10 Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro uskutečňování RVP ZV

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               

   Vzdělávání vycházející z RVP ZV by mělo být podpořeno odpovídajícími podmínkami. V souladu s koncepčními vzdělávacími dokumenty, obecně platnými předpisy a normami, vzdělávacími potřebami žáků a potřebami pro pedagogickou činnost učitelů jsou v RVP ZV vymezeny materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky.
   Uvedené podmínky představují optimální stav, se kterým by se měly jednotlivé školy poměřovat a k němuž by se měly s podporou zřizovatele postupně přibližovat a dále jej rozvíjet.
   Při vytváření podmínek na konkrétní škole je vhodné zvažovat:

 • potřeby žáků a učitelů;
 • kvalitu, funkčnost a estetičnost prostředí ve škole;
 • optimalizaci sociálních vztahů;
 • efektivitu vzdělávání žáků a dosahování osobního maxima každého žáka; 
 • realizaci zájmových činností;
 • spolupráci se všemi účastníky a partnery vzdělávacího a výchovného procesu.

Prostorové a materiální podmínky:

 • kmenové (univerzální) učebny vybavené víceúčelovým a funkčním zařízením;
 • speciální učebny a prostory (v souladu se vzdělávacím obsahem školy)
  • jazykové, ICT, fyzikální, chemické, přírodopisné, zeměpisné, pro hudební a výtvarnou výchovu aj. vybavené speciálním nábytkem, (laboratorními) přístroji, nástroji, materiálem a pomůckami, audiovizuální technikou,
  • tělovýchovné (i přírodní a pronajaté) vybavené bezpečným povrchem, nářadím a náčiním,
  • pracovní (dílny, kuchyně, pozemky pro zahradnickou činnost) vybavené vhodnými přístroji, nářadím atd.;
 • prostorové uspořádání třídy a pracovního místa respektující nároky na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety) vybavené odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vhodným zařízením pro přípravu učitele a jeho odpočinek;
 • studijní zóny pro aktivní využití volného času (další studium a sebevzdělávání žáků i učitelů) – knihovny a studovny, informační a komunikační centra;
 • pracovní a relaxační prostory, prostory pro nenáročné pohybové aktivity – pro společné i individuální tvořivé činnosti a pro společnou či individuální relaxaci (pro žáky i učitele);
 • prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd (sály, auly, výstavní prostory či jiné prostory tomu přizpůsobené);
 • prostory pro zájmovou činnost po vyučování (družiny, kluby) vybavené pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro učení;
 • prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání žáků před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičišť, návaznému střídání žáků, oddělené činnosti chlapců a děvčat;
 • prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů – WC a umývárny vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám;
 • prostory pro společné stravování k tomuto účelu náležitě vybavené a respektující hygienické normy a věkové zvláštnosti žáků;
 • prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech;
 • prostory (pracovny) pro další pedagogické (ředitel, zástupce ředitele) a nepedagogické pracovníky školy (hospodářka, správce sítě aj.), vybavené účelným zařízením a komunikační technikou;
 • učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další potřeby a pomůcky (např. pomůcky pro tělesnou výchovu, pracovní vyučování, hudební a výtvarnou výchovu) umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků;
 • speciální učebnice, kompenzační a jiné pomůcky, které jsou nezbytné pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných;
 • další pomocné prostory pro zajištění chodu školy (sklady, prostory pro třídění odpadu aj.);
 • prostory pro školní poradenské pracoviště.

Poznámky k úpravám

   Text kapitoly je aktualizován tak, aby uvedené podmínky pro uskutečňování RVP ZV popisovaly optimální předpoklady pro realizaci společného vzdělávání.

   Potřeba poskytnutí kompenzační pomůcky, speciální učebnice, softwarového a IT vybavení je stanovena jako podpůrné opatření pro konkrétního žáka v Doporučení ŠPZ. Tato podpůrná opatření poskytuje škola bezodkladně a pouze ze závažných důvodů může po dobu šesti měsíců po projednání se ŠPZ  (na základě informovaného souhlasu zákonných zástupců) poskytnout jiné podpůrné opatření. Při stanovení tohoto podpůrného opatření ŠPZ bere zřetel na stávající vybavení školy, které se ale bude podle potřeb žáků dále zkvalitňovat.

Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy:

 • vhodná struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu;
 • vhodný režim vyučování respektující hygienu učení a věk žáků;
 • vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků);
 • zdravé prostředí učeben a ostatních prostorů školy – podle platných norem (odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku, hygienické vybavení prostorů);
 • dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin v budově a areálu školy ve škole a okolí;
 • ochrana žáků před úrazy;
 • výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů; pravidelná kontrola zařízení z hlediska jejich bezpečnosti;
 • dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby, praktická dovednost učitelů poskytovat první pomoc.

