Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Společenskovědní vzdělávání

od Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ

Digifolio sdružuje informace o Výchově k občanství, Občanském a společenskovědním základu a Společenskovědním vzdělávání. Najdete zde charakteristiku oborů, základní dokumenty ke státní maturitě, informace o občanské gramotnosti, ale i postřehy z mezinárodních výzkumů, kterých se účastnili čeští žáci. Vše je doplněno odkazy na zajímavé materiály a akce.

KOMPETENCE PRO DEMOKRATICKOU KULTURU

Na jaře 2016 vydala Rada Evropy materiál s názvem Kompetence pro demokratickou kulturu (s podtitulem Rovné soužití v kulturně rozmanité demokratické společnosti). Jedná se o model kompetencí, který obsahuje deskriptory (popisy dílčích schopností) pro různé úrovně obtížnosti. Na přípravu tohoto modelu navazuje pilotáž desktiptorů a příprava podpůrných dokumentů pro pedagogy i pro tvůrce vzdělávací politiky. Kompetence pro demokratickou kulturu jsou významným mezinárodním zdrojem pro uvažování o vývoji občanského vzdělávání.

Klíčový je model 20 kompetencí rozčleněných do čtyř širokých kategorií:

 • Hodnoty (3 kompetence)
 • Postoje (6 kompetencí)
 • Dovednosti (8 kompetencí)
 • Znalosti a kritické porozumění (3 kompetence)
 • model kompetencí je graficky představen v podobě tzv. motýla (viz str. 11 zde)

Klíčové materiály jsou ke stažení  v anglickém jazyce:

STRUČNÝ PRŮVOCE PRO VZDĚLAVATELE (PDF)

KOMPETENCE PRO DEMOKRATICKOU KULTURU (PDF, česky)

MODEL KOMPETENCÍ - SCHÉMA (PDF, česky)

LIDÉ V POHYBU

Junák - český skaut ve spolupráci se sdružením Na Zemi připravili webový portál www.lidevpohybu.eu, který přináší inspiraci pro práci s tématem migrace a uprchlictví. Materiály jsou určeny pro skautské vedoucí, ale velmi dobře jsou využitelné i pro školní praxi. Portál nabízí množství konkrétních aktivit, které jsou zpracovány jako lekce (včetně cílů, postupu, příloh a zdrojů), ale také metodické tipy. Všechny aktivity a metodiky lze pak najít v metodické příručce Lidé v pohybu. Užitečné  a přehledně zpracované jsou také odkazy na informační materiály, dostupná data, články, další metodiky, ale i videa apod.

PŘÍRUČKA LIDÉ V POHYBU KE STAŽENÍ (ZDE)

BOHOUŠ A DÁŠA: TVÁŘÍ V TVÁŘ MIGRACI

Program Varianty společnosti Člověk v tísni připravil další publikaci ze seriálu Bohouš a Dáša, která je tentokrát zaměřena na aktuální problematiku migrace. Publikace je určena především učitelům na středních školách, ale lze s ní pracovat i na 2. stupni ZŠ. Publikace se věnuje například následujícím tématům: Jaký je rozdíl mezi migrantem a cizincem? Proč lidé odcházejí ze země, kde se narodili? Jaká rizika jsou spojená s neoprávněným přechodem státní hranice nebo pašováním lidí?

Příručka nabízí učitelům podněty, jak s těmito otázkami mohou pracovat ve výuce. Publikace přibližuje klíčové oblasti migračního procesu od minulosti po současnost včetně konkrétních zkušeností s migrací v českém prostředí. Skládá se z osmi faktografických kapitol, z nichž sedm doplňují krátké komiksy a návrhy aktivit pro práci se žáky ve třídě.

PŘÍRUČKA KE STAŽENÍ (ZDE)

ŠKOLA PRO DEMOKRACII

Škola pro demokracii je program pro školy a občany, jehož cílem je zralá občanská společnost v České republice. Dosahuje toho na dvou úrovních:

Podporou škol, které cíleně zapojují žáky do chodu školy a učí je přebírat odpovědnost prostřednictvím žákovských parlamentů.

 • Síťováním škol se žákovským parlamentem: v rámci sítě Školy pro demokracii se školy navzájem kontaktují a sdílejí zkušenosti.
 • Komplexní metodickou podporou: vzdělávací semináře pro učitele, prožitkové kurzy pro děti, metodické materiály a publikace pro učitele i žáky, koučování či mentoring…
 • Děti v Senátu ČR: žáci prezentují své úspěšné projekty, které vzešly z mapování školy v oblasti participace.
Zapojováním občanů, kterým není lhostejný stav demokracie v naší zemi a chtějí svým vlastním dílem podpořit zrání české společnosti.
 
Více informací na http://www.skolaprodemokracii.cz/.

JAK ROZUMĚT MEDIÁLNÍM SDĚLENÍM O MIGRACI

Program Varianty vydal příručku Jak rozumět mediálním sdělením o migraci. Ta je určena především pro učitele středních škol a může být využívána v rámci mediální nebo multikulturní výchovy na školách. Obsahuje vedle zarámování Česka do globální mapy mezinárodní migrace i přehled základního migračního pojmosloví a jejich významů a diskusi mediálního diskurzu migračních témat v tuzemských médiích. Věnuje se i aktuálnímu tématu mezinárodní ochrany a uprchlictví. V příručce učitelé naleznou praktické a interaktivní materiály na dané téma, které mohou být využívány ve výuce. 

Příručka je ke stažení ZDE

ACTIVE CITIZENS

Active Citizens je projekt organizace British Council a Člověk v tísni (program Varianty). Cílem projektu je posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v okolí školy. Klíčová jsou témata aktivního občanství a dobrovolnictví. V České republice se do projektu zapojilo 30 škol. Projekt je součástí mezinárodního programu rozvoje komunit Active Citizens, který organizace British Council realizuje v několika desítkách zemí světa.

Aktuálně byla publikována elektronická metodická příručka, ve které najdete fáze programu, případové studie, přehledně zpracované a inspirativní aktivity, včetně nástrojů pro žákovskou sebereflexi.

AKTUÁLNĚ

JAK VYPADÁ SVĚT DNEŠNÍCH STŘEDOŠKOLÁKŮ?

Odpovědi můžete nalézt ve zprávě z dotazníkového šetření, které na středních školách pořádala společmost Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách.

Zpráva ke stažení:

https://www.jsns.cz/o-jsns/aktuality/16394-jak-vypada-svet-dnesnich-stredoskolaku

Další průzkumy a šetření: https://www.jsns.cz/cz/page/63/Pruzkumy_a_setreni.html

 

DEMOKRACIE versus EXTREMISMUS

Třídílná publikace Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství, je určena zejména pedagogům základních a středních škol, výchovným poradcům, metodikům prevence a dalším pedagogickým pracovníkům. Vyšla v srpnu 2013, je určena k bezplatné distribuci do škol, které nás o ni požádají, a zde je rovněž k dispozici volně je stažení ve formátu pdf.

 
Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Teoretická část
 
Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Metodická část
 
Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Aktivity a pracovní listy

DEMOKRACIE versus EXTREMISMUS (PDF)

Aktivity a pracovní listy

MATERIÁLY K VÝUCE O EU

Evropa pro školy: https://europa.eu/learning-corner/home_cs

Výukové materiály: https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_cs

Hry: https://europa.eu/learning-corner/play-games_cs

Časová osa EU: https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline/overview_cs

Evropská unie hrou: http://www.euhrou.cz/

 -sekce Pro učitele, Pro studenty, Pro školáky, Pro nejmenší

VŠE DOSTUPNÉ V ČEŠTINĚ

Tyto materiály veřejnosti zpřístupňuje Zastoupení Evropské komise v ČR. 

