Úpravy ŠVP

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Obsah změn v ŠVP

Rozsah změn, které musíte nutně v ŠVP udělat se liší podle toho, zda byl Váš ŠVP zpracován v souladu s RVP ZV, nebo v souladu s Přílohou č. 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

 

Pokud je Váš ŠVP v souladu s Přílohou 2 RVP ZV účinného k 1. 9. 2013, jsou změny rozsáhlé a znamenají vydání zcela nového ŠVP do 1. 9. 2018.

Informace k úpravám ŠVP pro tyto školy z informačního balíčku.

Pokud je Váš ŠVP v souladu s RVP ZV účinným k 1. 9. 2013, jsou nutné změny menšího rozsahu.

   V celém textu používejte terminologii v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).
Jedná se především o náhradu označení žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, platným termínem žák s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo žák s podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně.

1) V části Charakteristika ŠVP je nutné upravit text, který popisuje zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v těchto bodech:

a. Zcela nově popište pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP.
Příklad:„PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.“

Text doplní v případě varianty a) nebo b) o informace o využití minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

a) stručná varianta např: "V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV."

b) podrobnější varianta např: "V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupůMinimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku  upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ."

b. Dále v tomto textu můžete uvést:

i. pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);
Příklad:„Při vzdělávání žáků se zbytky zraku a nevidomých spolupracuje naše škola s Tyflocentrem, o.p.s. a SPC v Hradci Králové. Pracovníci obou institucí poskytují konzultace podle potřeby a jednou za čtvrtletí je na škole konáno konzultační odpoledne, určené pedagogům školy v rámci jejich DVPP.“

ii. zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
Příklad:„Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje jeho činnost, dále školními speciálními pedagogy a školním psychologem, který na naší škole pracuje dva dny v týdnu. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením.“

iii. specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jakými jsou například: dělení a spojování hodin, prodloužení základního vzdělávání na 10 let, odlišná délka vyučovacích hodin;
Příklad:„Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména:

a) v oblasti metod výuky:
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů
b) v oblasti organizace výuky:
- střídání forem a činností během výuky
- u mladších žáků využívání skupinové výuky
- postupný přechod k systému kooperativní výuky
- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka
c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče."

iv. přehled předmětů speciálně pedagogické péče
Příklad:„Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazeny podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory tyto předměty speciálně pedagogické péče: logopedická intervence pro žáky se závažnými poruchami řeči, ergoterapie pro žáky s tělesným postižením a práce s počítačem pro žáky s tělesným postižením. Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.“

2) V části Charakteristika ŠVP je ještě nutné upravit text, který popisuje zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných v těchto bodech:

a. Podobně jako u žáků se SVP jde o popis pravidel a průběhu tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a IVP mimořádně nadaného žáka.
Příklad:„Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky.“

b. Dále v tomto textu můžete uvést:

i. zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky;
Příklad:„Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje jeho činnost, dále školními speciálními pedagogy a školním psychologem, který na naší škole pracuje dva dny v týdnu. Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována školním speciálním pedagogem.“

ii. pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky školy (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.);
Příklad:„Při vzdělávání nadaných či mimořádně nadaných žáků naše škola spolupracuje s Menzou ČR a Pedagogickou fakultou UK Praha. Pracovníci obou institucí poskytují konzultace podle potřeby. Pedagogové naší školy se vzdělávají v této problematice v rámci jejich DVPP.“

c. specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků jakými jsou například:

i. předčasný nástup dítěte ke školní docházce;
ii. vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech;
iii. specializované třídy pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků;
iv. účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole;
v. občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka;
vi. obohacování vzdělávacího obsahu;
vii. zadávání specifických úkolů, projektů;
viii. příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol;
ix. nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit.

3) Případně v Učebním plánu (včetně poznámek k učebnímu plánu) a v Učebních osnovách uvedete předměty speciálně pedagogické péče, organizační změny související s prováděním podpůrných opatření – dělení hodin, prodloužení základního vzdělání, odlišnou délku hodin apod.

4) V Učebním plánu je na prvním stupni nutné případně upravit počet hodin vyučovacího předmětu, který vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. U většiny škol půjde o případnou úpravu počtu hodin čerpaných ze vzdělávací oblasti Jazyka jazyková komunikace a počtu čerpaných disponibilních hodin. Vzdělávací obsah se nezměnil, proto nemusí být učební osnovy z tohoto důvodu měněny. Tuto změnu případně upravíte i v poznámkách k učebnímu plánu pokud obsahovaly údaje o čerpání disponibilní dotace. Podobně informaci o změně čerpání upravte v charakteristice vyučovacího předmětu, pokud tyto údaje obsahovala.

