7 Rámcový učební plán

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

1. stupeň

2. stupeň

1.–5. ročník

6.–9. ročník

Minimální časová dotace

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

35 33

15

Cizí jazyk

9

12

Další cizí jazyk

6 1)

Matematika a její aplikace

20

15

Informační a komunikační technologie

1

1

Člověk a jeho svět

12

Člověk a společnost

Dějepis

11

Výchova k občanství

Člověk a příroda

Fyzika

21

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Umění a kultura

Hudební výchova

12

10

Výtvarná výchova

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

10

Tělesná výchova

10

Člověk a svět práce

5

3

Průřezová témata

P

P

Disponibilní časová dotace

14 16

24 (z toho 6 pro DCJ) 18

Celková povinná časová dotace

118

122


P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni; pokud je realizováno formou samostatného vyučovacího předmětu, je předmět dotován z disponibilní časové dotace.

1) Další cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Škola zařazuje Další cizí jazyk podle svých možností nejpozději od 8. ročníku v minimální časové dotaci 6 hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka, nebo v odůvodněných případech pro upevňování a rozvíjení Cizího jazyka. Časová dotace může být upravena, popř. může být celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru nahrazen jiným v souvislosti s podpůrným opatřením dle § 16 odst. 2 písm. b) školského zákona. Úprava je specifikována v příslušné poznámce ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v kapitole 7.2.

Poznámky k úpravám

    Změny rámcového učebního plánu RVP ZV nejsou oproti jeho předchozí verzi nijak zásadní. U vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je snížena minimální časová dotace o dvě hodiny na prvním stupni z 35 na 33 hodin. O tyto dvě hodiny je naopak navýšena disponibilní časová dotace na tomto stupni. Pro základní školy, které vytvářely svůj ŠVP podle RVP ZV to z hlediska ŠVP nemusí představovat žádnou změnu v počtech vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících a vyučovacích předmětech, nebo jen minimální. Školy mají dvě možnosti:

  1) zachovat počet hodin daného vyučovacího předmětu (35). V případech, kdy školy uvádějí ve svých ŠVP, které hodiny učebního plánu jsou vzaty z hodinové dotace vzdělávacího oboru a které z disponibilní časové dotace (např. v programu InspIS), uvedou změnu číselných údajů v tabulaci UP (v poznámkách k tabulaci). Tato úprava má jen informativní charakter.
  2) Škola využije změnu UP a sníží dotaci vyučovacího předmětu vycházejícího ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. V tomto případě musí upravit jak tabulaci UP (tj. snížit celkový počet hodin v daném vyučovacím předmětu i dotaci v příslušných ročnících). Zřejmě bude muset upravit i charakteristiku vyučovacího předmětu a jeho obsah. Dále bude muset v tabulaci UP popsat využití „ušetřených“ dvou hodin a podle jejich zařazení i obsah učebních osnov vyučovacích předmětů, jímž bude tato dotace přidělena.

   Disponibilní časová dotace druhého stupně je jednoznačně stanovena na 18 hodin. Časová dotace Dalšího cizího jazyka již není v souvislosti s disponibilní časovou dotací uváděna. Věcně se tím počty hodin nemění, jen je obsah tabulky jednoznačnější.

   V souvislosti s uvedením RVP ZV do souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. je změněna poznámka č. 1 pod čarou, která blíže specifikuje možné úpravy v oblasti Dalšího cizího jazyka. Původní text je nahrazen stručným popisem opatření, které umožňuje, v souladu s uplatněním podpůrných opatření podle výše uvedené vyhlášky, upravit časovou dotaci nebo nahradit celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru jiným.

   Pro školy, které vytvářely své ŠVP podle Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP, která byla vydáním upraveného RVP ZV zrušena, představuje uvedení jejich ŠVP do souladu s RVP výraznější zásah do konstrukce učebního plánu. Míra těchto změn může být u jednotlivých škol různá. Oproti učebnímu plánu uvedenému v původní Příloze upravující vzdělávání žáků s LMP je v učebním plánu upraveného RVP ZV vyšší časová disponibilní dotace o 7 hodin na prvním stupni a o 6 hodin na druhém stupni. To dává prostor pro úpravy ŠVP těchto škol tak, aby co nejlépe odpovídaly vzdělávacím potřebám žáků, pro které jsou vytvářeny. Podle Opatření ministryně školství mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, mají tyto školy dva roky na úpravy svých ŠVP. Musí tedy uvést své ŠVP do souladu s RVP ZV vydaným výše uvedeným Opatřením ministryně školství mládeže a tělovýchovy nejpozději k 1. 9. 2018.