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ VLASTI (PDF)

příručka pro učitele základních škol

MATERIÁLY

Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání (COV, Arpok, 2014)

Korupce v ČR. Metodická příručka pro pedagogy středních škol (Respekt Institut, 2012)

Politika do školy patří (COV a MU, 2012)

 

Výchova k občanství. Doplňující koncepce k současnému kurikulu (COV a MU, 2012)

Občanské vzdělávání v kontextu českého školství. Analytická studie (COV a MU, 2012)

Charta Rady Evropy o výchově k demokratickému občanství a lidským právům (COV a MU, 2012)

Slovník pojmů k výchově k demokratickému občanství (COV a MU, 2012)

Vzděláváním k demokracii. Podklady pro učitele k výchově k demokratickému občanství a k výchově k lidským právům (COV a MU, 2012)

http://www.clker.com/clipart-population.html

Politika do školy patří (PDF)

Metodický materiál pro učitele

ARGUMENTAČNÍ FAULY

Centrum občanského vzdělávání připravilo účinnou pomůcku k rozvoji argumentačních dovedností. Na adrese http://www.obcanskevzdelavani.cz/argumentacni-fauly je ke stažení stručný přehled nejrozšířenějších argumentačních faulů. Ty jsou přehledně graficky zpracovany a jsou rozděleny do šesti kategorií:

 • důraz na rozum
 • důraz na emoce
 • chybné vyvození
 • chybná příčina
 • obsahové chyby
 • chybné útoky

Každý faul je stručně vysvětlen, opatřen konkrétním příkladem a ilustrací.

Argumentační fauly vycházejí z americké předlohy Rhetological Fallacies.

Více info na

http://www.obcanskevzdelavani.cz/argumentacni-fauly

Ukázka argumentačních faulů

JAK VYUČOVAT O DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ?

Pomoci mohou materiály připravené Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky. Doporučujeme především RUBRIKU PRO MLADÉ, kde najdete brožurky a komiksy pro žáky. Využít můžete také nabídky e-learningových kurzů (např. kurz Ochrana průmyslového vlastnictví). Základní informace naleznete také v digifoliu Duševní vlastnictví. Více informací včetně záznamu z ONLINE SETKÁNÍ najdete v digifoliu na adrese http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6801.

JAK VYUČOVAT O KORUPCI?

Pomoci může Metodická příručka pro pedagogy středních škol KORUPCE V ČR, kterou pro Respekt Institut zpracovala v roce 2012 Magdaléna Klimešová.

Metodická příručka obsahuje základní informace o korupci v ČR, jejích přičinách, rozsahu i důsledcích. Dále v publikaci naleznete příklady modelových vyučovacích hodin, rozmanitá cvičení, soubor zajímavých odkazů.

Publikace je ke stažení na adrese http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/16251/metodika_o_korupci.pdf

 Inspirací také mohou být materiály a kurzy Transparency International

Přehled zdrojů informací k problematice boje s korupcí pro učitele středních škol naleznete například ve stejnojmenném článku na Metodickém portále.

JAK VYUČOVAT O OBRANĚ VLASTI?

Obrana vlasti je jedním z nových témat, které se objevuje v upraveném RVP ZV:

Pro realizaci tématu ve výuce doporučujeme především sekci PRO ŠKOLY A UČITELE

Pro základní školy zde najdete tyto materiály:

Podrobnější informace také naleznete v článku Podklady k výuce přípravy občanů k obraně státu v základních školách.

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY

Výzkum ICCS se zaměřil na tyto základní oblasti:

 • znalosti z občanské výchovy
 • postoje k demokracii, názory na občanství a roli občana v soudobé společnosti
 • postoje k rovnosti mužů a žen, k menšinám a přistěhovalcům
 • důvěra v instituce a pocit národní identity
 • občanské chování a předpokládání občanské aktivity v dospělosti
 • školní a mimoškolní aktivity žáků spojené s občanstvím
 • školní klima a výuka občanské výchovy ve školách
 • postoje k náboženství 

Výtah ze shrnutí výsledků výzkumu ICCS

 • čeští žáci prokázali v porovnání s ostatními žáky nadprůměrné znalosti, ale projevili menší ochotu angažovat se ve prospěch druhých a celé společnosti
 • nadprůměrné znalosti prokázali čeští žáci v tematice EU
 • v oblasti občanské participace je zapojení českých žáků prokazatelně nižší oproti mezinárodnímu průměru
 • výrazně méně českých žáků (jen polovina) se chystá jít k volbám (v celém výzkumu chce jít k volbám 81 % žáků)
 • co se týče postojů českých žáků k menšinám a k rovnosti mužů a žen, jsou výsledky téměř průměrné, horší jsou pouze názory na rovnost etnických skupin
 • čeští žácise zařadili na 18. místo ze 36 zemí
 • při srovnání průměrných skóre občanských znalostí z výzkumu CIVED  (1999) a ICCS (2009) byl u českých žáků zaznamenán statisticky významný pokles deseti bodů
 • tento pokles je jeden z nejvýraznějších (obdobný pokles byl zaznamenán jen na Slovensku, v Polsku a Bulharsku)

PISA 2012

NÁZORY A POSTOJE STUDENTŮ

V roce 2012 společnost Člověk v tísni, program Jeden svět na školách a agentura Millward Brown uspořádaly na středních školách tzv. studentské volby. Ty se konaly vždy v předstihu před skutečnými volbami. K účasti byly osloveny všechny střední školy v České republice. Zapojili se však jen některé, proto nelze mluvit o reprezentativním vzorku škol. Nicméně výsledky studentských voleb mohou přinést velmi zajímavou zprávu o preferencích současných středoškoláků. S výsledky studentských voleb se můžete seznámit v na stránkách https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby

Další informace z průzkumů a šetření jsou dostupné na adrese: https://www.jsns.cz/projekty/pruzkumy-a-setreni

UČÍM S RESPEKTEM

Od začátku školního roku 2012/2013 nabízí Centrum občanského vzdělávání ve spolupráci s časopisem Respekt každý týden lekci pro učitele na aktuální témata.

Nové lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz/respekt 

Více inforamcí o projektu Učím s RESPEKTem najdete na http://www.obcanskevzdelavani.cz/ucim_s_respektem.

materiály připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)

Obsah:

Jméno Popis
file 2011_Didak. test - řešení vyšší úroveň
file 2011_Didak test - řešení základní úroveň
file 2011_Didakticky test základní úroveň
file 2011_Didaktickýtest vyšší úroveň
file Katalog požadav. základní úroveň
file Katalog požadavků vyšší úroveň

DISKUZE K ÚPRAVÁM RVP ZV

Na Metodickém portále www.rvp.cz probíhala od 10. 10. do 10. 11. 2012 veřejná diskuze k úpravám RVP ZV. Jedna část diskuze byla zaměřena na úpravy v oblasti finanční gramotnosti a na problematiku korupce, práv k duševnímu vlastnictví,armády a obrany státu.

Diskuzní téma Finanční gramotnost a korupce v RVP ZV je stále přístupné na  

http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=697&t=20747

Celou diskuzi k úpravám RVP ZV naleznete na adrese http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=697.

OBČANSKÁ VÝCHOVA A OBČANSKÁ GRAMOTNOST

Alternativní koncepce výchovy k občanství (COV)

Výchova k demokratickému občanství

Občanskou gramotnost by bylo možno popsat jako umění orientovat se a žít v daném společenském prostředí, cítit se a skutečně být jeho platným členem, využívat jeho předností, realisticky chápat jeho možnosti a slabiny a být si plně vědom svých práv a povinností. Zejména v této oblasti platí, že se musíme i mnohému odnaučovat, protože tato gramotnost byla nejsilněji deformována totalitním režimem. Občanská gramotnost zahrnuje právní vědomí, orientaci na trhu práce ale i schopnost a vůli klást si hlubší otázky smyslu a hodnoty lidské existence a soužití, být tolerantní k jiným společenským skupinám, vírám i rasám, definovat a uplatňovat vlastní morální zásady a životní hodnoty a cítit se spoluodpovědným za situaci a vývoj v užší i širší komunitě. Nesmírně škodlivá až nebezpečná je situace, kdy se jedinci zajímají a cítí odpovědni pouze sami za sebe a svou rodinu a vše ostatní považují za plnou odpovědnost státních nebo jiných institucí.