5) V učebních osnovách 

a. vyučovacích předmětů můžete rozpracovat po ročnících minimální doporučenou úroveň pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

 

b. vyučovacího předmětu, který vychází ze vzdělávacího oboru Chemie, je vhodné v učivu upravit terminologii klasifikace jedovatých látek v souladu s platnými předpisy tak, jak je uvedeno v učivu vzdělávacího oboru Chemie (H- a P- věty, piktogramy a jejich význam).

Minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření se v ŠVP uvedou jedním z následujících způsobů:

a) v charakteristice ŠVP jen odkazem na RVP ZV (příklad možného zapracování je uveden výše v bodě 1) Charakteristika ŠVP v odstavci a. jako varianta a))
b) v charakteristice ŠVP popisem způsobu, kterým využije minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů (příklad možného zapracování je uveden výše v bodě 1) Charakteristika ŠVP v odstavci a. jako varianta b))
c) rozpracováním do obsahů vyučovacích předmětů přímo v ŠVP viz výše v bodě 5) a. Učební osnovy

 

Informace MŠMT k úpravám ŠVP

V rámci balíčku informací vydaného 29. dubna byla zveřejněna následující informace.

Připojené soubory Přílohy 1
MSMT Informace z balíčku RVP - ŠVP.pdf (334,6K) - Stáhnout

ONLINE SETKÁNÍ: Jak zlepšovat školní vzdělávací program (ŠVP)

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti s úpravou ŠVP v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související s případnými úpravami ŠVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

Provedení změn ŠVP

Pokud je Váš ŠVP v souladu s RVP ZV účinným k 1. 9. 2013, tak doporučujeme buď zpracovat přílohu (dodatek) a v ní uvést všechny změny, nebo vydat ŠVP se zapracovanými změnami, tak aby byl celý text ŠVP v souladu s RVP ZV k 1. 9. 2016.

Pokud jste využili pro tvorbu ŠVP InspIS ŠVP nebo chcete nyní svůj ŠVP v tomto systému upravit, pak Vás systém InspIS ŠVP změnami provede a umožní Vám je snadno, relativně rychle a s kontrolou správnosti zapracovat. Šablona pro tvorbu a úpravy ŠVP podle nového RVP ZV účinného od 1. 9. 2016 je v systému InspIS ŠVP školám k dispozici od začátku měsíce dubna. Česká školní inspekce a Národní institut dalšího vzdělávání nabízí školení zaměřená právě na úpravu ŠVP v InspIS ŠVP. (Více na http://www.nidv.cz/cs/download/dvpp/NIDV_pozvanka_InspIS.pdf )

Základní návod pro uvedení ŠVP do souladu s RVP ZV 2016 v InspIS ŠVP je v příloze ke stažení.

Pokud je Váš ŠVP v souladu s Přílohou 2 RVP ZV účinného k 1. 9. 2013 doporučujeme zahájit práci na tvorbě ŠVP v dostatečném předstihu. V Průvodci RVP ZV budou v následujících měsících uvedeny příklady ze ŠVP škol, které jsou v souladu s RVP ZV a jsou na nich vyučováni žáci s LMP.

Pro tvorbu nového ŠVP doporučujeme využít InspIS ŠVP, který Vám díky systému kontrol a návodných textů může práci značně zjednodušit.

Připomínáme nutnost projednat upravený ŠVP před jeho vydáním v pedagogické radě, případně školské radě, pokud je zřízena.

Podklad k úpravě ŠVP podle RVP ZV 2016.pdf

Podklad k úpravě v InspIS ŠVP

159,1KB | Pondělí, 25 duben 2016 | Detaily

Odpovědi na často kladené dotazy

  Jsme školou zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona, vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s podpůrným opatřením třetího až pátého stupně.

1. Pracujeme na novém ŠVP ZV podle RVP ZV. Aktuálně se žáci od 1. -  5.ročníku vzdělávají dle IVP z RVP ZV, je správná naše úvaha, že ve školnim roce 2017/18 se budou dle RVP ZV vzdělávat i žáci 6. ročníku?

2. Při tvorbě ŠVP je nutné zapracovat i Druhý cizí jazyk (např. slovenský jazyk), podle nějž se budou žáci vzdělávat od 8. ročníku?

3. Je zapracování minimálních výstupů pr úpravy očekávaných výstupů do ŠVP naší volbou?

Odpověď

1. Ano, ve školním roce 2017/2018 se budou podle RVP ZV (účinného od 1. 9. 2016) vzdělávat i žáci šestého ročníku vaší školy. Více Opatření ministryně školství mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 2. 2016.

2. Ano, ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) musí být zapracovány všechny vzdělávací oblasti a obory uvedené v Rámcovém učebním plánu RVP ZV, tedy i Další cizí jazyk.

