O průvodci a úpravách RVP ZV

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               
úvodní stránka průvodce
                                                                                                                                                                                                

Průvodce upraveným RVP ZV

Průvodce upraveným RVP ZV (dále jen „Průvodce“) je postupně doplňovaný a rozšiřovaný soubor námětů a doporučení.

Průvodce Vám:

  • umožní

 • získat celkový přehled o úpravách RVP ZV,
 • získat základní infromace ke vzdělávání žáků s LMP,
 • nalézt k úpravám RVP ZV vysvětlující a doplňující informace,
 • provést případné odpovídající úpravy ŠVP,
 • získat podklady pro tvorbu plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP),
 • pokládat konkrétní dotazy související s úpravou ŠVP, s tvorbou PLPP nebo IVP a s výukou,
 • diskutovat o úpravách ŠVP a o tvorbě PLPP a IVP,
 • inspirovat se vzájemně svými zkušenostmi.

  • doporučí

 • postup při případných úpravách ŠVP,
 • způsob tvorby PLPP a IVP.

  • poskytne

 • náměty a vzorové příklady pro úpravy ŠVP,
 • doporučení pro vzdělávání žáků s LMP v jednotlivých vzdělávacích oborech a jejich tématech,
 • vzorové příklady pro tvorbu PLPP a IVP,
 • odkazy na další informace související s upravenými částmi RVP ZV.

 Průvodce je rozdělen na dvě části:

1. část, ve které jsou zveřejněny upravené kapitoly RVP ZV, komentáře k nim a doporučení pro vzdělávání žáků s LMP
2. část, ve které jsou zařazeny doporučení pro vzdělávání žáků a doporučené postupy při úpravách ŠVP, při tvorbě PLPP a IVP.

Průvodce je určen všem učitelům ze základních škol a víceletých gymnázií, vedení škol a koordinátorům ŠVP těchto škol.

Základní informace k úpravám RVP ZV

   Úpravy RVP ZV z roku 2016 vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stěžejní pro úpravu RVP ZV byla změna § 16 (16a, 16b) školského zákona, jehož účinnost je od 1. 9. 2016. Tato úprava je legislativním ukotvením tzv. společného vzdělávání a zahájením procesu nového způsobu podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
   Na základě zmocnění v § 19, 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 této novely školského zákona byla vydána vyhláška č. 27/2016 Sb. ze dne 21. ledna 2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Součástí vyhlášky je i přehled podpůrných opatření a další přílohy.
   Úprava RVP ZV spočívá především v odstranění Přílohy 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP) a v úpravách některých kapitol RVP ZV tak, aby byly v souladu s novelou školského zákona a s Vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
   Upravený RVP ZV je součástí Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. MSMT -28603/2016 ze dne 22. února 2016. Opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2016 a upravený RVP ZV nabývá účinnosti 1. 9. 2016.

Kde se zeptat

Jakékoli dotazy související se změnami RVP ZV, s případnými úpravami ŠVP, informacemi ke vzdělávacímu obsahu, k metodické podpoře při tvorbě ŠVP, PLPP a IVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra NÚV . Dotazy týkající se podpůrných opatření, poradenství, diagnostiky atp. zasílejte na adresu: spolecnevzdelavani@nuv.cz .

K vzájemnému sdílení Vašich zkušeností a názorů s úpravami ŠVP, tvorbou PLPP a IVP a především vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných a mimořádně nadaných je vytvořen prostor pro diskusi – Diskusní fórum.

 

ONLINE SETKÁNÍ: Průvodce Průvodcem upraveným RVP ZV

Jak pracovat s průvodcem

Při práci s Průvodcem je vhodné postupovat takto:

1) Seznámit se s novelou školského zákona, s příslušnou vyhláškou a podpůrnými opatřeními.

Informace jsou na této stránce v části Základní informace k úpravám RVP ZV a proklikem se dostanete na příslušné dokumenty a komentáře k nim.

2) Seznámit se s úpravami RVP ZV.

Na této stránce v části Navigace kliknout na Obsah RVP ZV. V něm přejdete kliknutím na příslušnou část RVP ZV nebo kliknete na jednu ze změněných částí a pomocí možností Předchozí upravená část RVP ZV a Následující upravená část RVP ZV můžete procházet jednu část RVP ZV za druhou. Text s červenou barvou je text nový, nebo upravený.