Současný stav občanské gramotnosti byl ovlivněn též tím, že po roce 1989 nebyla citlivě rozvíjena. Občanům se dostalo jen malé pomoci a informační podpory v průběhu historických transformací, jimiž česká společnost prošla a stále ještě prochází. Proto se mohla objevit četná nerealistická očekávání, bylo mnoho zklamání, poklesla důvěra veřejnosti v prohlášení politiků a podstatná část občanské veřejnosti rezignovala na aktivní
politickou odpovědnost. Názorová tolerance zůstala na nízké úrovni. Rozvoj demokratické gramotnosti byl zbržděn i nedostatkem pozitivních vzorů politického chování a jednání.

Cílem zvyšování občanské gramotnosti je dosáhnout, aby pokud možno celá populace chápala smysl, možnosti a meze pluralitní demokracie a její zakotvenost v hodnotách svobody a lidských práv, uměla se demokraticky chovat, demokraticky prosazovat své zájmy a přitom přijímat disciplínu demokratického rozhodování a odpovědnosti vůči společnosti. Potřebujeme vědět více o fungování politických mechanizmů a možnostech ovlivňování a kontroly politiků ze strany občanů. Úloha nepolitických organizací občanské společnosti v rozvíjení demokracie se často chápe příliš úzce nebo se nevhodně zlehčuje.

Hlavní strategické směry a doporučení

 • Je nutné znovu prověřit stav občanské výchovy na školách a dát jí nové impulsy. Výchova a vzdělávání k občanské gramotnosti se musí dostat mezi vzdělávací priority a je třeba je aktualizovat tak, aby jednotlivé vzdělávací programy dokázaly interpretovat problémy současné české demokracie a přesvědčivě vysvětlovat význam demokratické kultury a chování pro budoucnost společnosti.
 • Školy by měly podporovat demokratické návyky v samosprávě žáků a studentů a stimulovat jejich přímou účast v aktivitách v jejich bezprostředním okolí.
 • V této souvislosti je nutné naučit děti a mládež klást si svobodně a odvážně existenciální otázky o podstatě a smyslu lidského bytí a hledat na ně samostatně odpovědi. Učit se toleranci vůči různým světonázorovým koncepcím, tvořivě nahlížet do vlastní individuální i společenské budoucnosti, uvažovat samostatně o klíčových problémech moderní civilizace, plánovat vlastní budoucnost, včetně dlouhodobé profesní kariéry, učit se
  udržovat si zdravotní i duševní kondici, založenou na správné životosprávě a praktické výuce zdravovědy.
 • Pro starší generace je nutné promyslet a realizovat neformální programy zvyšování občanské gramotnosti s využitím organizací občanské společnosti, tisku, televize i jiných prostředků a usilovat o větší přímou občanskou i politickou angažovanost české veřejnosti.
 • Do politiky je nutné začít rozhodně prosazovat etické normy a kulturu politického chování tak, aby volení a jiní vedoucí představitelé mohli sloužit jako vzory.

PODPORA DEMOKRACIE NA ŠKOLÁCH

Inspiraci k tématu nabízí digifolio Pokusné ověřování občanského vzdělávání.

https://rvp.cz/pokusne-overovani-obcanske-vzdelavani

Najdete zde základní informace o projektu, záznam z proběhlého webináře a pak odkazy na seriál článků s názvem Podpora demokracie na školách

V článcích se můžete například dozvědět, jak vypadá žákovský parlament, jak posuzovat jeho funkčnost, jak žákovský parlament založit a jak jej rozvíjet v dalších letech.

Systémovému uchopení občanského vzdělávání ve školách se věnují například články o koordinátorovi občanského vzdělávání nebo o překážkách, kterým občanské vzdělávání na školách čelí. Pozornosti by také neměly uniknout dva závěrečné příspěvky, které odpovídají například na  otázku, jak se občanské vzdělávání stalo na pilotních školách principem, jak maximalizovat šance škol na úspěšné zavedení nástrojů občanského vzdělávání nebo to, které pedagogické přístupy toto vše podporují.

PROJEKTY PROGRAMU VARIANTY

SCHOLA CULTURA

OTÁZKAMI K ROZVÍJENÍ DEMOKRATICKÝCH HODNOT

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více informací na https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani

CIVIS - ROZVOJ OBČANSKÝCH A SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ

Více informací na https://www.lipka.cz/civis

COMPETENCES - VZDĚLÁVÁNÍ DIGITÁLNÍCH OBČANŮ

Projekt #COMPETENCES se věnuje specifikům virtuální komunikace a orientuje se na vzdělávání digitálních občanů. Projekt byl součástí aktivit Rady Evropy a podílelo se na něm sedm evropských zemí (včetně České republiky). Projekt se snažil zjistit, jak funguje spletitý vztah mezi učiteli, jejich žáky, jejich rodiči a jak do toho všeho zasáhla digitální revoluce. 

 • Je nutné pracovat na demokratickém klimatu v rámci celé školy, protože jakékoliv měkké kompetence se těžko vytvářejí bez adekvátního bezpečného prostředí pro žáky i vzdělavatele. 
 • Děti jsou chytré a v digitálním prostředí se pohybují, jen je třeba je podpořit, aby ho uměli využít k objevování a sebezdokonalování. To samé platí i pro vzdělavatele.

 

Web: http://competences.cz/

Vzdělávací aktivity o internetu bez internetu: http://competences.cz/o-internetu-bez-internetu/

Vzdělávací aktivity na internetu: http://competences.cz/na-internetu-2/

Ke stažení: http://competences.cz/materialy/

JAK VYUČOVAT KONTROVERZNÍ TÉMATA (PDF) - pro učitele

JAK ZVLÁDNOUT KONTROVERZE (PDF) - pomůcka pro ředitele škol

CHCI TO ŘEŠIT!

Interaktivní průvodce pro učitele, který se setká s nesnášenlivostí. Stránky připravila organizace Amnesty International.

Průvodce se věnuje těmto okruhům:

 • Studenti nesnášejí Romy
 • Studenti projevují nesnášenlivost vůči cizincům žijícím v ČR
 • Studenti se kastují podle ekonomických rozdílů nebo jiné odlišnosti
 • Xenofobní projevy u kolegů či ředitele
 • Šikana

Pro každý z těchto problémů jsou připraveny troje podklady:

 • Co mám dělat, když...
 • Kdo mi může pomoci...
 • Další informace a materiály

KAM DÁL?

Active Citizens

Arpok

 • zaměřuje se na zvyšování povědomí žáků, učitelů i široké veřejnosti o globálních rozvojových tématech

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Asociace učitelů občanské výchovy a společesnkých věd

Centrum občanského vzdělávání (COV)

Centrum pro demokratické učení (CEDU)

 • dlouhodobě a systematicky se věnuje Výchově k občanství
 • podporuje školy a učitele při práci se žákovskými parlamenty
 • siť Škola pro demokracii

CzechKid

 • interaktivní nástroj pro závádění multikultiurní výchovy do škol

Člověk v tísni

Evropský spotřebitel

 • online spotřebitelské vzdělávání
 • věnuje se tématu spotřebitelství, finanční gramotnost, udržitelná spotřeba

Fair Trade

 • globální rozvojové vzdělávání - semináře, materiály atd.