3. Pokud jste školou vzdělávající v souladu s RVP ZV Přílohou č. 2 pro žáky s LMP, část ŠVP Učební osnovy  má v souladu s RVP ZV (účinným od 1. 9. 2016) obsahovat podle materiálu Úpravy ŠVP v souladu s novým RVP ZV rozpracované očekávané výstupy RVP ZV včetně minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření.

  Je povinné vyučovat Další cizí jazyk ve třídách zřízených podle § 16 odstavce 9 školského zákona (třída vytvořená pouze pro žáky s LMP) nebo je možné využít tyto hodiny na posílení předmětů jako jsou např. pracovní činnosti?

Odpověď

Rovněž ve škole / třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona musí být realizována výuka podle ŠVP, který je v souladu s RVP ZV. V ŠVP je třeba zapracovat všechny vzdělávací obory vymezené v Rámcovém učebním plánu RVP ZV (i např. Další cizí jazyk). Až na základě doporučení školského poradenského zařízení, v rámci individuálního vzdělávacího plánu konkrétního žáka, může být Další cizí jazyk nahrazen zčásti nebo i zcela jiným vzdělávacím obsahem.

  V příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. jsou v pravidlech pro uplatňování podpůrných opatření (PO) uvedeny v bodě 1.7. možnosti doporučení PO pro školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. V těchto PO nejsou uvedeny předměty speciálně pedagogické péče, z čehož vyplývá, že těmto žákům školské poradenské zařízení (ŠPZ) nemůže toto PO doporučit a bez doporučení ŠPZ nemůže škola toto PO uplatňovat

V rozporu s tímto textem vyhlášky je text RVP ZV: "V případě tříd a škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou v ŠVP vždy uváděny předměty speciálně pedagogické péče..." (kap. 8.2., s. 146).

Mají tedy tyto školy mít ve svých ŠVP předměty speciálně pedagogické péče zahrnuty, když je ŠPZ nikdy těmto žákům nemůže doporučit?

Odpověď

,,Tyto třídy/školy mohou zařadit (a již nyní zařazují) do svých ŠVP předměty speciálně pedagogické péče (např. prostorová orientace, komunikační výchova, zdravotní tělesná výchova), které jsou důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu na mnohých z těchto škol/tříd. Tyto předměty speciálně pedagogické péče potom zapracovávají do svých ŠVP.

Ano, poskytování podpůrného opatření, spočívajícího ve výuce předmětů speciálně pedagogické péče, není v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. ve výčtu podpůrných opatření pro vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona uvedeno. Prostředky na realizaci předmětů speciálně pedagogické péče získávají školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona formou zvýšeného normativu na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

    Jsme základní škola „praktická“. Od září 2016 máme vypracovaný nový ŠVP podle RVP ZV s upravenými očekávanými výstupy pro naše žáky (LMP), ale pouze pro první stupeň. Chci se zeptat na druhý stupeň. Doposud se vzdělávají podle RVP ZV Přílohy č. 2 pro žáky s LMP. Co příští rok a 6. ročník? Stačí zatím vzdělávání žáků šestého ročníku podle IVP (než v šk. roce 2017/2018 dopracuje ŠVP)?

Odpověď

Ano, školy vzdělávající v souladu s RVP ZV Přílohou č. 2 pro žáky s LMP, mají pro vypracování školního vzdělávacího programu (ŠVP) stanovený konečný termín na záři 2018. Školy, které ŠVP zatím nezpracovaly, u žáků 6. ročníku vytvoří individuální vzdělávací plán (IVP) podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a vychází z upraveného RVP ZV. V případě, kdy škola má ŠVP v souladu s upraveným RVP ZV a jsou v něm zapracované očekávané výstupy vzdělávání po jednotlivých ročnících, vychází škola při tvorbě IVP z upraveného ŠVP. Více Úpravy ŠVP v souladu s novým RVP ZV.

   Vytváříme nový ŠVP, kde chceme zohlednit jednak změny RVP od 1. 9. 2016 a zároveň provést další úpravy (změny hodinových dotací, a v rámci tohoto se přepracují výstupy z předmětů za jednotlivé ročníky). Může nový ŠVP platit pro všechny ročníky od 1. 9. 2016 nebo změna započne jen v prvním a šestém ročníku a ostatní dojedou podle současného ŠVP.

