5.9.1 Vzdělávací obor - Člověk a svět práce - Svět práce

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                  
Úrovně očekávaných výstupů
                                                                                                                                                                  
 

Svět práce

žák

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy
ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:

žák

ČSP-9-8-01p zná pracovní činnosti vybraných profesí a má přehled o učebních oborech a středních školách
ČSP-9-8-02p posoudí své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace přihlédnutím k potřebám běžného života
ČSP-9-8-03p využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělávání
ČSP-9-8-04p prokáže v modelových situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání
         -           byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů
         -           byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání

Navigace

Indikátory očekávaných výstupů

Očekávané výstupy

Indikátory

žák

žák

- orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí

1. popíše základní profese a jejich požadavky z hlediska vzdělání a profesních dovedností
2. vysvětlí možný vliv školy (výběr školy, zaměření, podmínky pro přijetí) na pracovní zařazení
3. popíše pracovní prostředí vybraných profesí

- posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy

1. porovná své předpoklady a možnosti s požadavky konkrétního povolání
2. navrhne v modelových situacích řešení volby vhodného povolání, profesní přípravy a objasní nutnost celoživotního vzdělávání ve vybraných profesích

- využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání

1. popíše příslušné poradenské služby pro výběr povolání a jejich funkce
2. použije vybrané webové stránky a portály pro získání a zpracování informací týkajících se poradenských služeb, pracovních pozic a dalších profesních informací souvisejících se získáním zaměstnání; popřípadě využije jiné možnosti k získání těchto informací

- prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce

1. aplikuje pravidla slušného chování při prezentaci své osoby v modelových situacích při vstupu na trh práce
2. popíše a předvede v modelových situacích žádost o pracovní pozici
3. využije v modelových situacích materiály, které jsou důležité pro přijímací pohovor (motivační dopis, životopis…) na konkrétní pracovní pozici

 

Očekávané výstupy v RVP ZŠS

Očekávané výstupy nejsou v tomto tematickém okruhu pro tyto žáky formulovány.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 2382x od 11 prosinec 2015 do 25 listopad 2020