Generation Europe

 • zprostředkovává vzdělávací aktivity k tématům finanční gramotnost, osobní odpovědnost, práva a povinnosti spotřebitele, služby veřejného zájmu, tradice a řemesla, udržitelná spotřeba, zdraví a bezpečí
 • vydává studentský diář Něco za to stojí (včetně metodiky pro učitele)

Globální rozvojové vzdělávání

 • internetové stránky sdružujíc informace ke globálnímu rozvojovému vzdělávání
 • záložky: Organizace, Materiály, Pro školy apod.
 • stránky spravuje organizace NaZemi - Centrum globálního rozvojového vzdělávání

Jeden svět na školách

Jsme lidé jedné Země (Organizace pro pomoc uprchlíkům)

Lidé v pohybu

 • portál s inpirací pro práci s tématem migrace a uprchlictví
 • obsahuje aktivity, metodické tipy, informační zdroje
 • metodická příručka Lidé v pohybu
 • připravil Junák - český skaut a sdružení Na Zemi

Naši nebo cizí?

 • projekt Židovského muzea v Praze a Institutu Terezínské iniciativy
 • nabízí semináře pro pedagogy, metodické materiály, programy pro školy

NaZemi

 • občanské sdružení zaměřené na propagaci globálního rozvojového vzdělávání, fair trade a odpovědnost firem

Občanský průkaz 4.0

 • projekt podporující rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu žáků středních škol

Odpovědné občanství

 • didaktická a metodická podpora pro občanské vzdělávání
 • publikace v sekci Ke stažení

Otevřená společnost

Participativní metody

 • portál se věnuje metodám vhodným pro práci s veřejností i důvodům, proč participovat

Partners Czech

 • zajišťuje projekty, publikace, semináře k tematice práva pro každý den, rozvojové cíle tisícíletí, mediace, facilitace
 • materiály ke stažení

Projekt Odyssea 

 • pomáhá školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe
 • vyvíjí metodické materiály, provádí výzkum a realizuje vzdělávací kurzy pro učitele i žáky

Respekt nebolí (Varianty)

 • projekt pro SŠ, cílem je vést žáky k tomu, aby se aktivně podíleli na změně ve společnosti
 • sekce pro žáky a studenty a sekce pro učitele (např. i archiv metod)
 • témata: Média a informace, Náboženství, Občanství, Rodina, Stát, Trh, Volný čas, Vzdělání, Zaměstnání, Zdraví, Životní prostředí

Rozumíme penězům

 • stránky projektu, který umožňuje základním školám rozšířit školní vzdělávací program o problematiku finančního vzdělávání

Společnost pro příležitosti mladých migrantů (META)

Street Law

 • program zvyšování právní gramotnosti neprávníků
 • studenti vyšších ročníků právnických fakult chodí vyučovat na střední školy
 • program nabízí: praxe VŠ studentů ve výuce, simulované soudy pro školy, semináře spotřebitelského práva, besedy, vzdělávací kurzy pro učitele, zprostředkování účasti středoškolských studentů při soudních jednání, metodické materiály

Škola pro demokracii (CEDU)

 • program pro školy a občany - cílem je zralá občanská společnost v České republice
 • podporuje školy, které cíleně zapojují žáky do chodu školy a učí je přebírat odpovědnost (žákovské parlamenty)
 • síťuje školy, nabízí metodickou pomoc, pořádá akci Děti v Senátu ČR

Školy pro lidská práva (Amnesty International)

 • webový portál Lidská práva
 • sekce pro učitele a sekce pro žáky
 • témata: Úvod do lidských práv, Trest smrti, Uprchlíci a migranti, Práva dětí, Práva žen
 • články, foto, videa, interaktivní mapy atd.

Učíme se příběhy (Expertis Praha)

 • projekt mapuje pozitivní příběhy lidí, kteří tvoří občanskou společnost a jsou inspirací pro ostatní

JAK VYUČOVAT O KONTROVERZNÍCH TÉMATECH?

Kontroverzní témata ve výuce
Autor kolekce: Alena Hesová

Kolekce představuje seriál článků, které se teoreticky i prakticky věnují kontroverzním tématům a jejich uchopení ve výuce.

NázevPopisTyp
Kontroverzní témata ve výuceČlánek poskytuje obecnější vhled do problematiky kontroverzních témat a nabízí několik argumentů, proč je dobré se ke kontroverzi postavit raději čelem než otočit zády. Současně nabízí několik obecných tipů, na co při práci s kontroverzními tématy pamatovat. článek
Kontroverzní témata ve výuce: EutanazieVýuková lekce přibližuje a objasňuje téma eutanazie, primárně je ale zaměřena na možnost různých pohledů na dané téma. článek
Kontroverzní témata ve výuce: Adopce dětí homosexuálními páryVýuková lekce se zabývá otázkou (ne)souhlasu žáků s adopcí dětí homosexuálními páry, přičemž se nesnaží určit, zda je adopce správná, či ne. Žáci se zamýšlejí nad svými postoji a formují je prostřednictvím vlastních prožitků, diskuze a práce s textem.článek
Kontroverzní témata ve výuce: Muslimky a nošení šátkůŽáci v lekci získají základní informace o islámu se zaměřením na vztah mužů a žen, včetně povinnosti zahalování žen. Otevřena je také diskuze nad vyjádřením některých českých osobností k zákazu nošení šátků na veřejnosti.článek

PARTICIPACE ŽÁKŮ

V červnu 2017 zveřejnila Česká školní inspekce tematickou zprávu zaměřenou na participaci žáků a studentů na fungování a rozvoj školy. Tematická zpráva se nejvíce zaměřila na žákovské parlamenty.

Ze závěru tematické zprávy vybíráme tato zjištění:

 • Ve většině základních i středních škol mají žáci možnost se zapojovat do rozhodování o životě školy. Jejich hlas je však spíše poradní, aktivity jsou převážně řízeny a navrhovány pedagogy.
 • Žáci se nejčastěji zapojují do mimoškolních akcí a jejich organizace, podílejí se na záležitostech týkajících se skupin žáků (např. vztahy ve třídě) a na rozhodování o materiálním vybavení a vzhledu školy.
 • Ředitelé škol vidí největší význam zapojování žáků do rozhodování ve škole v motivaci k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu.
 • Nejčastější formou participace žáků na rozhodování ve škole je v základních i středních školách samospráva na úrovni třídy a neformální, účelově vznikající skupiny.
 • Ve středních školách má žákovský parlament zřízeno 53 % škol, na základní školách 41 % škol (vyšší podíl středních škol je ovlivněn častějším zakládáním žákovských parlamentů v gymnáziích, ve středních odborných školách je naopak žákovských parlamentů výrazně méně).
 • Zatímco až na výjimky je funkce koordinátora žákovského parlamentu zřízena ve všech základních školách, v pětině středních škol není ustavena funkce koordinátora žákovského parlamentu vůbec. 
 • V polovině středních škol vedou jednání žákovského parlamentu sami žáci.
 • Přibližně tři čtvrtiny základních škol realizují volby do žákovského parlamentu podle jednotné metodiky, nejčastěji v režii třídních učitelů (polovina škol).
 • Přestože ve většině základních i středních škol plní žákovské parlamenty důležitou roli, 15 % ředitelů přiznává, že parlament je zřízen pouze formálně.
 • Ve čtvrtině základních i středních škol má pak jednání žákovského parlamentu podobu krátkého setkávání během přestávek.
 • Žákovský parlament do svého ŠVP začlenila méně než desetina škol.
 • Ačkoliv by měl koordinátor usilovat o postupné předávání odpovědnosti žákům, ve dvou pětinách základních a čtvrtině středních (zejména odborných) škol koordinátor dlouhodobě vede zasedání žákovského parlamentu a odpovědnost členům parlamentu nepředává

ČŠI na základě zjištění doporučuje například následující:

 • Podporovat participaci žáků na rozhodování a fungování školy  – vlastní participace žáků vede nejen k přijímání odpovědnosti za prostředí, v němž žáci žijí, a za své jednání, ale má i preventivní dopady na mnoho rizikových jevů, které se ve školách objevují.
 • Metodicky podpořit školy a koordinátory žákovských parlamentů.
 • Zajišťovat ve školách odpovídající podmínky pro fungování žákovských parlamentů – vyhrazením času pro setkávání žákovského parlamentu, zanesením vzdělávacích cílů žákovského parlamentu do školního vzdělávacího programu a podporou osoby, která žákovský parlament koordinuje.
 • Klást vyšší důraz na rozvoj občanských dovedností žáků ve středních školách, tj. vytvářet ze žákovského parlamentu vzdělávací aktivitu (nikoliv jen platformu pro setkávání žáků a prosazování jejich názorů), které se věnuje proškolený pedagog, jenž žáky provází vzdělávacím procesem vedoucím k trénování občanských dovedností, tvorbě klíčových postojů a upevňování hodnot, které jsou nezbytným základem všech kompetencí pro posilování demokratické kultury.

