5 Vzdělávací oblasti

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               

-

 Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebovíce obsahově blízkými vzdělávacími obory:

   Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou v úvodu vymezeny Charakteristikou vzdělávací oblasti, která vyjadřuje postavení a význam vzdělávací oblasti v základním vzdělávání a charakterizuje vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů dané vzdělávací oblasti. Dále je v této části naznačena návaznost mezi vzdělávacím obsahem 1. stupně a 2. stupně základního vzdělávání.
   Na charakteristiku navazuje Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Tato část vymezuje, k čemu je žák prostřednictvím vzdělávacího obsahu veden, aby postupně dosahoval klíčových kompetencí.
   Praktické propojení vzdělávacího obsahu s klíčovými kompetencemi je dáno tím, že si škola na základě cílového zaměření vzdělávací oblasti stanovuje v ŠVP výchovné a vzdělávací strategie vyučovacích předmětů – viz schéma 2.
   Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů (včetně doplňujících vzdělávacích oborů1)) je tvořen  očekávanými výstupy a učivem. V rámci 1. stupně je vzdělávací obsah dále členěn na 1. období (1. až 3. ročník) a 2. období (4. až 5. ročník). Toto rozdělení má školám usnadnit distribuci vzdělávacího obsahu do jednotlivých ročníků.


1)  Doplňující vzdělávací obory jsou obory, které doplňují a rozšiřují vzdělávací obsah základního vzdělávání.

-

   Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, využitelné v běžném životě a ověřitelné. Vymezují předpokládanou způsobilost žáků využívat osvojené učivo v praktických situacích a v běžném životě na konci 5. a 9. ročníku.
   Pro usnadnění identifikace jsou očekávané výstupy označeny kódy, které obsahují zkratku vzdělávacího oboru, označení ročníku, číselné označení tematického okruhu a číslo určující pořadí očekávaného výstupu v daném tematickém okruhu nebo v rámci vzdělávacího oboru.
   Očekávané výstupy RVP ZV na konci 5. ročníku (2. období) a 9. ročníku stanovují závaznou úroveň pro formulování výstupů v učebních osnovách v ŠVP, která musí být na konci 1. stupně a 2. stupně základní školy dodržena. Očekávané výstupy na konci 3. ročníku (1. období) stanovují jen orientační (nezávaznou) úroveň a při formulování výstupů v učebních osnovách v ŠVP mají pomoci (na 1. stupni) stanovit vzdělávací cestu vedoucí k naplnění očekávaných výstupů na konci 5. ročníku.
   Minimální doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření jsou upravené očekávané výstupy, které jsou obvykle na nižší úrovni než odpovídající očekávané výstupy daného vzdělávacího oboru.
   Tyto výstupy uvedené jsou vodítkem pro případné úpravy výstupů uvedených v ŠVP do individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro žáka na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Výstupy představují cílovou úroveň, kterou lze s využitím podpůrných opatření případně překročit.
   V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, se výstupy minimální doporučené úrovně využijí v případě podpůrných opatření od třetího stupně pouze u žáků s lehkým mentálním postižením. Výstupy, upravené v IVP žáků s lehkým mentálním postižením na základě minimální doporučené úrovně v rámci podpůrných opatření, jsou na vyšší úrovni než očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS

   Pro jednoznačnou identifikaci je většina výstupů minimální doporučené úrovně označena písmenem „p“ a kódem obsahově odpovídajícího očekávaného výstupu. Pokud není v daném tematickém okruhu žádný přímo související očekávaný výstup, výstupy minimální doporučené úrovně nejsou kódem označeny a představují vhodné specifické znalosti a dovednosti dosažitelné i při případné úpravě výstupů. Očekávané výstupy, pro které není uveden výstup v minimální doporučené úrovni, mohou být při případných úpravách výstupů v individuálním vzdělávacím plánu (IVP) bez náhrady vypuštěny. Pokud je výstup v minimální doporučené úrovni totožný s očekávaným výstupem, tak je označen shodným kódem bez přidaného písmena „p“.

