11 Zásady pro zpracování, vyhodnocování a úpravy školního vzdělávacího programu

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               

   ŠVP je školský dokument, který v souladu se školským zákonem zpracovává podle RVP ZV každá škola realizující základní vzdělávání1). ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky a možnosti školy i oprávněné požadavky zákonných zástupců žáků. Má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. Vzdělávací proces na konkrétní škole se pak uskutečňuje podle ŠVP, který si škola vypracovala2).
   Ředitel školy odpovídá za zpracování ŠVP v souladu s RVP ZV, jeho vyhodnocování a případné úpravy. Koordinuje práci na tvorbě ŠVP nebo pověří funkcí koordinátora svého zástupce nebo jiného člena pedagogického sboru. Samotná příprava ŠVP, jeho následné vyhodnocování a úpravy jsou výrazem pedagogické autonomie i odpovědnosti celé školy za způsob a výsledky vzdělávání. Proto je vhodné, aby se na zpracování ŠVP, na vyhodnocování jeho jednotlivých částí a případných úpravách podíleli všichni učitelé příslušné školy, kteří jsou spoluodpovědní za realizaci jednotlivých částí ŠVP v podmínkách dané školy.
   ŠVP vydává ředitel školy. K návrhu ŠVP i k následnému uskutečňování vzdělávání podle tohoto programu se vyjadřuje školská rada. ŠVP je součástí povinné dokumentace školy, musí být zpřístupněn veřejnosti, aby se každý zájemce měl možnost seznámit s jeho obsahem, aby do něj mohl každý zájemce nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, popřípadě požádat o kopii3).
   Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí v rámci své inspekční činnosti naplnění ŠVP a jeho soulad s právními předpisy a RVP ZV4).

1) Povinnost zpracovat ŠVP vychází z § 3 odst. 2 a § 5 odst. 3 školského zákona.
2) ŠVP je povinným dokumentem pro realizaci vzdělávání na plně organizované základní škole, na základních školách pouze s prvním stupněm, na málotřídních školách jednotřídních i vícetřídních. Víceleté střední školy vypracovávají svůj školní vzdělávací program pro ročníky odpovídající druhému stupni základního vzdělávání podle RVP ZV. Z identifikačních údajů ŠVP musí být zřejmé a kontrolovatelné, že byl vytvořen podle RVP ZV.
3) Vychází z § 5 odst. 3 školského zákona.
4) Hodnocení ŠVP Českou školní inspekcí vychází z § 174 odst. 2 písmeno b) a c) školského zákona.

Zásady stanovené pro zpracování školního vzdělávacího programu

   Školní vzdělávací program:

  • je zpracováván v souladu s RVP ZV podle stanovené struktury pro celé období základního vzdělávání nebo pro jeho část, tj. pro ročníky, ve kterých daná škola realizuje základní vzdělávání;
  • zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s povinností školní docházky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám a možnostem;
  • umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (viz kapitola 8) i pro žáky nadané a mimořádně nadané (viz kapitola 9), pokud to vzdělávání těchto žáků vyžaduje;
  • vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové zvláštnosti žáků a jejich individuální předpoklady, a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí;
  • vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni školy a k naplňování cílového zaměření vzdělávacích oblastí stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni vyučovacích předmětů;
  • je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a neomezoval je při uplatnění případných časových i metodických odlišností, které vycházejí z konkrétních potřeb žáků a ze zkušeností učitelů s efektivními způsoby výuky.

Poznámky k úpravám

   Zásady stanovené pro zpracování ŠVP byly doplněny v souladu s kapitolou 9 RVP ZV a § 27, odstavci 1 a 2 vyhlášky č 27/2016 Sb. o rozlišení pojmů nadaný a mimořádně nadaný žák.
   Dále bylo do textu zásad doplněno hledisko individuálních předpokladů žáků při vytváření předpokladů pro realizaci vzdělávacího obsahu. Toto doplnění je v souladu s myšlenkou společného vzdělávání žáků s různými individuálními předpoklady pro vzdělávání.

