Společenskovědní vzdělávání - Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY

Výzkum ICCS se zaměřil na tyto základní oblasti:

 • znalosti z občanské výchovy
 • postoje k demokracii, názory na občanství a roli občana v soudobé společnosti
 • postoje k rovnosti mužů a žen, k menšinám a přistěhovalcům
 • důvěra v instituce a pocit národní identity
 • občanské chování a předpokládání občanské aktivity v dospělosti
 • školní a mimoškolní aktivity žáků spojené s občanstvím
 • školní klima a výuka občanské výchovy ve školách
 • postoje k náboženství 

Výtah ze shrnutí výsledků výzkumu ICCS

 • čeští žáci prokázali v porovnání s ostatními žáky nadprůměrné znalosti, ale projevili menší ochotu angažovat se ve prospěch druhých a celé společnosti
 • nadprůměrné znalosti prokázali čeští žáci v tematice EU
 • v oblasti občanské participace je zapojení českých žáků prokazatelně nižší oproti mezinárodnímu průměru
 • výrazně méně českých žáků (jen polovina) se chystá jít k volbám (v celém výzkumu chce jít k volbám 81 % žáků)
 • co se týče postojů českých žáků k menšinám a k rovnosti mužů a žen, jsou výsledky téměř průměrné, horší jsou pouze názory na rovnost etnických skupin
 • čeští žácise zařadili na 18. místo ze 36 zemí
 • při srovnání průměrných skóre občanských znalostí z výzkumu CIVED  (1999) a ICCS (2009) byl u českých žáků zaznamenán statisticky významný pokles deseti bodů
 • tento pokles je jeden z nejvýraznějších (obdobný pokles byl zaznamenán jen na Slovensku, v Polsku a Bulharsku)

PISA 2012

*