Odpověď:

   Úpravy ŠVP, které jej uvádí do souladu s RVP ZV platí od 1. září 2016 pro všechny žáky základní školy, není-li uvedeno jinak v Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: MŠMT-28603/2016.
   Pokud se rozhodnete provést i jiné mnohem podstatnější změny v ŠVP, tak je nutné v souladu s paragrafem 21 odstavcem 1 písmenem e) a odstavcem 2 školského zákona umožnit všem v zákoně zmíněným vyjádřit se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání a jejich vyjádření musí být věnována pozornost. Navíc je nutné zajistit, aby změna nevedla k tomu, že se některým žákům nedostane předepsaného vzdělávacího obsahu, anebo dojde k změnám v celkových počtech hodin. Z tohoto důvodu se v RVP ZV v kapitole 11 v části Zásady stanovené pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu uvádí: „Podle upraveného ŠVP, ve kterém změny podstatným způsobem ovlivňují vzdělávání žáků, se obvykle vzdělávají žáci až s nástupem na daný stupeň základní školy, není-li stanoveno v RVP ZV nebo jiných právních předpisech jinak.“ Z uvedených hledisek Vám proto provedení změn ŠVP s platností pro všechny ročníky nedoporučujeme.

   Ke kterému datu musíme upravit ŠVP, jestliže ve škole vyučujeme v oddělených třídách podle ŠVP podle RVP ZV i ŠVP podle RVP ZV – LMP?

Odpověď:

   Pro úpravy školního vzdělávacího programu v souvislosti se změnou RVP ZV je závazným dokumentem Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j.: MŠMT-28603/2016. Toto opatření stanovuje ve svém článku 3, že základní školy musí své školní vzdělávací programy (ŠVP) zpracované podle RVP ZV uvést do souladu s RVP ZV nejpozději do 1. záři 2016. Výjimku představují školy (třídy), které mají ŠVP zpracované v souladu s RVP ZV – přílohou upravující vzdělávání žáků s LMP. Tyto školy (třídy) upravují svůj ŠVP nejpozději do 1. září 2018. Jedná se vždy o nejzazší termíny úprav. Je zcela na rozhodnutí školy zda bude zpracovávat úpravy paralelně nebo ne.

   V novém RVP jsou uvedeny minimální doporučené úrovně …, musí být tyto uvedeny i v ŠVP, u jednotlivých předmětů, nebo budou sloužit pouze jako formulace pro žáky s podpůrným opatřením 3. a vyššího stupně do jejich IVP?

Odpověď:

   Očekávané výstupy RVP ZV na konci 5. ročníku a 9. ročníku stanovují závaznou úroveň pro formulování výstupů v učebních osnovách v ŠVP. Minimální doporučené úrovně slouží především jako vodítka pro případné úpravy očekávaných výstupů v individuálním vzdělávacím plánu (IVP) konkrétního žáka s lehkým mentálním postižením od třetího stupně podpory (na základě doporučení školského poradenského zařízení). Případné zapracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do ŠVP je jedním ze tří způsobů promítnutí minimální doporučené úrovně do textu ŠVP - viz Informace MŠMT k úpravám ŠVP (vlevo).

   Odpověď se týká "běžných" škol. Informace pro školy, které vzdělávaly podle ŠVP v souladu s Přílohou 2 RVP ZV jsou uvedeny zde.

   Jsme základní školou praktickou se ŠVP, který byl vydán v souladu s RVP ZV – příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Jelikož platnost tohoto programu pro žáky 1. stupně končí ke dni 31. 8. 2016, na přepracování a uvedení stávajícího ŠVP do souladu s RVP ZV máme dva roky, tj. do 1. 9. 2018, jaký vzdělávací program budeme uvádět u žáků 1. stupně ve školní dokumentaci od 1. 9. 2016? 

Odpověď:

   Váš stávající školní vzdělávací program (ŠVP) je platný až do doby zpracování a vydání nového ŠVP. Název platného ŠVP budete uvádět  ve školní dokumentaci. Termín pro přepracování a uvedení vašeho ŠVP do souladu s RVP ZV, pokud jste školou se ŠVP zpracovaným podle RVP ZV-LMP,  je 1. 9. 2018.

   Ve školském rejstříku máme uveden název Základní škola praktická. Můžeme tento název používat i nadále, tedy od 1. 9. 2016? 

Odpověď:

   V případě názvu školy platí, že nutnost změny zřizovací listiny či změny údajů uvedených ve školském rejstříku, je nutno posuzovat u základních škol praktických případ od případu. Z dotazu totiž není zřejmé, v jakém režimu bude škola pokračovat v činnosti. Potřebné informace je tedy třeba vyhledat v metodickém materiálu MŠMT pro ředitele základních škol praktických, který poskytuje potřebné údaje týkající se rovněž případné změny názvu školy. Materiál je dostupný na stránkách MSMT soubor má název „Stanovisko k možnostem činnosti stávajících základních škol praktických po 1. 9. 2016“.

Pohled byl zobrazen 103678x od 9 listopad 2015 do 10 prosinec 2023