Standardy

od Standardy pro ZV

Standardy pro základní vzdělávání představují minimální cílové požadavky na vzdělávání. Standardy vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oborů stanovených v RVP ZV.

Přidat do kolekce

Standardy pro základní vzdělávání představují minimální cílové požadavky na vzdělávání. Standardy vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oborů stanovených v RVP ZV. Tyto výstupy dále pomocí indikátorů konkretizují a doplňují o ukázky ilustrativních úloh. Očekávané výstupy vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo na konci 3., 5. a 9. ročníku.

Indikátory stanovují minimální úroveň jejich zvládnutí, kterou je třeba dosahovat se všemi žáky na konci 5. ročníku a 9. ročníku.

Smyslem standardů je účinně napomáhat především školám a učitelům při naplňování cílů vzdělávání stanovených v RVP ZV.

Pro práci se standardy Vám doporučujeme následující postup:

  1. Seznamte se standardy pro jednotlivé vzdělávací obory.
  2. Porovnejte standardy s dílčími výstupy školních učebních osnov popsanými ve Vašem školním vzdělávacím programu. Pokud zjistíte rozpor mezi požadavkem standardu a zněním dílčích výstupů v učebních osnovách vyučovacích předmětů ŠVP, doporučujeme upravit výstupy tak, aby zajišťovaly vzdělávání minimálně na úrovni standardu a vyšší. Porovnání standardů a ŠVP neznamená nutně úpravu ŠVP.
  3. Doporučujeme, abyste zvážili a rozhodli se, jak standardy využijete ještě i jiným způsobem (např. při plánování výukových aktivit nebo k tvorbě nástrojů, jimiž budete hodnotit dosahované vzdělávací výsledky svých žáků).

Standardy vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Cizí jazyk (Anglický jazyk) a Další cizí jazyk (Německý jazyk, Francouzský jazyk) tvoří přílohu č. 1 v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Jedná se tedy o standardy, jejichž naplňování je pro školy závazné.

Anglický jazyk.pdf

1,4MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Český jazyk a literatura.pdf

895,8KB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Francouzský jazyk.pdf

2,8MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Matematika a jeji aplikace.pdf

873,2KB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Německý jazyk.pdf

2,4MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Standardy pro ostatní vzdělávací obory (OVO) a doplňující jazykové standardy (DJS) jsou doporučené. Jedná se o metodickou podporu určenou pro školní praxi. Na rozdíl od standardů pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Cizí jazyk a Další cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk a Francouzský jazyk), nejsou zařazeny jako příloha do upraveného RVP ZV vydaného 29. ledna 2013.

Přestože se jedná o doporučený materiál, je důležité, aby se školy standardy a možnostmi jejich využití ve své práci zabývaly, neboť mohou být pro učitele podporou jak při výuce, tak při hodnocení žáků.

Standardy OVO

ICT.pdf

761,1KB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Člověk a jeho svět.pdf

1,3MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Dějepis.pdf

1,2MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Výchova k občanství.pdf

1MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Fyzika.pdf

855,1KB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Chemie.pdf

1MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Přírodopis.pdf

1,7MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Zeměpis (Geografie).pdf

1,4MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Výchova ke zdraví.pdf

663,9KB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Tělesná výchova.pdf

834KB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Člověk a svět práce.pdf

1,6MB | Úterý, 24 březen 2015 | Detaily

Hudební výchova.pdf

840KB | Pondělí, 25 duben 2016 | Detaily

Výtvarná výchova.pdf

784,8KB | Pondělí, 25 duben 2016 | Detaily

V současné době se pracuje na tvorbě metodických komentářů OVO s ukázkami dalších příkladů ilustrativních úloh, které povedou k dosažení vyšší úrovně než jen minimální.

Metodické komentáře budou po jejich zpracování zveřejněny na Metodickém portálu rvp.cz a na stránkách MŠMT.

Doplňující jazykové standardy

Španělský jazyk.pdf

1,5MB | Středa, 25 březen 2015 | Detaily

Italský jazyk.pdf

927,7KB | Středa, 25 březen 2015 | Detaily

Ruský jazyk.pdf

648,6KB | Středa, 25 březen 2015 | Detaily

AKTUÁLNĚ: Metodické komentáře ke standardům ZV

Metodické komentáře ke Standardům ZV
Autor: Lenka Perglová

Ke Standardům vzdělávacích oborů ZV byly zpracovány metodické komentáře pro: Český jazyk a literatura, Matematiku a její aplikaci, Cizí jazyk (Anglický jazyk), Další cizí jazyk (Německý jazyk, Francouzský jazyk), Doplňující jazykové standardy (Španělský jazyk, Italský jazyk a Ruský jazyk), Chemii, Přírodopis a Výchovu k občanství. Úvodní texty a soubory metodických komentářů ke stažení jsou zveřejněny níže.

