11.1 Struktura ŠVP pro základní vzdělávání

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Text RVP ZV s odkazy a poznámkami
                                                                                                                                                                                               
Přidat do kolekce

   Podle této struktury se vytváří ŠVP ve všech školách, které realizují základní vzdělávání, kromě nižšího stupně víceletých gymnázií. Struktura ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií je uvedena dále (viz 11.2).

1.Identifikační údaje

 • název ŠVP1)
 • údaje o škole: 
  • název školy 
  • adresa školy
  • jméno ředitele
  • kontakty
 • zřizovatel: 
  • název
  • adresa
  • kontakty
 • platnost dokumentu od: 
  • datum
  • podpis ředitele 
  • razítko školy

   Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, číslo jednací, IČO, IZO, RED-IZO, jméno koordinátora tvorby ŠVP

1) Z identifikačních údajů ŠVP musí být zřejmé a kontrolovatelné, že byl zpracován podle RVP ZV (nebo přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením).

2. Charakteristika školy

 • úplnost a velikost školy
 • charakteristika pedagogického sboru
 • dlouhodobé projekty

   Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků, podmínky školy, mezinárodní spolupráce, vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení), formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

3. Charakteristika ŠVP

 • zaměření školy 
 • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků
 • zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami; pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka; pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP mimořádně nadaného žáka
 • začlenění průřezových témat: výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy průřezových témat realizovány

4. Učební plán

 • tabulace učebního plánu: výrazné oddělení 1. a 2. stupně; výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za 1. a 2. stupeň
 • poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace učebního plánu (z jakého/jakých oboru/oborů, případně průřezových témat byl vyučovací předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný vzdělávací obor v RVP ZV; uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina atd.)

5. Učební osnovy

 • název vyučovacího předmětu
 • charakteristika vyučovacího předmětu: 
  • obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést, z jakých vzdělávacích oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu vytvořen)
  • výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků
 • vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:
  • distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků
  • rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků, ve vazbě na očekávané výstupy; výběr učiva (i rozšiřujícího učiva) a jeho zařazení do ročníků a tematických celků s přihlédnutím k hodinovým dotacím předmětů v učebním plánu
  • průřezová témata – výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností v ročnících

Další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, případně další poznámky upřesňující realizaci vzdělávacího obsahu

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 • pravidla pro hodnocení žáků: 
  • způsoby hodnocení – klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů
  • kritéria hodnocení

Poznámky k úpravám

   Oproti původní struktuře ŠVP byla upřesněna Charakteristika ŠVP v části týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných. Škola uvede ve svém ŠVP pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP (plánu pedagogické podpory) a IVP (individuálního vzdělávacího plánu). Týká se to jak žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak žáků nadaných a mimořádně nadaných.
   Náležitosti PLPP i IVP stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. a více k těmto podpůrným opatřením je uvedeno v kapitolách Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
   Další ustanovení týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných uvede škola v charakteristice ŠVP, uzná-li to za účelné. Více informací k úpravám ŠVP se dozvíte v části Úpravy ŠVP.

RVP ZV
Pohled byl zobrazen 5085x od 15 únor 2016 do 16 březen 2018