5.2.1 Vzdělávací obor - Matematika a její aplikace - Geometrie v rovině a v prostoru 2. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Geometrie v rovině a v prostoru 2. období 1. stupně

žák

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary
M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky
M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
M-5-3-03p sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru
        -         pozná základní tělesa

Poznámky k úpravám očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu

   Tematický okruh přispívá k rozvoji geometrické a prostorové představivosti a k seznámení se s jednoduchými geometrickými útvary v rovině i v prostoru. Nejprve je třeba zvládnout orientaci v prostoru (vztahy před, za, vpředu, vzadu, vedle, nahoře, dole, uvnitř, vně, vpravo, vlevo), čtení obrázků – pochopení prostorové situace znázorněné v rovině, různé druhy čar (přímé, křivé, lomené) a jejich využití. Žáci LMP se učí poznávat a pojmenovávat útvary rovinné (obdélník, čtverec, kruh, trojúhelník) i útvary prostorové (kvádr, krychle, válec, koule, později jehlan a kužel). Rovinné útvary dokážou žáci načrtnout. Vše se realizuje prostřednictvím manipulativních činností (vytváření koláží z geometrických útvarů, práce s různými skládačkami), stavby z krychlí a dalších těles a žáci se snaží popsat, co a z čeho vytvořili. Vhodnou metodou je překládání papíru např. k porovnávání úseček, určení středu úsečky, osy úsečky a osově souměrných útvarů.
   Rýsování závisí na možnostech žáků: nejprve rýsují přímé čáry, potom úsečky, dále úsečky dané délky. Rýsování kolmic a rovnoběžek závisí na dovednostech žáků. Vhodné je nejprve modelovat rovnoběžné a kolmé přímky pomocí překládání papíru a vyhledávání jejich reprezentací v okolí žáků.
   Měření v geometrii se orientuje na měření úseček a určování jejich délek, jednotky délky se zavádějí postupně. Nejprve žáci pracují s decimetry, centimetry a metry a učí se vyjadřovat jednu jednotku pomocí jiné.
   Početní geometrie se věnuje zejména výpočtům obvodů trojúhelníku, čtverce a obdélníku – vše na konkrétních případech z běžného života, aby žáci viděli smysl výpočtů.

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy –
2. obdob 1. stupeň

Indikátory

žák

žák

- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a  kružnice); užívá jednoduché konstrukce 

1. rozezná základní rovinné útvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnice) nezávisle na jejich natočení, velikosti nebo označení
2. určí rovinné útvary pomocí počtu vrcholů a stran, rovnoběžnosti a kolmosti stran
3. využívá základní pojmy a značky užívané v rovinné geometrii (čáry: křivá, lomená, přímá; bod, úsečka, polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžky, kolmice)
4. rozpozná jednoduchá tělesa (krychle, kvádr, válec) a určí na nich základní rovinné útvary
5. narýsuje kružnici s daným poloměrem
6. narýsuje obecný trojúhelník nebo trojúhelník se třemi zadanými délkami stran
7. narýsuje čtverec a obdélník s užitím konstrukce rovnoběžek a kolmic
8. dodržuje zásady rýsování

- sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran

1. rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru
2. určí s pomocí čtvercové sítě nebo měřením obvod rovinného útvaru (trojúhelníku, čtyřúhelníku, mnohoúhelníku)
3. graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky
4. určí délku lomené čáry graficky i měřením
5. převádí jednotky: kilometry na metry, metry na centimetry, centimetry na milimetry

- sestrojí rovnoběžky a kolmice

1. vyhledá dvojice kolmic a rovnoběžek ve čtvercové síti
2. načrtne a narýsuje kolmici a rovnoběžku

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu

1. určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru, který lze složit ze čtverců a obdélníků
2. používá základní jednotky obsahu (cm2, m2, km2) bez vzájemného převádění

- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

1. pozná osově souměrné útvary (i v reálném životě)
2. určí překládáním papíru osu souměrnosti útvaru

 

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • kreslit křivé a přímé čáry
  • poznat rozdíl mezi čárou a přímkou 
  • používat pravítko při rýsování přímek
  • změřit délku předmětu
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 3671x od 9 prosinec 2015 do 6 srpen 2020