): Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a psaná čeština. In: Vzdělávání sluchově postižených [online]. Praha: MŠMT. [cit. 2019-05-27]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/718-jazyky-v-komunikaci-ceskych-neslysicich-cesky-znakovy-jazyk-a-psana-cestina.

Macurová, A. (2006b): Komunikace, psaná čeština a čeští neslyšící. Problémy interkulturního porozumění [online]. [cit. 2019-05-27]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/63-komunikace-psana-cestina-a-cesti-neslysici

Macurová, A. (2011a): Na výuku psané češtiny u neslyšících (i) kontrastivně? [online]. In: Cícha Hronová, A. – Zbořilová, R. (eds.) Čeština ve výuce neslyšících: elektronický sborník. Soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy [online]. Praha: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené – Jazykové centrum Ulita, s. 15–19. [cit. 2019-01-07]. Dostupné z: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/472472/mod_resource/content/1/sbornik_ulita%20%281%29.pdf

Macurová, A. (2011b): Směřování k typologii znakových jazyků. Speciální pedagogika [online], 21, 1, s. 1–7. [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: http://dspace.specpeda.cz/handle/0/194.

Macurová, A. (2017): Znakový jazyk. In: Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.) CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. [cit. 2019-01-07]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/ZNAKOV%C3%9D%20JAZYK.

Macurová, A. – Hánková, D. (2011): Chyby v psané češtině českých neslyšících. Speciální pedagogika [online], 21, 3, s. 178–190. [cit. 2019-05-23]. Dostupné z: http://dspace.specpeda.cz/handle/0/229.

Motejzíková, J. (2007): Simultánnost v českém znakovém jazyce [online]. Diplomová práce. Praha: FF UK. [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/27866/.

Nedbalová, Ž. (2016): Vyjadřování příčiny a důsledku v psané češtině českých neslyšících [online]. Diplomová práce. Praha: FF UK. [cit. 2019-02-22]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/151506/.

Nedbalová, Ž. (2018): Tabu a eufemizace v komunikaci českých Neslyšících [online]. Bakalářská práce. Praha: FF UK. [cit. 2019-01-31]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/191174/.

Nekula, M. (2017a): Koherence. In: Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.) CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Brno: Masarykova univerzita. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/KOHERENCE.

Nekula, M. (2017b): Koheze. In: Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.) CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Brno: Masarykova univerzita. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/KOHEZE.

Panevová, J. (2017): Koreference. In: Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.) CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Brno: Masarykova univerzita. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/KOREFERENCE.

Petráňová, R. (ed.) (2011): Čtení nás baví: úvod do literatury pro žáky ZŠ pro sluchově postižené. Praha: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené – Jazykové centrum Ulita.

Petráňová, R. (ed.) (2014): Čtení nás baví II. Praha: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené – Ulicentrum.

Racková, M. (1996): České sloveso v psaných projevech českých neslyšících. Diplomová práce. Praha: FF UK.    

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (platnost od 1. 9. 2017)[online] (2017). Praha: NÚV. [cit.  2019-02-06]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017_verze_cerven.pdf.

Referenční úrovně pro češtinu jako cizí jazyk (A1, A2, B2) [online]. [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk?highlightWords=popisy+referen%C4%8Dn%C3%ADch+%C3%BArovn%C3%AD.

Repozitář závěrečných prací [online]. [cit. 2019-02-18]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs.

Richterová, K. (2009): Vyjadřování času v psané češtině českých neslyšících [online]. Diplomová práce. Praha: FF UK. [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/72248/?lang=cs.

Šebesta, K. (1999): Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: Karolinum.

Šebestová, S. – Najvar, P. – Janík, T. (2011): Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: samostatně anebo v integraci. Pedagogická orientace [online], 21, 3, s. 322–348. [cit. 2019-01-07].  Dostupné z: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1244.

Šebková, H. (2005): Mimika v českém znakovém jazyce. In: Kuchařová L. (ed.) Jazyk neslyšících [online]. Praha: ÚČJTK FF UK, s. 47–51. [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/_588.pdf.

