Celoživotní vzdělávání

  • Žádost o členství, Veřejně viditelná
  • Pavlína Hublová
  • 17 červen 2013
  •  1  3  0  0  0  0  0

Strategie celoživotního učení

Strategie celoživotního učení ČR byla zpracována na základě zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na výzvu orgánů Evropské unie. V únoru 2004 byla na evropské úrovni předložena zpráva o stavu realizace pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava 2010. Naléhavé reformy jako podmínka úspěchu lisabonské strategie , která vymezuje konkrétní výzvy a navrhuje opatření jak učinit celoživotní učení konkrétní realitou. Významným doporučením pro členské státy EU je, aby zintenzivnily své úsilí při vytváření a realizaci komplexních, prostupných a koordinovaných národních strategií celoživotního učení zasazených do evropského kontextu.

Strategie celoživotního učení ČR usiluje o převod konceptu celoživotního učení do postupných cílů, jejichž dosažení by v ČR mělo být podporováno v následujícím programovacím období 2007-13, ale samozřejmě i v dlouhodobém horizontu. Strategie vychází z analýzy základních strategických dokumentů EU i ČR, které se dotýkají nebo přímo zabývají otázkami celoživotního učení z různých pohledů. Akceptuje komplexní pojetí celoživotního učení prezentované v těchto dokumentech, zahrnující jak jeho ekonomický, tak sociální aspekt. V tomto smyslu je tedy s těmito dokumenty plně v souladu. Přínos Strategie celoživotního učení ČR spočívá především v propojení dílčích aspektů zmíněných v jednotlivých dokumentech do myšlenkově uceleného konceptu celoživotního učení a jeho další rozpracování.


publikace Strategie celoživotního učení v ČR

Zdroj: http://nuv.cz/koncept/strategie-celozivotniho-vzdelavani