3) Seznámit se s konkrétními doporučeními, inspiracemi a náměty pro úpravu ŠVP a pro přípravu PLPP a IVP ve shodě se změnami RVP ZV.

Na každé stránce věnované vzdělávacímu obsahu vzdělávacích oborů nebo oblastí RVP ZV je vpravo část Doporučení, inspirace a náměty, která obsahuje doporučení pro vzdělávání žáků s LMP. Zároveň jsou součástí stránky se vzdělávacím obsahem také indikátory, které mohou pomoci snažšímu zdůraznění rozsahu, kterého by měly dosahovat žáci bez úpravy očekávaných výstupů. V dolní části je možné rozbalit text obsahující očekávané výstupy z RVP ZŠS, které jsou dolní hranicí v případě úprav očekávaných výstupů v rámci IVP pro žáka s LMP od třetího stupně podpory.

Na některých stránkách jsou texty sbaleny. Pro jejich rozbalení je nutné kliknout na šipku dolů vpravo od nadpisu textu. Podobně je možné také některé texty sbalit, pro snažší orientaci na stránce. 

4) Zeptat se na vše, co Vám v souvislosti se změnami RVP ZV není jasné, respektive, co Vás zajímá ve vazbě na úpravy ŠVP a přípravu PLPP a IVP.

Na některých stránkách například i na této je odkaz pro vkládání dotazů nebo diskuse.

5) Sledovat změny a aktuální doplnění v Průvodci

V navigaci na této stránce je odkaz na stránku, kde budou všechny změny a doplnění uváděny, tak aby všichni věděli co se v Průvodci od poslední návštěvy změnilo.

Struktura průvodce

Průvodce je rozdělen na dvě části, v první jsou zveřejněny upravené části RVP ZV a ve druhé jsou doporučení a náměty k úpravám, nebo tvorbě  ŠVP, PLPP, IVP, ale také ke vzdělávání žáků.
Na každé stránce Průvodce naleznete odkazy na úvodní stránku O průvodci a úpravách, stránku s doporučeními k úpravám nebo tvorbě ŠVP Úpravy ŠVP, dále odkazy na Plány IVP a PLPP a odkaz na Obsah RVP ZV.
Na některých stránkách je navíc odkaz na Konzultační centrum a Diskuzní fórum.

Samostatnými tématy v průvodci jsou:

Předměty speciálně pedagogické péče

Formativní a sumativní hodnocení žáků

RVP ZV 2016 se zvýrazněnými změnami

V textu RVP ZV jsou vyznačeny změny následujícím způsobem:

 • text původní, který se nezměnil, je černou barvou
 • text, který byl vypuštěn, je černý přeškrtnutý - příklad textu
 • nový text je červený - příklad textu
 • text doporučené úroveně pro úpravu čekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření, který byl obsahově doplněn vzhledem k Příloze 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP je fialový - příklad textu;

jedná se o čtyři oblasti změn u vzdělávacích oborů:

 • Cizí jazyk na prvním stupni
 • Další cizí jazyk
 • Výchova k občanství – úrovně v tématech ochrana spotřebitele a finanční gramotnost
 • Člověk a svět práce – úrovně v tematickém okruhu Práce s laboratorní technikou a Využití digitálních technologií

V textu nebyly zvýrazněny změny vzniklé v důsledku jazykové korektury a grafických úprav textu.

RVP ZV_2016.docx

457,4KB | Pondělí, 19 září 2016 | Detaily

RVP ZV 2017 se zvýrazněnými změnami

V RVP ZV byly provedeny v kapitole 5 a 8 změny, které vedou k upřesnění obsahu textu. Změny jsou vyznačeny červenou barvou písma.

Zpětná vazba

Alex Gertino - 07 únor 2024, 5:58

Dokument poskytuje učitelům užitečné informace a doporučení pro úpravy vzdělávacího programu ve světle změn v legislativě. Upravený RVP ZV je klíčový pro podporu žáků se speciálními potřebami. Doporučuje se pečlivě seznámit s obsahem a postupy. palworld

samgfg aliyu - 31 březen 2024, 4:06
Pohled byl zobrazen 295571x od 30 květen 2014 do 18 duben 2024