Zásady tvorby školního vzdělávacího programu v základních školách při zdravotnických zařízeních, ve školách při dětských diagnostických ústavech a ve školách při školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

   V případě tvorby ŠVP v základních školách při zdravotnických zařízeních, ve školách při dětských diagnostických ústavech a ve školách při školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, která pečují o děti vyžadující léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození a psychického onemocnění – viz § 9 až 11 vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy nebo školského zařízení upravit ŠVP, případně organizaci vzdělávání obecně stanovenou v RVP ZV podle konkrétních podmínek, vzdělávacích potřeb a možností žáků.

Poznámky k úpravám

Text nebyl upraven, jen byl přesunut z kapitoly 8 v původním RVP ZV.

Zásady stanovené pro úpravy a změny školního vzdělávacího programu

   Úpravy a změny ŠVP mohou být:

  • inovacemi ŠVP, které vycházejí ze zkušeností nebo změn ve škole samotné (např. evaluace výsledků, průběhu a podmínek vzdělávání);
  • případně změnami, které uvedou do souladu ŠVP s RVP ZV. 

   Obvykle by změny ŠVP měly být prováděny s účinností od 1. září.
 Podle upraveného ŠVP, ve kterém změny podstatným způsobem ovlivňují vzdělávání žáků, se obvykle vzdělávají žáci až s nástupem na daný stupeň základní školy, není-li stanoveno v RVP ZV nebo jiných právních předpisech jinak.
   Forma vydání úprav a změn je v pravomoci ředitele školy, musí být zajištěna jednoznačnost a srozumitelnost upraveného ŠVP (úpravy lze například vydat v dodatku k ŠVP, nebo lze vydat upravený ŠVP se zapracovanými změnami, nebo vydat novou verzi ŠVP). Bez ohledu na formu vydání musí být zřejmé, odkdy jsou změny účinné a že změny vydal ředitel školy.
   ŠVP i jeho úpravy se archivují ve shodě se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

5) Úpravy a změny mohou například vycházet z dlouhodobé zkušenosti školy, z obsahu revidovaného RVP ZV nebo jeho přílohy, z úpravy školského zákona, při sloučení škol a vytváření nového (společného) ŠVP.

Poznámky k úpravám

   Zásady stanovené pro úpravy a změny ŠVP jsou oproti předchozí verzi RVP ZV pojaty nově. Úprava a změny ŠVP mohu být obvykle vyvolány buď vlivy vnitřními, kdy inovace vychází z potřeby školy upravit svůj ŠVP, nebo vlivy vnějšími, kdy ke změnám v ŠVP dochází proto, aby byl uveden do souladu s platným RVP ZV.
   RVP ZV ustanovuje, že změny v ŠVP by měly být obvykle prováděny s účinností od 1. září, ale zároveň tím připouští, že mohou nastat situace, kdy z různých závažných důvodů bude nutné upravit ŠVP i v jiném termínu.
   Další ustanovení upřesňuje postup školy při podstatných úpravách ŠVP. Žáci by měli absolvovat daný stupeň základního vzdělávání podle jednoho ŠVP. Posouzení toho, zda změny v ŠVP mají potenciál ovlivnit vzdělávání žáků podstatným způsobem je ponecháno v kompetenci školy. Ustanovení, že se tak postupuje „obvykle“ souvisí s faktem, že některé úpravy ŠVP jsou vyvolány úpravou RVP ZV nebo právními předpisy a je nutné je provádět v souladu s termíny v nich stanovenými.
   Ustanovení týkající se formy vydání úprav stvrzuje kompetenci ředitele školy rozhodnout v této věci. Podmínky jednoznačnosti a srozumitelnosti a náležitostí jako jsou účinnost a osoba, která ŠVP vydala, jsou samozřejmými požadavky na tak důležitý dokument, jakým ŠVP je.
   Poslední z ustanovení odstraňuje pochybnosti o nakládání s ŠVP z hlediska jeho archivace.

   Informace k úpravám ŠVP k 1.9. 2016 na samostatné stránce Úpravy ŠVP.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 11289x od 15 únor 2016 do 5 únor 2023