6 Průřezová témata

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               

-

   Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.
  Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují Charakteristiku průřezového tématu, v níž je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů (v textu tučným písmem). Každý tematický okruh obsahuje nabídku témat (činností, námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy.
   Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků, a zvláště pak žáků, u kterých je upravován obsah a výstupy ze vzdělávání od třetího stupně podpůrných opatření. Průřezová témata obsahují silný výchovný aspekt a napomáhají osobnostnímu a charakterovému rozvoji těchto žáků, vytvářejí prostor pro utváření jejich postojů a hodnotového systému. Proto bude i při výuce těchto žáků kladen důraz především na kultivaci jejich postojů a hodnotových orientací. Nároky kladené na utváření vědomostí a dovedností těchto žáků budou vždy plně respektovat jejich individuální možnosti. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností. 

   Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV1). Všechna průřezová témata však nemusejí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP. Průřezová témata je možné využít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod.
   Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu.

 

1)  Šestiletá gymnázia musejí do vzdělávacího obsahu zařadit celé průřezové téma Výchova demokratického občana z RVP ZV, které není obsaženo v RVP G, a všechna průřezová témata z RVP G. Ostatní průřezová témata z RVP ZV mohou zařadit, pokud to považují za účelné vzhledem k výchovným a vzdělávacím záměrům školy.
    Osmiletá gymnázia musejí na nižším stupni zařadit do vzdělávacího obsahu všechna průřezová témata RVP ZV. Z toho průřezové téma Výchova demokratického občana musejí zařadit celé, z ostatních průřezových témat RVP ZV musí škola zařadit alespoň některé tematické okruhy tak, aby žáky připravila na realizaci tematických okruhů průřezových témat obsažených v RVP G.

 

Poznámky k úpravám

   Doplněný text propojuje kapitolu RVP ZV věnovanou průřezovým tématům s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a s vyhláškou č. 27/2016. Sb. a zdůrazňuje význam průřezových témat i pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (se speciálními vzdělávacími potřebami, s potřebou podpůrných opatření). Připomíná nutnost respektovat individuální možnosti těchto žáků i při práci s průřezovými tématy. Jde o obecné připomenutí, které se bude promítat do konkrétní tvorby IVP i do práce se žáky a LMP (SVP, potřebou PO).

RVP ZV

Zpětná vazba

samgfg aliyu - 31 březen 2024, 4:07

very good post.

لعبة بادل

Madden Wayne - 09 duben 2024, 10:20

I appreciate your fantastic post. Thank you for sharing this post; it made me pleased to read it. geometry dash world

Dana Stjernfelt - 20 duben 2024, 3:44

Stavební firma Berristav z Příbrami nabízí rekonstrukce za dobré ceny.

Molilck Juel - 29 duben 2024, 12:53
Komentář odstraněn autorem
Molilck Juel - 29 duben 2024, 12:54
Wonderful posting, Thanks a ton to get spreading The following awareness. Wonderfully authored posting, doubts all of blog owners available precisely the same a higher standard subject material just like you, online has got to be improved site. I highly recommend you stay the best!
Anyone share business on https://owntweet.com/ OwnTweet social Network
Molilck Juel - 15 květen 2024, 11:15 [Aktualizováno: 15 květen 2024, 11:15 ]
Komentář odstraněn autorem
Molilck Juel - 15 květen 2024, 11:17
Komentář odstraněn autorem
Molilck Juel - 15 květen 2024, 11:18
Komentář odstraněn autorem
Molilck Juel - 15 květen 2024, 11:19
The Pakistani Arabic mehndi designs on MehndiDig.com are absolutely stunning! The blend of traditional Pakistani motifs with Arabic flair creates a unique and mesmerizing look. I appreciate the website's clear and high-quality images, which make it easier to appreciate the fine details in each design. This is a fantastic resource for anyone looking to explore beautiful and culturally rich mehndi patterns. visit: https://mehndidig.com/pakistani-arabic-mehndi-design/
Dordle Luka - 21 květen 2024, 5:22

This unique game has piqued the interest of many people. With its unique game experience and innovative game atmosphere, scribble io is a fantastic way for you and your friends to pass the time.

Pohled byl zobrazen 97154x od 2 leden 2016 do 30 květen 2024