5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Konstrukční činnosti 2. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Konstrukční činnosti 2. období 1. stupně

žák

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu
- zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a pomůcek

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy

Indikátory

žák

žák

- provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž

1. podle návodu provede montáž a demontáž jednoduchého objektu
2. použije různé díly stavebnice tak, aby byl výsledný objekt kompaktní
3. využije vlastní představivost při práci se stavebnicí
4. si zorganizuje a časově rozvrhne práci

- pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu

1. rozumí pojmům, poznámkám na odkazové čáře, značkám a symbolům používaným v jednoduchých pracovních návodech a postupech
2. dodrží zadaný pracovní postup dle slovního návodu, předlohy, náčrtu
3. si zorganizuje a časově rozvrhne práci

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

1. udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor
2. dodrží zásady hygieny a bezpečnosti
3. na příkladech popíše, jak by postupoval v případě úrazu při konstrukčních činnostech
4. v modelové situaci ošetří drobné poranění

 

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
  • pracovat podle slovního návodu, předlohy 
  • spojovat a rozpojovat různé jednoduché předměty 
  • udržovat pořádek na svém pracovním místě, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 1718x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020