Poznámky k úpravám

   Poznámky k textu RVP ZV objasňují, co je míněno „mezemi“ ve kterých může v souladu se školským zákonem docházet k úpravě očekávaných výstupů vzdělávání.
   Pro práci s touto úrovní očekávaných výstupů je důležité dodržet několik zásad:
- tato úprava se týká žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory; a to nikoli všech, ale jen žáků s LMP
- úprava nastává v IVP konkrétního žáka
- tato úroveň je v RVP ZV definována jako minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.
   Úprava očekávaných výstupů v IVP konkrétního žáka musí být provedena tak, aby bylo prokazatelné, že jejich úroveň převyšuje úroveň, která by byla při jejich odvození od očekávaných výstupů stanovených v RVP pro obor vzdělání základní škola speciální. Toto ustanovení je naplněním školského zákona, který ukládá vymezit rámcové vzdělávací programy. V případě, že by se nejednalo o úroveň vyšší, žák by se vzdělával podle RVP pro obor základní škola speciální a nedosáhl by základního vzdělání, ale základů vzdělání.

   Další informace k úpravám ŠVP vzhledem k minimální doporučené úrovni pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření na samostatné stránce Úpravy ŠVP.

-

   Učivo je v RVP ZV strukturováno do jednotlivých tematických okruhů (témat, činností) a je chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Pro svoji informativní a formativní funkci tvoří nezbytnou součást vzdělávacího obsahu. Učivo vymezené v RVP ZV je doporučeno školám k distribuci a k dalšímu rozpracování do jednotlivých ročníků nebo delších časových úseků. Na úrovni ŠVP se učivo stává závazným.
   Standardy podrobněji vymezují obsah očekávaných výstupů. Jsou určeny na pomoc školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování stanovených cílů. Do RVP ZV jsou vloženy jako příloha Standardy pro základní vzdělávání.
   Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů škola rozčlení v ŠVP do vyučovacích předmětů a rozpracuje, případně doplní v učebních osnovách tak, aby bylo zaručené směřování k rozvoji klíčových kompetencí. Na základě učebních osnov v ŠVP sestavuje škola IVP. 
   Z jednoho vzdělávacího oboru může být vytvořen jeden vyučovací předmět nebo více vyučovacích předmětů, případně může vyučovací předmět vzniknout integrací vzdělávacího obsahu více vzdělávacích oborů (integrovaný vyučovací předmět). RVP ZV umožňuje propojení (integraci) vzdělávacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, případně vzdělávacích oborů. Integrace vzdělávacího obsahu musí respektovat logiku výstavby jednotlivých vzdělávacích oborů. Základní podmínkou funkční integrace je kvalifikovaný učitel.
   Záměrem je, aby učitelé při tvorbě ŠVP vzájemně spolupracovali, propojovali vhodná témata společná jednotlivým vzdělávacím oborům a posilovali nadpředmětový přístup ke vzdělávání.

Poznámky k úpravám

   Při tvorbě PLPP může škola s výhodou použít Standardy pro základní vzdělávání. Standardy pomocí indikátorů konkretizují obsah očekávaných výstupů RVP ZV a stanovují minimální úroveň jejich zvládnutí, kterou je třeba dosahovat se všemi žáky. Mohou být tedy užitečným vodítkem při hledání toho podstatného, na co se ve vzdělávání konkrétního žáka soustředit.
   Při tvorbě IVP může škola, v souladu s právními předpisy (zejména vyhláškou č. 27/2016 Sb.) na doporučení školského poradenského zařízení a na žádost zákonného zástupce žáka u žáka s LMP od třetího stupně podpory, upravovat očekávané výstupy. Přitom vychází z několika faktorů. Jednak jsou to osnovy vyučovacích předmětů ve ŠVP, dále doporučení školského poradenského zařízení, minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovené v RVP ZV a očekávané výstupy vzdělávacího programu základní škola speciální, představující dolní mez pro tyto úpravy.
   Při tvorbě IVP je nutné vycházet z toho, že účelem podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je rozšířit možnosti přístupu ke vzdělání (nikoliv je redukovat) a podpořit co největší využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.
   Tvůrci IVP by měli vycházet z výše uvedených faktorů a nahlížet je z pohledu nejlepšího zájmu žáka.

Schema 2 - Směřování k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Schema 2 - Směřování k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 64191x od 7 říjen 2015 do 18 duben 2024