5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Design a konstruování

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Design a konstruování

žák

ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model
ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.
ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při úrazu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČSP-9-2-01p sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model
ČSP-9-2-03p ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení, provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při úrazu

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy

Indikátory

žák

žák

- sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model

1. pracuje s návodem, náčrtem, plánem, programem k sestavení modelu
2. se orientuje v daném návodu, náčrtu, plánu
3. vysvětlí jednotlivé kroky své práce podle stanoveného postupu a aplikuje je
4. dodrží postup v jednotlivých krocích daných návodem, náčrtem, plánem nebo programem.

- navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.

1. rozpozná důležité a stěžejní prvky konstrukce a model sestaví
2. použije jednotlivé prvky dle návodu, náčrtu, plánu k sestavení konstrukce
3. rozpozná, odhalí a napraví případné chyby v konstrukci (funkčnost, nosnost, stabilitu…)

- provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení

1. organizuje pracovní prostor, kontroluje nástroje, nářadí včetně jejich funkčnosti a kvalitu materiálu (např. poškození, defekty, vady materiálu nebo částí stavebnice)
2. sestaví i rozloží konstrukčně jednoduchý model, výrobek, pokud je to konstrukčně možné
3. upraví model, konstrukci, výrobek dle potřeby (oprava, údržba…)

- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce; poskytne první pomoc při úrazu

1. při práci dodržuje stanovená pravidla a zásady práce ve školní dílně
2. popíše a vysvětlí, jakým způsobem ochrání nářadí a nástroje před poškozením a pro delší životnost nástroje nebo nářadí
3. dodrží zásady bezpečnosti při práci s technickými materiály
4. poskytne první pomoc (ošetří drobná zranění, přivolá pomoc při závažnějších poraněních)
5. dodržuje hygienu práce, udržuje své pracovní místo čisté a bezpečné

 

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

žák by měl

  • sestavit podle návodu, plánu jednoduchý model 
  • zvládnout jednoduchou montáž a demontáž při práci se stavebnicemi 
  • provádět údržbu jednoduchých předmětů 
  • dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy
RVP ZV
Pohled byl zobrazen 1720x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020