NázevPopisTyp
Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazykMetodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Nastavení úrovní úloh vychází z referenčních úrovní uvedených ve Společném evropském referenčním rámci. Součástí Metodických komentářů jsou metodické návody pro práci s úlohami v hodinách.článek
Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk – MinimetodikyV návaznosti na Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání byly vytvořeny Minimetodiky, které podávají stručnou informaci jak využívat a zařadit do výuky Metodické komentáře pro Anglický jazyk a Další cizí jazyky (Německý a Francouzský).článek
Metodické komentáře k oboru Matematika a její aplikaceMetodické komentáře popisují vyšší úrovně vědomostí a dovedností žáků než je úroveň uvedená ve Standardech pro základní vzdělávání. Obsahují ilustrativní úlohy a metodické návody, pomáhají učitelům v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.článek
Metodické komentáře ke standardům ZV - Český jazyk a literaturaMetodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. V úvodu ke každé z jednotlivých složek ČJaL je nejprve věnována pozornost její charakteristice, stěžejním cílům a úkolům. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům i v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.článek
Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Český jazyk a literatura – MinimetodikyMetodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání jsou určeny pro učitele českého jazyka na 1. a 2. stupni základní školy. Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy k očekávaným výstupům RVP ZV na úrovni minimální, optimální a excelentní. Východiskem pro nastavení tří úrovní obtížnosti ilustrativních úloh se stala Bloomova taxonomie kognitivních cílů. Pro lepší představu a orientaci byly pro praktické využití vytvořeny Minimetodiky, které jsou k dispozici v elektronické podobě.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – ChemieMetodické komentáře a úlohy ke Standardům základního vzdělávání vzdělávacího oboru Chemie tvoří nápadité úlohy zpracované na minimální, optimální a excelentní úrovni. Každá úloha je doplněna o metodický komentář, usnadňující použití dané úlohy ve výuce. Smyslem materiálu je poskytnout učitelům metodický materiál, který obsahuje alternativní možnosti pro zjišťování dosažení výukových cílů.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Přírodopis Metodické komentáře a úlohy ke Standardům základního vzdělávání vzdělávacího oboru Přírodopis tvoří nápadité úlohy zpracované na minimální, optimální a excelentní úrovni. Každá úloha je doplněna o metodický komentář, usnadňující použití dané úlohy ve výuce. Smyslem materiálu je poskytnout učitelům metodický materiál obsahující alternativní možnosti zjišťování dosažení výukových cílů.článek
Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Výchova k občanství Metodické komentáře nejprve vymezují tři úrovně obtížnosti (minimální, optimální a excelentní), a to přímo ve vztahu ke vzdělávacímu obsahu Výchovy k občanství. Následují ilustrativní úlohy k částem vybraných očekávaných výstupů. Podstatnou součástí ilustrativních úloh je metodický komentář pro učitele, obsahující postřehy z ověření ve výuce, a odkazy na informační zdroje. Úlohy jsou záměrně obsahově, metodicky i formálně pestré – materiál se snaží představit různé cesty uchopení vzdělávacího obsahu.článek
Nenašli jste zde odpověď na své dotazy k tomuto tématu? Napište je do Konzultačního centra, kde budou zodpovězeny odbornými pracovníky NÚV.
            7   Konzultační centrum 7

Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti se standardy v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
               7   Diskuze k tématu  7

V kapitole 1:
v části: 1.2Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
- stanovuje standardy pro základní vzdělávání (Příloha 1), jejichž smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV; 
V kapitole 5: 
v úvodním textu: 
Do RVP ZV se vkládají jako Příloha 1  Standardy pro základní vzdělávání. Standardy jsou určeny na pomoc školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV. 
Dále ve schématu 2 – Směřování k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
Pro potřeby kontrolních orgánů se domníváme, že je důležité, aby Vaše škola dokázala doložit, že se standardy a možnostmi jejich využití ve své práci zodpovědně zabývala (např. zápisem z jednání pedagogické rady včetně jejích závěrů k této problematice, zápisy z jednání předmětových komisí).
Vzhledem k tomu, že indikátory stanovují minimální úroveň zvládnutí daného očekávaného výstupu v 5., resp. 9. ročníku, je třeba zvážit, zda chce škola dosahovat se žáky pouze dané minimum (pak lze indikátory využít pro formulaci dílčích výstupů na úrovni 5. a 9. ročníku), nebo chce dosahovat se žáky vyšší úrovně očekávaných výstupů (pak lze zvažovat použití indikátorů na úrovni 5. a 9. ročníku v rozšířené podobě, případně využit indikátory minimální úrovně pro formulování výstupů i v nižších ročnících). V každém případě je třeba počítat s tím, že by měli žáci v 5. a 9. ročníku prokazovat zvládnutí očekávaných výstupů alespoň na minimální úrovni i v případě, že byla výuka daného obsahu ukončena v nižším než 5. a 9. ročníku. 
Pohled byl zobrazen 10616x od 15 květen 2015 do 19 únor 2017