5.2.1 Vzdělávací obor - Matematika a její aplikace - Závislosti, vztahy a práce s daty 2. stupeň

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 2. stupeň

žák

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
M-9-2-02 porovnává soubory dat
M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

M-9-2-01p vyhledává a třídí data
M-9-2-02p porovnává data
M-9-2-04p vypracuje jednoduchou tabulku
        -         užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu
        -         zvládá početní úkony s penězi

Poznámky k úpravám očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu

   Žáci se učí chápat závislosti, které se vyskytují v běžném životě a vnímat, jak jedna veličina závisí na druhé. Pracují s tabulkami různých závislostí, které potřebují v dalším učivu (početní operace, jednotky měr aj.). Pozorují data, která se vyskytují v prostředí kolem nich, mohou je porovnávat, pozorují grafické znázornění statistických údajů – diagramy v jednoduchých případech. Pracují s jednotkami měr podle svých možností, pracují s mincemi a bankovkami.

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy – 2. stupeň Indikátory
žák žák
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 1. vyhledá potřebné údaje v tabulce, diagramu a grafu
2. vyhledá a vyjádří vztahy mezi uvedenými údaji v tabulce, diagramu a grafu (četnost, aritmetický průměr, nejmenší a největší hodnota)
3. pracuje s časovou osou
4. převádí údaje z textu do tabulky, diagramu a grafu a naopak
5. samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu
- porovnává soubory dat 1. porovná kvantitativní vztahy, které jsou uvedeny v různých tabulkách nebo v tabulce a diagramu
- určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti 1. vytvoří tabulku pro přímou a nepřímou úměrnost na základě textu úlohy
2. rozliší přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy
- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 1. pozná funkční závislost z textu úlohy, z tabulky, z grafu a z rovnice
2. přiřadí funkční vztah vyjádřený tabulkou k příslušnému grafu a naopak
3. vyčte z grafu podstatné informace (např. nejmenší a největší hodnota, růst, pokles)
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů 1. vybere odpovídající funkční vztah, který popisuje jednoduchou reálnou situaci

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • znát a užívat základní jednotky délky, hmotnosti, času, objemu
  • zvládat početní úkony s penězi
  • orientovat se v čase, určit čas s přesno tí na p s ůlhodiny
  • doplňovat údaje v jednoduché tabulce
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 3380x od 9 prosinec 2015 do 6 srpen 2020