Celá zpráva je k dispozici na adrese http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Participace-zaku-a-studentu-na-fu

 

Rozšířená tisková zpráva a interpretace CEDU na adrese http://www.skolaprodemokracii.cz/jak-se-zaci-zs-podileji-na-fungovani-a-rozvoji-skoly.html

METODICKÉ KOMENTÁŘE A ÚLOHY KE STANDARDŮM - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

V únoru 2017 byly zveřejněny Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání pro vzdělávací obor VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Metodické komentáře nejprve vymezují tři úrovně obtížnosti (minimální, optimální a excelentní), a to přímo ve vztahu ke vzdělávacímu obsahu Výchovy k občanství. Následují ilustrativní úlohy k částem vybraných očekávaných výstupů. Podstatnou součástí ilustrativních úloh je metodický komentář pro učitele, obsahující postřehy z ověření ve výuce, a odkazy na informační zdroje. Úlohy jsou záměrně obsahově, metodicky i formálně pestré – materiál se snaží představit různé cesty uchopení vzdělávacího obsahu.

Ilustrativní úlohy mohou pedagogům pomoci s rozklíčováním vzdělávacího obsahu vybraného očekávaného výstupu, s možnostmi jeho ztvárnění ve výuce a v neposlední řadě také s ověřováním, zda a na jaké úrovni žáci vybraných očekávaných výstupů dosáhli. Připojené komentáře pak popisují úrovně obtížnosti ve vztahu k obsahu ilustrativní úlohy a poskytují poznámky z ověření těchto úloh ve výuce. Přestože se materiál nevztahuje ke všem očekávaným výstupům vzdělávacího oboru Výchova k občanství, věříme, že se stane oporou pro zkušené i méně zkušené pedagogy, že pomůže s kvalitním naplňováním cílů základního vzdělávání a že bude užitečný také pro studenty a vyučující na fakultách vzdělávajících budoucí pedagogické pracovníky.

Informativní článek

METODICKÉ KOMENTÁŘE A ÚLOHY KE STANDARDŮM ZV

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

KE STAŽENÍ ZDE (PDF)

STREET LAW

Street Law je celosvětový program, který pomáhá zvyšovat právní gramotnost neprávníků. Jeho základem je spolupráce mezi právnickou fakultou a školami, veřejnými institucemi či neziskovým sektorem. Studenti vyšších ročníků fakulty chystají pod pedagogickým dozorem vyučujících fakulty interaktivní lekce pro žáky a studenty škol. Program se neomezuje zdaleka jen na právní znalosti, důraz je kladen také na dovednosti a postoje (hodnoty, které právo chrání) a zejména na použití práva v praxi.

Hodiny Street Law jsou interaktivní, cílem je vtáhnout žáky a studenty do světa práva, ukázat jim, jak se jich dotýká, čemuž odpovídají i metody výuky, např. diskuse o konkrétních soudních rozhodnutích, hraní a rozbor scének s právní tematikou či sehrání simulovaného soudního jednání. Program má zkrátka nejen vzdělávat, ale také všechny zúčastněné bavit.

Program Street Law na pražské Pravnické fakultě nabízí školám:

 • praxe studentů práv ve výuce středních škol
 • simulované soudy pro školy
 • seminář spotřebitelského práva
 • besedy

Pro učitele pak nabízí vzdělávací kurzy.

Dále nabízí zprostředkování účasti středoškolských studentů při soudních jednáníA v neposlední řadě poskytuje množství materiálů:

http://streetlaw.eu/

JAK NA VOLBY?

Volby jsou za rohem! Přemýšleli jste, jak toto téma uchopit ve výuce? Centrum občanského vzdělávání připravilo volební speciál plný inspirace - lekce, podklady, nástroje, tipy...Vychází při tom z metodického materiálu Politika do školy patří, který se zabývá tím, proč je žádoucí o politických tématech ve výuce mluvit. Leckdo vyplňuje volební kalkulačky a řeší, koho volit. Pro učitele (ale i další vzdělavatele) jsou volby i něčím jiným než rozhodováním, koho si vybrat. Jsou příležitostí k posilování demokratické kultury ve škole.

LEKCE

 • klasické lekce, které jsme pro rychlou orientaci nově shromáždili do kompaktního přehledu a obohatili o související lekce z dalších zdrojů

  Přehled lekcí nabízí klasiky z našeho archivu i novinky, které byste možná neobjevili: aktivity z dílny dalších organizací, iniciativ či filmy s lekcemi!

ROZHODOVÁNÍ

 • podklady a nástroje, které pomohou v orientaci mezi kandidáty, včetně tipů na aktivity posilující kritické myšlení

  Od hlubších souvislostí volebních kalkulaček k vědomému sledování předvolebních debat!

INSPIRACE

 • další inspirace a tipy k hlubšímu zkoumání souvislostí a aktivnějšímu zapojení

  Věděli jste, že máme od letoška nová pravidla pro financování voleb? Přispějte se studenty k férovější kampani nebo uspořádejte volby vlastní!

CO SI MYSLÍ O SVĚTĚ DNEŠNÍ STŘEDOŠKOLÁCI?

Společnost Člověk v tísni opakovaně realizuje dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Aktuálně byly publikovány výsledky již čtvrtého šetření (2017, 2014, 2012, 2008/2009), díky kterému může docházet  k porovnávání postojů českých středoškoláků. Letošní šetření se zaměřilo na tyto oblasti:

- prostředky komunikace

- lokální, celostátní a globální problémy

- možnosti ovlivnit řešení problémů

- zdroje informací

- politické preference

- československé dějiny

- spokojenost s životem a se školou

- demokracie a mezinárodní politika

Informace z šetření z roku 2017 jsou na adrese https://www.jsns.cz/o-jsns/aktuality/127923-co-si-mysli-o-svete-dnesni-stredoskolaci. Z šetření vybíráme několik zajímavých zjištění:

 • O současných společenských a politických tématech se středoškoláci nejčastěji dozvídají z online zdrojů – sociálních sítí a online zpravodajských serverů. Následuje televize, rodinní příslušníci a kamarádi a známí. Za školní výukou je v žebříčku zdrojů informací jen rádio spolu s novinami a časopisy.
 • Za největší problémy České republiky považují středoškoláci politickou reprezentaci a korupci, dále pak soužití s romskou menšinou a migraci
 • Oproti roku 2012 a 2014 se výrazně zlepšilo hodnocení členství v EU – 62 % studentů dnes členství v Unii hodnotí pozitivně, zatímco v roce 2014 to byla těsná většina a v roce 2012 jen 43 %. Postoj středoškoláků ke členství ČR v NATO je většinově souhlasný, odpověděly tak tři čtvrtiny respondentů.
 • Jen 27 % středoškoláků se domnívá, že mohou ovlivnit problémy ve své obci nebo České republice. Oproti výzkumům realizovaným v letech 2009, 2012 a 2014 je ale jejich přesvědčení o možnosti ovlivnit problémy vyšší.

