5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Pěstitelské práce 2. období 1. stupně

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Pěstitelské práce 2. období 1. stupně

žák

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČSP-5-3-01p zná základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin
ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu na zahradě

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy

Indikátory

žák

žák

- provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

1. vypěstuje rostlinu ze semene nebo ze sazenice
2. založí jednoduchý pokus, na základě pozorování provede záznam růstu a vývoje rostliny
3. z výsledků pokusů a pozorování vysvětlí správný postup při pěstování rostliny
4. rozmnoží pokojové rostliny dělením trsů a řízkováním

- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny

1. vypěstuje vybranou rostlinu podle zadaných pokynů a pečuje o ni
2. naaranžuje řezanou květinu do vhodné nádoby a pečuje o ni

- volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

1. popíše účel běžně používaných pracovních pomůcek a nástrojů určených k pěstitelským pracím
2. vybere z nabídky nářadí, nádoby a další pomůcky potřebné pro zadanou činnost

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

1. udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor
2. dodrží zásady hygieny a bezpečnosti
3. na příkladech popíše, jak by postupoval v případě úrazu při pěstitelských činnostech
4. v modelové situaci ošetří drobné poranění

 

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • znát základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin
  • ošetřovat a pěstovat nenáročné pokojové i venkovní rostliny
  • volit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
  • vědět o léčivkách i jedovatých rostlinách
  • dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s rostlinami na zahradě
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 1809x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020