9 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               

   Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
   Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech1).

1) § 27 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Poznámky k úpravám

   Kapitola vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, je zcela přepracována z důvodu potřeby uvést text RVP ZV do souladu s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Novela školského zákona č. 82/2015 Sb. výrazně mění pohled na speciální vzdělávací potřeby žáků. V tomto smyslu odpovídají i žáci nadaní a mimořádně nadaní definici „osoby, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo k užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.“

   Smyslem úpravy RVP ZV je zajistit, aby i skupina žáků nadaných a mimořádně nadaných byla v průběhu svého základního vzdělávání podporována tak, aby došlo k co nejlepšímu naplnění jejich vzdělávacích možností.

   Zahrnutí skupiny nadaných a mimořádně nadaných žáků do skupiny žáků, kterým jsou poskytována podpůrná opatření bezplatně, může přispět k zlepšení péče o tuto skupinu žáků za předpokladu, že na úrovni školy dojde k uplatnění všech možností, které novelizované právní předpisy i RVP ZV přináší.

9.1 Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole

   Škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
   Výuka žáků by měla probíhat takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.
   Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory2).
   Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

2) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.

Poznámky k úpravám

   Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky vychází v RVP ZV z předpokladu, že škola ve svém ŠVP a při jeho realizaci vytváří podmínky k využití potenciálu všech žáků s nadáním i mimořádným nadáním v různých oblastech. Toto pojetí by se mělo projevit i v té části charakteristiky ŠVP, kde škola popisuje vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.

   Podkapitola vybízí školy k tomu, aby ve svých ŠVP plánovaly výuku tak, aby stimulovala rozvoj potenciálu žáků včetně nadání různých druhů. Ti, u kterých se projeví nadání, případně mimořádné nadání v některé oblasti, by měli být co nejrychleji identifikováni a podporováni. Tato podpora by měla směřovat k uplatnění a dalšímu rozvoji nadání žáka.

   V ŠVP je účelné upřesnit podmínky školy pro vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků a postupy při poskytování podpůrných opatření pro žáky nadané a mimořádně nadané ve čtyřech stupních podpory, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. (podpůrná opatření prvního stupně jsou určena pro nadané žáky např. s cílem stimulovat procesy objevování, které dané učivo nabízí, podpůrná opatření čtvrtého stupně jsou určena žákům s mimořádným intelektuálním nadáním a spočívají např. v rozšiřování a prohlubování učiva nad rámec předmětů ŠVP).

   Úpravy ŠVP v této části budou spočívat především v úpravě terminologie a využití výše uvedených principů při formulování přístupu školy k podpoře nadaných a mimořádně nadaných žáků.

   Kategorie zdánlivě opačných vzdělávacích charakteristik, tedy žáků nadaných a mimořádně nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se prolínají ve skupině žáků s tzv. dvojí výjimečností. Proto by součástí systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky mělo být vyhledávání a podpora těchto žáků.

9.2 Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole

   Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka.
   V ŠVP škola stanoví:

 • pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka;
 • pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP3) mimořádně nadaného žáka.

   V ŠVP může škola případně stanovit:

 • zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky;
 • pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky školy (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);
 • specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků jakými jsou například:
  • předčasný nástup dítěte ke školní docházce; 
  • vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech;
  • specializované třídy pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků;
  • účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole;
  • občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka;
  • obohacování vzdělávacího obsahu;
  • zadávání specifických úkolů, projektů;
  • příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol;
  • nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit.


3) § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Poznámky k úpravám

   Péče o rozvoj nadání a podpora nadaných žáků by v rámci školy měla představovat funkční systém. ŠVP je dokumentem, ve kterém škola tento systém popíše. 

   Hlavním principem, který by měl být uplatňován při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, je nejlepší zájem žáka. Tato obecně formulovaná myšlenka by měla být vodítkem při rozhodování pedagogů v nepřeberném množství konkrétních situací, pro které není možné ani účelné stanovovat konkrétní závazné postupy právními předpisy nebo RVP.

   Jako závazné ukládá RVP ZV stanovit v ŠVP pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP a IVP. PLPP je nově zaváděné podpůrné opatření a týká se nadaných žáků s podpůrnými opatřeními prvního stupně, tedy žáků s mírnými úpravami ve vzdělávání, které mohou být krátkodobé povahy (ale mohou trvat i po celou dobu jeho vzdělávání). Formulář PLPP je přílohou č. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a naleznete jej v části Plány IVP a PLPP jako šablonu ke stažení. IVP je podpůrným opatřením, se kterým již pedagogové mají zkušenosti. Tvorba IVP pro mimořádně nadaného žáka je ošetřena § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Formulář IVP je přílohou č. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb. a naleznete jej v části Plány IVP a PLPP jako šablonu formuláře ke stažení. Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků je v RVP ZV uvedena příkladmo. Škola z něj tedy ve svém ŠVP může vybírat relevantní opatření a úpravy a další může doplnit. Vychází z principu nejlepšího zájmu žáka, kterým je celá podkapitola uvedena.

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti se vzděláváním nadaných žáků v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související se vzděláváním nadaných žáků můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

ONLINE SETKÁNÍ: Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 12042x od 2 leden 2016 do 6 únor 2023