Tisková zpráva: https://www.jsns.cz/nove/pdf/tz_vyzkum_mezi_stredoskolaky_2017.pdf

Závěrečná zpráva z šetření v roce 2017: https://www.jsns.cz/nove/pdf/vyzkum_2017.pdf

ZDROJE K UČENÍ PRÁVA

Přehled zákonů

Nový občanský zákoník

Animace Ministerstva spravedlnosti 

Vzory smluv

 
STREET LAW aneb jak učit právo na středních školách 
 

Význam účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí

OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Na konci listopadu 2016 zveřejnila Česká školní inspekce tematickou zprávu zaměřenou na obsah, pojetí a kvalitu občanského vzdělávání v základních a středních školách. Tematické šetření se skládalo z elektronického zjišťování a z prezenční inspekční činnosti. Do šetření bylo zapojeno 951 základních škol a 311 škol středních a vztahuje se ke školnímu roku 2015/2016.  Šetření se zaměřilo na:

 • občanské vzdělávání v ŠVP
 • začlenění občanského vzdělávání do předmětů
 • vzdělávací obsah
 • délku praxe učitelů
 • aktivity škol směřující k podpoře občanské gramotnosti
 • metody a formy výuky
 • využití výukových materiálů
 • motivování a hodnocení žáků
 • participaci žáků
 • povědomí o právech a povinnostech žáků
 • materiálně-technické a finanční zajištění
 • spolupráci s externími subjekty
 • zájem o podporu rozvoje kvality občanského vzdělávání.

Ze závěru tematické zprávy vybíráme tato zjištění:

 • Ve většině základních i středních škol byl tematický obsah občanského vzdělávání vhodně zařazen v rámci ŠVP do několika relevantních předmětů jako průřezové téma.

 • Vedení většiny základních i středních škol převážně ve shodě s obsahem RVP, který zdůrazňuje přípravu žáků na aktivní zapojení do života demokratické společnosti, stanovilo hlavní cíle občanského vzdělávání jako rozvoj schopností žáků ujasnit si své občanské postoje a hodnoty.

 • Vzhledem ke stanoveným cílům občanského vzdělávání byly ve většině ZŠ správně zvoleny metody a formy výuky, většina ZŠ vyučuje témata občanského vzdělávání formou diskuse či metodou skupinové práce.

 • Vyučující většiny ZŠ a SŠ připravují a používají vlastní materiály pro výuku témat občanského vzdělávání, čímž vyvažují nedostatek těchto materiálů.

 • Ačkoliv většina základních i středních škol volila odpovídající metody a formy výuky, zastoupení komplexnějších forem (rolové hry a simulace, projektové dny, výzkumná činnost apod.), které rozvíjejí a upevňují především dovednosti, byly využívány menšinově.

 • Základní dokumenty, jako jsou Ústava ČR nebo Všeobecná deklarace lidských práv apod., slouží jako výukové materiály jen přibližně v polovině základních škol.

 • Učitelé občanského vzdělávání i ředitelé škol ve velké většině shodně deklarují nedostatek vhodných metodických a učebních materiálů, programů a pomůcek.

 • V rámci participace žáků ZŠ a SŠ na chodu školy byl v polovině škol značně zúžen okruh možných oblastí, které mohou žáci ovlivňovat.

 • Školy sice umožňují a podporují mimoškolní občanské aktivity žáků, většina z nich se však výchovy k občanství týká spíše okrajově (kulturní a sportovní aktivity).

ČŠI na základě zjištění doporučuje například následující:

 • častěji uplatňovat práci se základními texty (Ústava ČR, Všeobecná deklarace lidských práv apod.) při občanském vzdělávání;
 • využívat komplexnější vzdělávací formy (rolových her a simulací, soutěží) učiteli občanského vzdělávání;
 • v rámci výuky občanského vzdělávání na středních školách více využívat ICT technologie, řešení problémových úloh a projektové dny;
 • prohlubovat spolupráci státních a samosprávných orgánů se školami při aktivitách spojených s občanským vzděláváním;
 • věnovat tématu občanského vzdělávání ze strany ředitelů středních škol dostatečnou pozornost, zejména s ohledem na nárůst extremistických tendencí a dalších negativních jevů ve společnosti;
 • na všech typech středních (ale i základních) škol věnovat dostatek péče pěstování nezávislého úsudku žáků a podpoře diskuse;
 • umožňovat žákům aktivně se účastnit ovlivňování rozmanitých aspektů výuky a chodu školy; nesoustředit se tedy jen například na výzdobu tříd a školy nebo výběr exkurzí.

Celá zpráva je k dispozici na adrese http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Obcanske-vzdelavani-v-zakladnich

HELLO CZECH REPUBLIC - DOMA V NOVÉ ZEMI

Společnost pro příležitosti mladých migrantů připravila v rámci kampaně HELLO CZECH REPUBLIC - DOMA V NOVÉ ZEMI několik výukových materiálů. Ty jsou určeny pro učitele a žáky 2. stupně ZŠ a učitele a žáky SŠ. Hlavním tématem je uprchlictví, identita, stereotypy, předsudky

K dispozici jsou tyto materiály:

Pro žáky prvního stupně pak lze doporučit animovaný film Putování s Carly, ke kterému jsou připraveny metodické poznámky:

PUTOVÁNÍ S CARLY

OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015

Výzkum OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST 2015 představuje Mapu české společnosti z pohledu občanské angažovanosti. Sběr dat probíhal na přelomu roku 2014 a 2015 u 3 876 respondentů ve věku 15-65 let. Výzkum realizovalo Centrum občanského vzdělávání ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a TNS Aisa.

Hlavní otázka výzkumu:

 • Co jste od prosince 2013 do listopadu 2014 dělal(a) ve svém volném čase, dobrovolně a zdarma ve prospěch veřejnosti, svojí obce, země či obecně "pro dobro věci"?

Klíčovými jsou tato zjištění: 

 1. Češi se nejvíce angažují v humanitárních, sociálních a volnočasových tématech. Nejčastěji věnují dar nebo poděpíší petici.
 2. Dvě Česka: dva světy občanské  angažovanosti (aktivější 45 %, pasivnější 55 %)
 3. Rozdíly v občanské angažovanosti mezi sociálními skupinami jsou obrovské.
 4. Pro občanskou angažovanost mají Češi různé motivy (např. naštvanost, sdružování, harmonie, demokratický idealismus, soucit atd.)

Výsledky výzkumu byly představeny 4. 6. 2015 na půdě Poslanecké sněmovny. S prezentací a závěrečnou zprávou se můžete seznámit v těchto dokumentech:

Více informací naleznete na stránkách 

http://www.obcanskevzdelavani.cz/obcanska-angazovanost-2015-novy-vyzkum.

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA O ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTECH V ČR

Centrum pro demokratické učení zveřejnilo výzkumnou zprávu o žákovských parlamentech v ČR. Cílem výzkumu bylo zjistit, kolik škol s parlamentem pracuje a jak jsou s ním učitelé spokojeni. Výzkum se také věnoval tomu, co by mohlo fungování parlamentů zlepšit a jak žákovské parlamenty v českých školách podpořit. Výzkumu se zúčastnilo 1051 škol. Z výzkumu vybíráme několik zjištění:

 • Žákovský parlament má 55 % ze zkoumaných škol.
 • Svůj parlament jako dobře fungující vnímá 68 % respondentů.
 • Fungování žákovských parlamentů by podle respondentů mohly zlepšit kurzy pro žáky a metodické materiály.
 • Je žádoucí, aby školy žákovské parlamenty měly, ale v praxi nejsou školy v tomto podporány.

Více informací poskytne výzkumná zpráva Žákovské parlamenty v České republice (CEDU, 2015). 

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Standardy pro základní vzdělávání představují minimální cílové požadavky na vzdělávání. Standardy vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oborů stanovených v RVP ZV. Tyto výstupy dále pomocí indikátorů konkretizují a doplňují o ukázky ilustrativních úloh. Smyslem standardů je účinně napomáhat především školám a učitelům při naplňování cílů vzdělávání stanovených v RVP ZV.

Více informací v digifoliu Standardy

Standardy pro ostatní vzdělávací obory (OVO), mezi které patří také Výchova k občanství, jsou doporučené. Jedná se o metodickou podporu určenou pro školní praxi. Na rozdíl od standardů pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Cizí jazyk a Další cizí jazyk (Anglický jazyk, Německý jazyk a Francouzský jazyk),nejsou zařazeny jako příloha do upraveného RVP ZV vydaného 29. ledna 2013. 

