5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Práce s technickými materiály

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Práce s technickými materiály

žák

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČSP-9-1-01p získá základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech; provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí
ČSP-9-1-03p organizuje svoji pracovní činnost
ČSP-9-1-04p pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v pracovních postupech a návodech
ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu
         -           rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti
         -           zvolí vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu
         -           správně vybere a používá vhodné pracovní nástroje a pomůcky
         -          dovede pracovní postupy k finálnímu výrobku
         -          dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při drobném úrazu

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy

Indikátory

žák

žák

- provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň

1. popíše vlastnosti technických materiálů (dřevo, kovy, plasty), které jsou důležité pro jeho práci
2. vysvětlí jednotlivé kroky své práce dle stanoveného postupu (písemného, obrazového) a aplikuje je
3. uplatňuje získané návyky pro práci s technickými materiály (dřevem, kovy, plasty)
4. provede jednotlivé kroky dle postupu a dodrží kázeň při práci
5. rozpozná důležité kroky postupu, které je nutné dodržet

- řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

1. vybere vhodný materiál pro práci dle postupu, možnosti opracování a jeho oddělování
2. vybere vhodné nářadí, nástroje a pomůcky pro práci s technickým materiálem (dřevem, kovem, plasty)

- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost

1. popíše postup, který je nutné dodržet při práci s technickými materiály
2. připraví pracovní prostor a vybavení, které je potřebné pro zadaný úkol (nářadí, materiál…)
3. rozvrhne práci dle časových dispozic
4.  reorganizuje v průběhu práce pracovní prostor dle potřeby, odklízí nepotřebný materiál, nástroje a nářadí bezpečně odkládá a uklízí
5. uklidí pracovní prostor na konci práce

- užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku

1. použije pro přípravu a k práci s technickými materiály technickou dokumentaci (náčrt, výkres)
2. se orientuje v technické dokumentaci
3. čte z náčrtu a výkresu potřebné informace pro práci s technickými materiály – rozměry, tvary
4. nakreslí jednoduchý náčrt, který zjednoduší jeho práci s technickými materiály (nakreslí od ruky, popřípadě použije základní rýsovací potřeby – pravítko, kružítko)
5. provede okótování

- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu

1. při práci dodržuje stanovená pravidla a zásady práce ve školní dílně
2. popíše a vysvětlí, jakým způsobem ochrání nářadí a nástroje před poškozením a pro delší životnost nástroje nebo nářadí
3. dodrží zásady bezpečnosti při práci s technickými materiály
4. poskytne první pomoc (ošetří drobná zranění, přivolá pomoc při závažnějších poraněních)
5. dodržuje hygienu práce, udržuje své pracovní místo čisté a bezpečné

 

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • rozlišovat různé druhy materiálů
  • získat základní vědomosti o materiálech, nástrojích a pracovních postupech
  • zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu
  • orientovat se v jednoduchých pracovních postupech a návodech
  • vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky
  • dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 2756x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020