Psychosociální podmínky:

 • vytváření přátelského prostředí, podmínek pro zdravé učení pohody prostředí, zdravého učení a otevřené partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy;
 • vzdělávání propojené v přiměřené míře s každodenním životem osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti;
 • přiměřenost vzdělávání věku a motivující hodnocení – respekt k individualitě žáků, hodnocení v souladu s jejich individuálními možnostmi a dosaženým pokrokem, dostatek zpětné vazby, tolerantnost k chybám a omylům;
 • naplnění potřeb žáků - všestranný prospěch žáka je hlavním momentem v přípravě a realizaci vzdělávání;
 • příznivé sociální klima – otevřenost a partnerství v komunikaci posilování vzájemné úcty, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoci druhému, sounáležitosti se třídou, školou;
 • ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy;
 • spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, která přechází do modelu demokratického společenství – budování komunity na principech svobody, odpovědnosti, stability společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce;
 • včasná informovanost žáků a zákonných zástupců žáků o dění uvnitř školy i mimo ni.;
 • respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům.

Personální podmínky:

 • pedagogičtí pracovníci splňující podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, schopní podílet se i na dalších činnostech ve škole;
 • pedagogičtí pracovníci s potřebnými profesními dovednostmi – komunikativní ve směru k žákům, jejich zákonným zástupcům, ostatním pedagogům a odborníkům zajišťujícím pro školu speciální služby, schopní diagnostikovat žáky a motivovat je k další činnosti, udržet neformální kázeň, průběžně se vzdělávat, hodnotit a modifikovat svou činnost;
 • nabídka odborné pomoci žákům a jejich zákonným zástupcům – speciální pedagog, psycholog, asistent pedagoga atd.;
 • pedagogický sbor schopný týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce;
 • řídící pracovníci s výraznými manažerskými, organizačními i pedagogickými schopnostmi, schopní vytvářet motivující a zároveň náročné profesionální klima, usilující o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených, s koncepčním myšlením a stylem práce, schopní poradit, ale i zaštítit učitele vůči negativním vnějším vlivům.

Organizační podmínky:

 • účast všech učitelů na přípravě a realizaci ŠVP ZV;
 • základní pravidla života školy (pro žáky, učitele, jiné uživatele školy), způsoby projednávání problémů se žáky a jejich zákonnými zástupci;
 • optimální režim výuky v souladu se vzdělávacími potřebami věkovými možnostmi žáků, ve shodě s obsahem vzdělávání a vhodnými způsoby učení, s návazností povinného a nepovinného vzdělávání;
 • optimální režim života školy v souladu s věkovými potřebami žáků a jejich bezpečností (režim odpočinku, pohybový režim, stravovací a pitný režim, dodržování hygieny, zájmová činnost, mimořádné situace).

Podmínky spolupráce školy a zákonných zástupců žáků:

 • funkční a neustále aktualizovaný systém informací směrem k žákům, k učitelům, k vedení školy, k zákonným zástupcům žáků, partnerům školy a mezi jednotlivými aktéry vzdělávání navzájem;
 • setkávání se zákonnými zástupci žáků a jinou veřejností (např. školskou radou) – seznamování se záměry školy, s cíli, způsoby výuky, hodnocením žáků, s pravidly života školy, vzájemné hledání řešení problémů žáků týkajících se jejich výchovy a vzdělávání;
 • vzdělávací strategie otevřená vůči zákonným zástupcům žáků;
 • prostor pro vznik a fungování samosprávného orgánu zákonných zástupců žáků;
 • prostor pro setkávání učitelů se zákonnými zástupci žáků;
 • školní poradenství poradní servis pro zákonné zástupce žáků ve výchovných otázkách, otázkách učení žáků, včetně problematiky podpůrných opatření;
 • informace o jednotlivých žácích potřebné pro individuální formy vzdělávání;
 • možnost účasti zákonných zástupců žáků ve výuce a na výchovných a vzdělávacích činnostech organizovaných školou;
 • vytváření společenských vztahů školy a veřejnosti.

Za zcela nezbytné materiální a prostorové podmínky je třeba považovat:

 • kmenovou učebnu pro každou třídu vybavenou funkčním zařízením;
 • speciální učebny a prostory nebo kmenové učebny upravené pro speciální výuku: 
  • cizího jazyka, ICT, přírodovědných a společenskovědních předmětů, pro výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy a pracovní činnosti, prostory (vlastní či pronajaté) pro zajištění povinné TV;
 • prostory pro poskytování školních poradenských služeb;
 • prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele;
 • prostory pro nenáročné pohybové aktivity v průběhu vyučování a pro zájmovou činnost po vyučování;
 • prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy (vlastní či pronajaté);
 • prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostorů pro převlékání žáků před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičících žáků a oddělené činnosti chlapců a děvčat;
 • prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů – WC a umývárny vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících příslušným normám;
 • prostory pro společné stravování (ve vlastní nebo jiné blízké škole);
 • prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech;
 • učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technika a další potřeby a pomůcky umožňující efektivní vyučování a podporující aktivitu a tvořivost žáků.

   Ostatní podmínky (organizační, personální, bezpečnostní) nevyžadují většinou specifické nároky na finanční zabezpečení a rozdíl mezi nezbytnou a optimální úrovní je spíše v kvalitě jejich naplňování.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 6689x od 2 leden 2016 do 18 duben 2024