Přestože se jedná o doporučený materiál, je důležité, aby se školy se Standardy a možnostmi jejich využití ve své práci zabývaly, neboť mohou být pro učitele podporou jak při výuce, tak při hodnocení žáků.

Standardy Výchova k občanství (PDF)

http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67503&view=9832

 

ASOCIACE UČITELŮ OBČANSKÉ VÝCHOVY A ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD

23. 5. 2014 vznikla Asociace učitelů občanské výchovy a společenských vědZakládající setkání proběhlo 31. května v Gymnáziu na Vítězné pláni, kde byl také zvolený výbor a byl projednán plán činnosti na další rok.  17. června proběhla první tisková konference s téměř dvěma desítkami účastníků z řad novinářů i odborné školské veřejnosti. V prosinci 2015 pak byly spuštěny internetové stránky www.obcankari.cz

Záznam z online setkání: Co potřebují občankáři?

Učitelé na Hithitu

ÚPRAVY V RVP ZV

Upravený RVP ZV
 • vstupuje v účinnost 1. září 2013
 • změny jsou zavedeny plošně (tzn., že každý absolvent ZŠ po 1. 9. 2013 musí být seznámen s vzdělávacím obsahem v rozsahu daném upraveným RVP ZV)
 • jedná se o úpravy, ke kterým se MŠMT rozhodlo na základě meziresortních jednání

Úpravy Výchovy k občanství v RVP ZV se týkají těchto témat:

 • finanční gramotnost
 • korupce
 • obrana vlasti
Doporučení pro úpravy ŠVP Vám poskytne Průvodce upraveným RVP ZV, který:
 • zahrnuje informace o úpravách RVP ZV
 • obsahuje příklady dílčích (školních) výstupů
 • upozorňuje, na co nezapomenout

Průvodce upraveným RVP ZV najdete na níže uvedených stránkách:

O průvodci a úpravách RVP ZV: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6433

Jak postupovat při úpravách ŠVP: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6431  

Obsah upraveného RVP ZV: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6319

Finanční gramotnost: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6461

Korupce: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6465

Obrana vlasti: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6459

VIRTUÁLNÍ HOSPITACE

Virtuální hospitace
Autor kolekce: Alena Hesová

Tato kolekce sdružuje virtuální hospitace, které byly natočeny ve společenskovědních předmětech. Díky záznamům máte jedinečnou příležitost podívat se do výuky svých kolegů.

NázevPopisTyp
Práva dítěteVirtuální hospitace ukazuje výuku zaměřenou na práva dětí. Jaká jsou práva dětí? Porušuje někdo jejich práva? Cítí se být žáci ještě dětmi? To jsou otázky, na něž budou žáci v průběhu hodiny hledat odpověď – v diskuzi se spolužáky, v Úmluvě o právech dítěte, ale i na internetu.AudioVideo
FeminismusVirtuální hospitace ukazuje výuku, kde se právě probírá téma feminismu. Žáci se proměňují v analytiky médií a ve společné diskusi vyhledávají genderové stereotypy v reklamách a ve svém životě.AudioVideo
Lidská sexualita a etikaVirtuální hospitace zaznamenává výuku zaměřenou na etické problémy v souvislosti s lidskou sexualitou. Žáci o těchto otázkách diskutují ve skupinách, odpovědi zaznamenávají na postery.AudioVideo

ZÁZNAMY Z ONLINE SETKÁNÍ

Záznamy z online setkání
Autor kolekce: Alena Hesová

Tato kolekce obsahuje videozáznamy z online setkání (webinářů), které se uskutečnily na Metodickém portále a které souvisí s výukou společenskovědních předmětů.

NázevPopisTyp
Co potřebují občankáři?Lektoři prezentují výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na podzim 2014 mezi učiteli občanské výchovy. Ze záznamu se můžete také dozvědět, jak k zjištěním faktům přistupuje Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd.AudioVideo
Krajinou příběhůOnline setkání představilo náměty a zdroje k implementaci romské historie do výuky. Prezentovány byly interkulturní dílny, ale také internetová učebnice romské historie s názvem Krajinou příběhů. AudioVideo
Extremismus a školaWebinář se věnuje tématu extremismu ve škole a třídě. Představena je metodika Hrozby extremismu - Příležitosti demokracie. Prosto je také věnován tomu, jak přistupovat k žákovi s radikálními postoji.AudioVideo
Naši nebo cizí?Online setkání je zaměřeno na prezentaci výstupů z projektu, který se věnuje Židům v českém 20. století. Představeny jsou výukové materiály včetně ukázky konkrétní metodiky pro výuku.AudioVideo
Evropské volby 2014V rámci webináře byly představeny dvě nové výukové lekce a materiály, které se věnují tématům demokracie, podstatě voleb v demokracii a volbám do Evropského parlamentu 2014.AudioVideo
Multikulturní výchovaTento webinář se zaměřuje na to, jak ve škole odhalovat předsudky, jaká je jejich prevence, jak přistupovat k násilí z nenávisti. Online setkání vychází z výukového materiálu, který zpracovala společnost In IUSTITIA.AudioVideo
Dílny romské historie na školáchProstřednictvím online setkání jsou účastníci seznámeni s projektem Dějiny Romů formou orální historie ve výuce. Setkání současně nabídlo nástin romské historie jako podklad pro výuku multikulturní výchovy. AudioVideo
Občanem v Evropské uniiV rámci webináře bylo představeno osm nových výukových lekcí a materiálů, které se věnují aktuálním a kontroverzním tématům spjatým s Evropskou unií. AudioVideo
Občanské vzděláváníWebinář se snaží hledat odpovědi na následující otázky:Může být škola sama o sobě demokratická? Do jaké míry můžeme kultivovat žáka například jeho zapojením do chodu školy na různé úrovni? Existují příklady demokratických škol v ČR?AudioVideo
Mezinárodní humanitární právo ve výuce I.Webinář je zaměřen na rozšíření znalosti o mezinárodním humanitárním právu v souvislosti s ochranou lidských práv v době ozbrojeného konfliktu. Žáci by se měli orientovat se v aktuálním dění ve světě, rozpoznávat názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost nebo odporující základním mezinárodněprávním normám.AudioVideo
Mezinárodní humanitární právo ve výuce IIOnline setkání se věnuje především začleňování mezinárodního humanitárního práva do výuky, včetně ukázek konkrétních aktivit k principům mezinárodního humanitárního práva.AudioVideo

Záznam z online setkání: Extremismus a škola

PUBLIKACE PRO MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU

 • Jak se projevují předsudky?
 • Co je násilí z nenávisti?
 • Jak se chová aktivní svěděk? 

Odpovědi nabízí publikace autorek HOLÁ, A., JIRÁSKOVÁ, V., KADLECOVÁ, Š., KALIBOVÁ, K. Já a oni jsme my. Nápady a náměty pro multikulturní výchovu: předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek. Praha: In IUSTITIA, 2012.

Záznam z online setkání: Multikulturní výchova

Výchova k občanství v RVP ZV

Vzdávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.

Vzdělávací obsah je členěn do těchto tematických celků:

 • Člověk ve společnosti
 • Člověk jako jedinec
 • Člověk, stát a hospodářství
 • Člověk, stát a právo
 • Mezinárodní vztahy, globální svět

Vzdělávací oblasti Člověk a společnost v RVP G

Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Její součástí jsou i zcela nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností žáka gymnázia. Žáci se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity žáka. Oblast přispívá k utváření historického vědomí, k uchování kontinuity tradičních hodnot naší civilizace a k občanskému vzdělávání mládeže. Posiluje respekt k základním principům demokracie a připravuje žáky na odpovědný občanský život v demokratické společnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje. Podporuje vědomí neopakovatelnosti a jedinečnosti života, významu lidské důstojnosti a úcty k výtvorům lidského ducha minulých generací i současnosti.