Šebková, H. (2008): Psaná čeština českých neslyšících v internetové komunikaci [online]. Diplomová práce. Praha: FF UK. [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/52106/.

Servusová, J. (2008): Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Skalička, V. (1951): Typ češtiny. Praha: Slovanské nakladatelství.

Specifikace pro zkoušku z českých reálií [online]. [cit. 2019-01-07]. Dostupné z: http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=specifikace-pro-zkousku-z-ceskych-realii&hl=cs_CZ.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme [online] (2002). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. [cit.  2019-02-06]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky.

Strejcová, P. (2012): Signální gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka [online]. Diplomová práce. Plzeň: FPE ZČU. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/content/signalni-gramatika-vuuka-cestiny-jako-ciziho-jazyka.

Strnadová, V. (2008): Specifické neverbální projevy neslyšících lidí. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Šára, M. – Bischofová, J. – Confortiová, H. – Cvejnová, J. – Čadská, M. – Holub, J. – Lanski, L. – Palková, Z. – Turzíková, M. (2001): Prahová úroveň – Čeština jako cizí jazyk. Strasbourg: Council of Europe, s. 210–213.

Šindelářová, J. – Škodová, S. (2013): Čeština jako cílový jazyk (1. díl). Metodika pro výuku osob (dětí do 15 let) s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany [online].  Praha. [cit. 2019-01-07]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/cjm_28032014/METODIKA_PRO_DETI_final_po_vsech_korekturach.pdf.

Škodová, S. (2015): Gramatika ve výuce češtiny jako cizího jazyka z pohledu moderních lingvistických přístupů. In: Dvořáková, G. – Houžvička, J. (eds.) Gramatika ve výuce a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) [online]. Praha: ÚJOP UK, s. 182–197. [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: http://ujop.cuni.cz/upload/stories/vtc/konference/UJOP_2015_konference_sbornik.pdf.

Šůchová, L. – Nováková, R. (2008): Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce – praktická cvičení [DVD].Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.

Thornbury, S. (2005): How To Teach Speaking. Pearson Education Limited.

Tikovská, L. – Kuchařová, L. (2005): Typy sloves v českém znakovém jazyce. In: Kuchařová L. (ed.) Jazyk neslyšících [online]. Praha: ÚČJTK FF UK, s. 62–68. [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/_588.pdf.

Třísková, P. (2018): Ikonicita ve slovní zásobě znakových jazyků [online]. Bakalářská práce. Praha: FF UK. [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/165422/?lang=cs.

Tvořivá škola [online]. [cit. 2019-02-21]. Dostupné z: https://www.tvorivaskola.cz/tvoriva-skola-cteni-a-psani-s-porozumenim/s11.  

Tvořivá škola – české činnostní učení [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné z: https://www.tvorivaskola.cz/tvorivaskola-ceske-cinnostni-uceni/t1002.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Znění účinné od 1. 1. 2018 [online]. [cit. 2019-05-28]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2.    

Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk, 1. část [online] (2018). Praha: NÚV. [cit. 2019-05-27]. Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=83791&view=14026.

Wagnerová, J. (2008): Kategorie rodu v češtině českých neslyšících [online]. Diplomová práce. Praha: FF UK. [cit. 2019-02-22]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/61208/.

Whitcroft, L. (2011): Grafické organizátory [online]. [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/graficky-organizator.

Ziebikerová, W. (2009): Interference z českého znakového jazyka do psané češtiny českých neslyšících [online]. Bakalářská práce. Praha: FF UK. [cit. 2019-02-10]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/68894/.

Zýková, M. (1997): Sloveso v psané češtině české neslyšící mládeže. Speciální pedagogika [online], 7, 3, s. 16–25. [cit. 2019-05-27]. Dostupné z: dspace.specpeda.cz/bitstream/handle/0/984/16-28.pdf?sequence=1.

Pohled byl zobrazen 86x od 13 listopad 2019 do 18 září 2020