5.2.1 Vzdělávací obor - Matematika a její aplikace - Závislosti, vztahy, práce s daty 2. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 2. období 1. stupně

žák
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák
M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu
M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce
     -            určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích
     -            umí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času
     -            uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi

Poznámky k úpravám očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu

   Žáci se učí orientovat se v tabulkách (nejrůznějších – tabulky součtů, násobků, převodů jednotek apod., avšak s menším počtem řádků a sloupců). Podle možností se postupně seznamují s jednotkami času, pracují s mincemi, příp. s bankovkami. V jednoduchých případech sledují závislosti a dokážou je slovně popsat (např. koupím více kusů zboží, zaplatím více, mám 20 rohlíků, když bude více dětí, dostane každý méně rohlíků). V jednoduchých případech pracují s časovými údaji, např. s jízdními řády (podle vlastní potřeby).

Indikátory očekávaných výstupů

 

Očekávané výstupy Indikátory
žák žák
- vyhledává, sbírá a třídí data 1. provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (měření teploty, průjezd aut za daný časový limit apod.)
2. porovnává zadaná data podle daného kritéria
3. posuzuje reálnost vyhledaných údajů
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 1. doplní údaje do připravené tabulky nebo diagramu
2. vyhledá v tabulce nebo diagramu požadovaná data
3. vyhledá údaje z různých typů diagramů (sloupcový a kruhový diagram bez použití procent)
4. používá jednoduché převody jednotek času při práci s daty (např. v jízdních řádech)

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • používat výrazy vpravo – vlevo
  • rozlišovat pojmy rok, měsíc, den
  • určit čas s přesností na celé hodiny
  • znát základní jednotky délky a hmotnosti – metr, kilogram
  • doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti čísel do 20
  • uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s penězi
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 2923x od 9 listopad 2015 do 6 srpen 2020