9 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných - Průvodce upraveným RVP ZV: 9.2 Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole

9.2 Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole

   Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka.
   V ŠVP škola stanoví:

 • pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka;
 • pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP3) mimořádně nadaného žáka.

   V ŠVP může škola případně stanovit:

 • zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky;
 • pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky školy (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);
 • specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků jakými jsou například:
  • předčasný nástup dítěte ke školní docházce; 
  • vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech;
  • specializované třídy pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků;
  • účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole;
  • občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka;
  • obohacování vzdělávacího obsahu;
  • zadávání specifických úkolů, projektů;
  • příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol;
  • nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit.


3) § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

*