5.2.1 Vzdělávací obor - Matematika a její aplikace - Nestandardní aplikační úlohy a problémy 2. stupeň

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 2. stupeň

žák

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

M-9-4-01p samostatně řeší praktické úlohy
M-9-4-01p hledá různá řešení předložených situací
M-9-4-02p aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí
       -          využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh

Poznámky k úpravám očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu

   Žáci s LMP vyhledávají úlohy a problémy ze svého okolí a z běžného života a ty řeší. Také mohou řešit úlohy ze zájmové matematiky, obrázkové řady, doplňování schémat apod. Pro řešení úloh a problémů využívají výpočetní techniky – kalkulátorů, počítačů, matematických počítačových programů, znázorňování těles, jejich uplatnění v praxi (architektura).

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy – 2. stupeň

Indikátory

žák

žák

- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů, nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací

1. vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy
2. řeší jednoduchou úlohu
3. ověří výsledek úlohy

- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí

1. určí reálnou podobu jednoduchého trojrozměrného útvaru z jeho obrazu v rovině
2. využívá představu o podobě trojrozměrného útvaru při řešení jednoduchých úloh z běžného života

 

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

Očekávané výstupy nejsou formulovány.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 2529x od 9 prosinec 2015 do 6 srpen 2020