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ je členěn do těchto tematických celků:

 • Člověk jako jedinec
 • Člověk ve společnosti
 • Občan ve státě
 • Občan a právo
 • Mezinárodní vztahy, globální svět
 • Úvod do filozofie a religionistiky

Mimo tradičně blízké vzdělávací obory a průřezová témata doporučujeme věnovat pozornost i oborům:

 • Výchova ke zdraví (např. tematický celek Vztahy mezi lidmi, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence)
 • Člověk a svět práce (tematický celek Trh práce a profesní volba, Pracovněprávní vztahy, Tržní ekonomika, Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice, Finance)

Kolekce doporučených digifolií

Společenskovědní vzdělávání - doporučená digifolia
Autor kolekce: Alena Hesová
NázevPopisTyp
Finanční gramotnostDigifolio sdružuje informace, materiály a odkazy k finančnímu vzdělávánídigifolio
Integrace vzdělávacího obsahuDigifolio poskytuje základní informace o integraci vzdělávacího obsahu. Součástí pohledu je i schematické znázornění vzniku integrovaných předmětů. Připojeny jsou také odkazy na teoretické i praktické články a na další informační zdroje.digifolio
Náměty k integraci očekávaných výstupů vzdělávacích oborů a doporučených očekávaných výstupů PT VDODigifolio obsahuje tři náměty od učitelů k integraci očekávaných výstupů vzdělávacích oborů a doporučených očekávaných výstupů průřezového tématu VDO.digifolio
Metodická příručka KORUPCE V ČRDigifolio představuje metodickou příručku KORUPCE V ČR. Metodika poskytuje souhrnné informace o korupci, jejích příčinách a důsledcích, výskytu v ČR či trestnosti, ale i konkrétní cvičení, hry a metodické návody, jak s tématem v hodinách pracovat a předávat problematiku korupce studentům.digifolio
Náměty k integraci očekávaných výstupů vzdělávacích oborů a doporučených očekávaných výstupů PT VMEGSTento pohled obsahuje tři náměty od učitelů k integraci očekávaných výstupů vzdělávacích oborů a doporučených očekávaných výstupů průřezového tématu VMEGS.digifolio
Naši nebo cizí? Židé v českém 20. stoletíDigifolio představuje nové výukové materiály a nové pohledy na dějiny Židů v českých zemích ve 20. století. Materiály se věnují těmto tématům: antisemitismus, rasismus a předsudky, náboženská a národní identita, uprchlíci a migrace, lidské chování v době holocaustu paměť. digifolio
Průřezová témataDigifolio představuje základní informace ke všem průřezovým tématům. Také zde najdete tipy do výuky, publikace a návrhy doporučených očekávaných výstupů.digifolio
Průřezové téma: Environmentální výchovaDigifolio obsahuje tipy, pozvánky, informace a doporučené očekávané výstupy k Environmentální výchově.digifolio
Průřezové téma: Výchova demokratického občanaDigifolio obsahuje tipy, materiály, informace a doporučené očekávané výstupy k PT Výchova demokratického občana.digifolio
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostechDigifolio obsahuje tipy, materiály, informace a doporučené očekávané výstupy k PT Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.digifolio
Tematický vstup Udržitelný rozvojDigifilio představuje tipy, informace, materiály k tématu udržitelného rozvoje.digifolio
5.5.2 Vzdělávací obor - Výchova k občanstvíDigifolio představuje vzdělávací obsah Výchovy k občanství v upraveném RVP ZV, který je účinný od 1. 9. 2013.digifolio
ASOCIACE UČITELŮ OBČANSKÉ VÝCHOVY A ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚDInformace o Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd, jejich aktivitách, internetových stránkách a aktivních občankářích.digifolio
Mezinárodní humanitární právoDigifolio představuje základní principy mezinárodního humanitárního práva, ukazuje výukové materiály, nabízí videa do výuky a zprostředkovává záznamy z online setkání.digifolio
Duševní vlastnictví – výuka na školáchDigifolio představuje materiály Úřadu průmyslového vlastnictví k tématu duševní vlastnictví. Materiály jsou přímo zaměřeny na žáky.digifolio
Stáří a mezigenerační dialogDigifolio představuje strategické i vzdělávací materiály k tématu stáří a mezigenerační dialog a vztahy. digifolio
Pokusné ověřování občanského vzděláváníDigifolio představuje informace o Pokusném ověřování občanského vzdělávání a vybrané výstupy z něj. Digifolio nabízí odkazy na publikované materiály a informační výstupy k žákovským parlamentům a ke koordinaci občanského vzdělávání na školách.digifolio

Kolekce TOP materiálů

Společenskovědní vzdělávání - odborné materiály
Autor kolekce: Alena Hesová

články, DUM, wiki

NázevPopisTyp
Ke koncepci vzdělávacího obsahu Výchovy k občanstvíO pojetí a zpracování Výchovy k občanství v RVP ZVčlánek
Desatero inspirativních metodických materiálů pro výuku výchovy k občanstvíPříspěvek přináší anotované odkazy k 10 inspirativním metodickým materiálům, které lze využít při výuce výchovy k občanství.článek
Aktivita: Najděte pět rozdílůPraktická aktivita k rozvoji kritického čtení mediálních textů využitelná ve výuce mediální a multikulturní výchovy.článek
Jsem také občan...Příspěvek prezentuje dílčí projekt, kterým byl v 11. základní škole Plzeň realizován tematický okruh občan, občanská společnost a stát v rámci průřezového tématu výchova demokratického občana. Článek obsahuje množství využitelných příloh.článek
Mezinárodní organizacePracovní list, ve kterém si žák zopakuje znalosti o nejdůležitějších mezinárodních organizacích. Pracovní list má silné vazby na zeměpisné znalosti žáka.DUM
Moc zákonodárnáPracovní list se dá využít pro práci s textem Ústavy ČR a může sloužit jako zápis k probíranému u­čivu.DUM
Občan a občanstvíČlánek objasňuje pojem občanství, jeho prvopočátky a vývoj jeho chápání v novodobé české historii, včetně způsobů jeho nabytí i pozbytí. Článek je součástí cyklu Výchova k občanství.článek
Pojetí vzdělávacího oboru Výchova k občanství v RVP ZVČlánek popisuje obsah, kontext, pojetí vzdělávacího oboru Výchova k občanství. Zmíněn je také vztah k průřezovým tématům.článek
Psychologická zamyšleníPrezentace obsahuje praktická psychologická zamyšlení, úlohy, cvičení a experimenty rozvíjející psychologické myšlení v životě. Úlohy obsahují zvýrazněné možné odpovědi a řešení. Jsou doplněné o další otázky k uvažovaní ve skupinách. Prezentace je obohacena také pracovním listem pro žáky.DUM
Státní svátky aneb Proč máme ve škole volnoPracovní listy připomínají významné dny naší historie, které byly uznány jako státní svátky. Pracovní listy je možné použít jednotlivě při příležitosti oslav státních svátků.DUM
(Vánoce) zabalené a obalenéČlánek nabízí jiný pohled na Vánoce - problematika konzumního chápání svátků v souvislosti s používáním velkého množství obalů - otázka šetrnosti k životnímu prostředí, vliv reklamy na nakupujícího atd.článek
Veřejný ochránce právŽáci na základě studia skutečného zákona zjistí základní informace o úkolech a možnostech veřejného ochránce práv. Seznámí se s autentickým právním dokumentem.DUM
Žákovské parlamenty na základních školách ČRČlánek popisuje situaci žákovských parlamentů v ČR a věnuje se také postojů škol a ředitel k této oblasti. Užitečné jsou pak pasáže věnující se tomu, jak na zřízení školního parlamentu, aby fungoval a aby byl přirozenou součástí školního života.článek
Pohled byl zobrazen 17435x od 30 květen 2014 do 16 září 2021