Odpovědi na často kladené dotazy

   Prozatím jsme ZŠ praktická a speciální, od září ZŠ. Ve zřizovací listině je uvedeno, že budeme vzdělávat žáky s mentálním postižením. ŠVP máme pro žáky s LMP, který se má dát do souladu s RVP ZV do roku 2018. Od září se mají všichni žáci 1. stupně vzdělávat podle speciálních vzdělávacích potřeb žáků a má se vycházet z RVP ZV. To znamená i naši žáci, kterým bude vytvořen IVP s upravenými výstupy podle minimálních doporučených úrovní (dle Doporučení ŠPZ). Od 1. 9. 2016 bychom měli učit od 3. ročníku cizí jazyk (v našem případě AJ) tři hodiny týdně. Tady by nebyl problém, ale ve 4. a 5. ročníku se má AJ učit také. Zde však není žádná návaznost, stejně jako příští rok v 6. ročníku. V tom případě žáci 5. ročníku by měli během jednoho roku zvládnout učivo 3. - 5. ročníku, i když se budou vzdělávat podle IVP (minimálních výstupů). Problém bude zejména u žáků, kteří navštěvovali školu praktickou od 1. třídy a doposud se s cizím jazykem nesetkali. Nebo platí varianta, že ve školním roce 2016/17 se bude vzdělávat podle RVP ZV jen 1. ročník a v následujícím roce postupně naběhne 1. + 2. ročník a na 2. stupni 6. ročník? V případě cizího jazyka bychom museli začít ve 3. ročníku v letošním roce a pak postupně navazovat v dalších ročnících až do 9. třídy.

Odpověď:

   Podle Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 2. 2016 budou na 1. stupni základního vzdělávání upraveny podmínky vzdělávání žáků s LMP ve všech ročnících najednou tak, aby byly nastaveny podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a vycházelo se zejména z RVP ZV. Výuka cizího jazyka by měla být tedy zahájena u žáků dosud vzdělávaných podle ŠVP v souladu s RVP ZV-LMP ve 3., 4. i 5. ročníku. Obsah výuky bude přizpůsoben možnostem a schopnostem žáků s LMP a bude směřovat alespoň k dosahování minimálních doporučených úrovní pro úpravu očekávaných výstupů stanovených v RVP ZV. Do doby doporučení podpůrných opatření školským poradenským zařízením (toto opatření může případně spočívat i v náhradě výuky cizího jazyka výukou jiného předmětu) je plně v kompetenci ředitele školy rozhodnout, jak bude výuka cizího jazyka realizována. Žáci druhého stupně dokončí vzdělávání podle ŠVP zpracovaného podle RVP ZV-LMP, takže výuka cizího jazyka bude realizována v původním rozsahu.

   Někteří žáci zařazení do běžných tříd se však vyučují podle Přílohy 2 RVP ZV pro vzdělávání žáků s LMP. Jakým způsobem budou pokračovat ve vzdělávání žáci s LMP na 2. stupni a žáci na 1. stupni? Mám informaci, že žáci 2. stupně dokončí vzdělání podle přílohy LMP a pro žáky 1. stupně budeme vytvářet IVP s využitím minimální doporučené úrovně. Ale jde třeba o žáka budoucí 4. třídy, který podle přílohy neměl cizí jazyk.

Odpověď:

   Podle Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy z 22. 2. 2016 bude od 1. 9. 2016 vzdělávání žáků druhého stupně základního vzdělávání, kteří se vzdělávali podle ŠVP v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV - LMP), dokončeno podle dosavadního ŠVP v souladu s RVP ZV - LMP. Pokud se vzdělávali podle IVP, tak budou vzděláváni i nadále podle IVP pokud nerozhodne ŠPZ jinak.
   U žáků prvního stupně bude postup jiný. Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) vydaná podle dosavadních právních předpisů jsou platná pro tyto žáky i po 1. 9. 2016 (nejdéle po dobu 2 let). Tato doporučení většinou neobsahovala požadavek na vytvoření IVP. Žáci prvního stupně budou tedy vzděláváni ve vašem případě podle IVP, který bude vytvořen podle jejich speciálních vzdělávacích potřeb a bude vycházet z upraveného RVP ZV. Tedy konkrétně pro žáky s LMP může vycházet z minimálních doporučených úrovní pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření a z nového učebního plánu.

   Jsme škola zřízená podle § 16, odst. 9. Vzděláváme pouze žáky s lehkým mentálním postižením. Můj dotaz směřuje k možnosti zařazení disponibilních hodin v učebním plánu školy. Zdůrazňuji, že dosud nemáme pro žádného žáka k dispozici nové doporučení ŠPZ k poskytování  podpůrných opatření, tak jak požaduje část textu v RVPZV 7.1, ale pouze starší doporučení k zařazení do našeho typu školy. Je tedy možné se řídit textem v části 7.2 (níže)a disponibilní dotaci využít pro všechny žáky k posílení hodin v učebním plánu např. ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, Člověk a zdraví atd. Nebo je striktně dáno, že disponibilní hodiny lze využít pouze pro vyjmenované předměty speciálně pedagogické péče v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Je možné si v tomto případě vytvořit vlastní, jiný předmět?

Odpověď:

   Hodiny z disponibilní časové dotace je možné využít na účely uvedené v kapitole 7 RVP ZV. Jejich využití je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy. Disponibilní časová dotace je, mimo jiné, určena k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávací oblastí/oborů (VO). Je tedy možné posílit vybrané VO ve školním učebním plánu. Tato možnost se týká i VO Člověk a svět práce.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 22963x od 2 leden 2016 do 2 březen 2024