3 Rozvoj sociokulturních dovedností

 A0/A1

 

 
PL1


Téma: 
Voláme na spolužáky

Vzdělávací cíl: Žák ví, jak se děti oslovují v českém znakovém jazyce, a má základní představu (vystavenou na vlastní zkušenosti ze svého bezprostředního školního prostředí), jak se děti oslovují v češtině.  

Další cíle viz PL.

Věk: 1.-3. ročník ZŠ


       

 

 

 
PL2


Téma: 
Ahoj a dobrý den

Vzdělávací cíl: Žák ví, že dítě ve škole zdraví jinak kamarády a jinak dospělé (tzn. bude intuitivně rozlišovat formálnost/neformálnost komunikační situace, resp. vztah účastníků komunikace ve škole) a že to platí pro oba jazyky, i když v každém z nich vypadají pozdravy jinak. 

Další cíle viz PL.

Věk: 1.-3. ročník ZŠ


       

 

 

 
PL7


Téma: 
Jak se máš?

Vzdělávací cíl: Žák dokáže v českém znakovém jazyce pojmenovat emoce znázorněné pomocí vybraných emotikonů/smajlíků.

Další cíle viz PL.

Věk: 1.-3. ročník ZŠ


       

 A1

 

 
PL6


Téma: Co budeme jíst a pít?

Vzdělávací cíl: Žák (byť i jen intuitivně) ví, že čeština nemá taxativně vymezenou slovní zásobu. Žák – na základě vlastní intuitivní reflexe – naopak ví, že česká slova lze „tvořit“ neboli že ze slov, která žák zná, může tvořit slova nová.

Další cíle viz PL.

Věk: 2.-4. ročník ZŠ


       

 A1/A2

 

 
PL4


Téma: 
Přihláška

Vzdělávací cíl: Žák dokáže sám napsat základní údaje o své osobě (jméno, adresu, datum narození, kontakt na zákonného zástupce, základní informace o svém zdravotním stavu). 

Další cíle viz PL.

Věk: 4.-6. ročník ZŠ


       

 

 

 
PL5


Téma: Volné dny

Vzdělávací cíl: Žák rozumí hlavní myšlence textu prostě sdělovacího stylu (konkrétně chatové komunikaci).

Další cíle viz PL.

Věk: 4.-6. ročník ZŠ


       

 A2

 

 
PL10


Téma: 
Omluva

Vzdělávací cíl: Žák si je vědom, v jakých situacích ve společenském styku je vhodné použít omluvu a dokáže aplikovat formální i neformální formy omluvy. Další cíle viz PL.

Další cíle viz PL.

Věk8., 9. roč. ZŠ


       

 

 

 
PL3


Téma: 
Neslyšící střelci

Vzdělávací cílŽák umí vyhledat konkrétní informace ve dvou souvislých textech (zde konkrétně v textech publicistického stylu) a dvou grafických schématech (zde konkrétně v časových osách).

Další cíle viz PL.

Věk5.-7. ročník ZŠ


       

 A2/B1

 

 
PL11

 

Téma: Situace, ve kterých je vhodné se omluvit

Vzdělávací cíl: Žák zná i jiné formy omluvy (Promiň, já nechtěl/a. Promiň, já nerad/nerada. Odpusť. Omlouvám se. Omlouvám se, že… Je mi to líto. Pardon. Sorry.) a zná také patřičné reakce na omluvu (Nic se nestalo. To nevadí. To je v pořádku.) a umí je použít i v online prostředí.

Další cíle viz PL.

Věk: 8., 9. roč. ZŠ

      

 

 

 
PL12


Téma: 
Omluva za zpoždění

Vzdělávací cíl: Žák rozumí slovní zásobě spojené s tématem zpoždění (dřív, brzo/brzy, včas, přesně, pozdě, později, jindy), a umí tuto slovní zásobu adekvátně použít. Orientuje se v časových údajích.

Další cíle viz PL.

Věk: 8., 9. roč. ZŠ, SŠ

        

 

 

 
PL14


Téma: 
Základní a domácká podoba rodných jmen, jejich užití

Vzdělávací cíl: Žák ví, co je rodné (křestní) jméno, orientuje v rodném listě a zná různé podoby jména (formální, neformální).

Další cíle viz PL.

Věk: 8., 9. roč. ZŠ, SŠ

        

 

 

 
PL15


Téma: 
Základní pozdravy a způsoby oslovení mezi blízkými lidmi

Vzdělávací cíl: Žák rozpozná situace, ve kterých je vhodné pozdravit, rozlišuje mezi formálními a neformálními podobami pozdravů a oslovení.

Další cíle viz PL.

Věk: 8., 9. roč. ZŠ, SŠ

        

 B1

 

 
PL13

 

Téma: Cestování veřejnou dopravou

Vzdělávací cíl: Žák se obeznámí s pojmy veřejná doprava, dopravní prostředek, městská hromadná doprava atp. a dokáže vyhledávat v jízdním řádu.

Další cíle viz PL.

Věk: 8., 9. roč. ZŠ, SŠ

        

 

 

 
PL16


Téma: 
Rozdíl mezi tykáním a vykáním (formální a neformální komunikací), způsoby  pozdravu a oslovení mezi známými i neznámými lidmi

Vzdělávací cíl: Žák dokáže rozlišit vykání a tykání, také rozdíly mezi formální a neformální komunikací.

Další cíle viz PL.

Věk: 8., 9., (10.) roč. ZŠ, 1. roč. SŠ

        

 

 

 
PL17

 

Téma: Zdvořilá žádost

Vzdělávací cíl: Žák pozná, které vyjádření v češtině je zdvořilé a které je nezdvořilé a dokáže vyjádřit zdvořilost v češtině. 

Další cíle viz PL.

Věk: 8., 9., (10.) roč. ZŠ, 1. roč. SŠ

        

Publikace vznikla na základě odborné spolupráce Národního pedagogického institutu ČR (NPI) a Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP).
 
Autoři pracovních listů: 
Andrea Hudáková, Hana Prokšová, Jitka Schormová, Žofie Záveská, Veronika Zemánková
 
Konuzultantky a supervizorky jazykových úrovní: 
Kateřina Vodičková  
 
Recennzovala:
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
 
Editorské práce:
Petra Slánská Bímová
 
Grafická úprava a sazba:
Hedvika Marešová
 
Řešitelé úkolu NPI „Vzdělávání žáků se sluchovým postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání“:
Renata Votavová, Lenka Vojíková
 
Vydal: Národní pedagogický institut České republiky, 2023.
Pohled byl zobrazen 1296x od 30 leden 2023 do 30 květen 2024