7.1 Poznámky k rámcovému učebnímu plánu

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               

   Rámcový učební plán (RUP) pro základní vzdělávání závazně stanovuje:

  • začlenění vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. stupni (v 1.–5. ročníku) a na 2. stupni (v 6.–9. ročníku)
  • minimální časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) na daném stupni základního vzdělávání
  • rozsah a způsob využití disponibilní časové dotace
  • celkovou povinnou časovou dotaci pro 1. a 2. stupeň základního vzdělávání
  • povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky na daném stupni průřezová témata
  • poznámky ke vzdělávacím oblastem (vzdělávacím oborům) v RUP
  • poznámky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

   Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro 1. stupeň základního vzdělávání na 118 hodin1), pro 2. stupeň základního vzdělávání na 122 hodin2). Celková povinná časová dotace uvedená v RUP představuje maximální povinnou týdenní časovou dotaci3) na daném stupni základního vzdělávání4).
   Při konstrukci učebního plánu v ŠVP a realizaci výuky musí být dodrženy dvě podmínky:

  • musí být dodržena celková povinná časová dotace na daném stupni základního vzdělávání (118, resp. 122 hodin)
  • nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem (1. a 2. ročník 22 hodin, 3.–5. ročník 26 hodin, 6. a 7. ročník a odpovídající ročníky víceletých středních škol 30 hodin, 8. a 9. ročníky a odpovídající ročníky víceletých středních škol 32 hodin).
  • současně se stanovuje minimální týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání takto: 1. a 2. ročník 18 hodin, 3.–5. ročník 22 hodin, 6. a 7. ročník a odpovídající ročníky víceletých středních škol 28 hodin, 8. a 9. ročníky a odpovídající ročníky víceletých středních škol 30 hodin.

   Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) a disponibilní časovou dotací.
   Minimální časová dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) je pro tvorbu ŠVP závazná. Číslo udává, kolik hodin týdně musí škola minimálně věnovat dané vzdělávací oblasti (vzdělávacím oborům) na příslušném stupni základního vzdělávání.
   Disponibilní časová dotace je vymezena pro 1. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 14 16 hodin a pro 2. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 24 18 hodin (využití disponibilní časové dotace viz dále v kapitole 7.2). Škola využívá disponibilní časovou dotaci k realizaci takových vzdělávacích obsahů, které podporují specifická nadání a zájmy žáků a pozitivně motivují žáky k učení. V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními je možné využít disponibilní časovou dotaci v ŠVP k zařazení předmětů speciální speciálně pedagogické péče. Ředitel školy použije disponibilní časovou dotaci také k realizaci předmětů speciálně pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s jejich poskytováním5).
   Na základě RUP vytvářejí školy učební plán, při jehož tvorbě respektují vymezení RUP a zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu formulované v kapitole 11 tohoto dokumentu.

1) Málotřídní školy, které nedisponují všemi ročníky 1. stupně, stanovují ve svém ŠVP časovou dotaci pro jednotlivé ročníky s přihlédnutím k tomu, že školy, kam žáci odcházejí, vymezují počty hodin v navazujících ročnících spíše na horní hranici rozmezí.
2) Šestiletá gymnázia stanovují ve svém ŠVP časovou dotaci pro vyučovací předměty v ročnících nižšího stupně gymnázia s přihlédnutím k poměrnému zastoupení časových dotací jednotlivých vzdělávacích oblastí vymezených v rámcovém učebním plánu RVP ZV. Celková povinná časová dotace pro ročníky nižšího stupně šestiletého gymnázia je stanovena v rozsahu 64 hodin.
3) V případě nepravidelného rozvržení výuky se maximální povinná týdenní časová dotace chápe jako průměrná.
4) V případě, že se žák přestěhuje a dochází na jinou školu, kde je výuka realizována podle jiného ŠVP, nemusí být celková časová dotace u každého žáka v celkovém rozsahu dodržena.
5) Vyhláška č. 27/2016 Sb.

Odkazy na Rámcový učební plán a Poznámky ke vzděl. oblastem

Poznámky k úpravám

   Změna v textu poznámek spočívá především v uvedení používané terminologie do souladu s platnými právními předpisy. Pro tvorbu ŠVP to znamená postupovat obdobně při terminologické revizi ŠVP. Hovoří-li se v dokumentu o vzdělávacích programech nebo jejich částech, potom se obvykle používá formulace „vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. Pokud se hovoří o těchto žácích samotných, používá se obvykle formulace „žák s přiznanými podpůrnými opatřeními“.
   

   V textu je zdůrazněna možnost využít disponibilní časovou dotaci k vytváření předmětů speciálně pedagogické péče, jako jednoho z podpůrných opatření od druhého stupně podpory. Podrobnosti k tomuto podpůrnému opatření jsou uvedeny v kapitole 8 RVP ZV.

   Do poznámek pod čarou je v souvislosti s předměty speciálně pedagogické péče doplněn odkaz na vyhlášku č. 27/2016 Sb.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 8004x od 3 únor 2016 do 6 únor 2023